"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 15:46
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 24 (IІ) / 2012

Гуцул І.А. ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ З МИТНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ В УКРАЇНІ

УДК 336.2

 

І.А. Гуцул

 

ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ З МИТНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ В УКРАЇНІ

 

Вступ. В умовах поглиблення та пришвидшення євроінтеграційних процесів проблеми попередження та виявлення митних правопорушень набувають особливої актуальності. Порушення митних правил, з одного боку, призводять до значних втрат доходів бюджету, а з іншого – значно знижують рівень економічної безпеки держави. Мета: дослідження теоретичних та практичних аспектів боротьби із митними правопорушеннями в Україні. Методи: логічного і порівняльного аналізу, метод групування. Результати: З’ясовано, що порушення митних правил – це протиправні, винні дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України. Об’єктами порушень митних правил можуть виступати: порядок застосування митного режиму; порядок митного контролю; порядок митного оформлення товарів і транспортних засобів; порядок обкладання податками і зборами та їх сплатою; порядок надання митних пільг і користування ними. Проведено аналіз діяльності митних органів у напрямку боротьби з митними правопорушеннями в Україні. Окреслено шляхи підвищення результативності боротьби із порушеннями митних правил. Висновки: Для підвищення результативності боротьби із митними правопорушеннями запропоновано перейти до системи митного пост-аудиту, удосконалити порядок здійснення попереднього документального контролю та механізм визначення митної вартості та країни походження товарів.

Ключові слова: порушення митних правил, боротьба із порушенням митних правил, адміністративні стягнення, митний контроль.

 

И.А. Гуцул

 

ОСОБЕННОСТИ борьбы с таможенными правонарушениями В УКРАИНЕ

 

Введение. В условиях углубления и ускорения интеграционных процессов проблемы предупреждения и выявления таможенных правонарушений приобретают особую актуальность. Нарушение таможенных правил, с одной стороны, приводят к значительным потерям доходов бюджета, а с другой – значительно снижают уровень экономической безопасности государства. Цель: исследование теоретических и практических аспектов борьбы с таможенными правонарушениями в Украине. Методы: логического и сравнительного анализа, метод групирования. Результаты: Выяснено, что нарушение таможенных правил – это противоправные, виновные действия или бездействие, посягающие на установленный законодательством Украины порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Украины. Объектами нарушений таможенных правил могут выступать: порядок применения таможенного режима, порядок таможенного контроля, порядок таможенного оформления товаров и транспортных средств, порядок обложения налогами и сборами и их уплатой, порядок предоставления таможенных льгот и пользования ими. Проведен анализ деятельности таможенных органов в направлении борьбы с таможенными правонарушениями в Украине. Определены пути повышения результативности борьбы с нарушениями таможенных правил. Выводы: Для повышения результативности борьбы с таможенными правонарушениями предложено перейти к системе таможенного пост-аудита, усовершенствовать порядок осуществления предварительного документального контроля и механизм определения таможенной стоимости и страны происхождения товаров.

Ключевые слова: нарушения таможенных правил, борьба с нарушением таможенных правил, административные взыскания, таможенный контроль.

 

I.A. Gutsul

 

FIGTH AGAINST CUSTOMS OFFENSES IN UKRAINE

 

Introduction. In conditions of deepening and accelerating processes of integration the problem of prevention and identification of customs offenses becomes high profile. Violation of customs rules, on one hand, leads to considerable losses in the income of the budget, and, on the other hand, considerably reduces the level of economic security of the state. Purpose: Research of theoretical and practical aspects of fight against customs offenses in Ukraine. Methods: Logical and comparative analysis, method of grouping. Results: It has been found out that violation of customs rules is an illegal, guilty action or inaction, infringing the order of moving goods and vehicles through customs border of Ukraine established by the legislation of Ukraine. Objects of violation of customs rules can be: order of customs treatment, order of customs control, order of customs registration of goods and vehicles, order of taxation and fees and their payment, order of granting customs privileges and using them. Analysis of activity of customs offices in the fight against customs offenses in Ukraine has been carried out. Ways of increasing efficiency of fight against violations of customs rules have been defined. Conclusion: The following measures for increasing efficiency of fight against customs offenses have been suggested: to pass to a system of customs post-audit, to improve a procedure of preliminary documentary control and to apply the mechanism of determining customs cost and the country of origin of goods.

Key words: violations of customs rules, fight against violation of customs rules, official penalties, customs control.

 

Інформація про авторів:

Гуцул І.А. – викладач кафедри податків і фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль, Україна.

 

Текст статті


Література

1.   Основи митної справи в Україні : [підручник] / [за ред. П. В. Пашка]. — К.: Знання, 2008. 651 с.

2. Новий Митний кодекс України. Перевіряємо готовність (інформуємо, запитуємо, відповідаємо) / [під заг. ред. О. Б. Єгорова]. — К.: Консалтинговий центр, 2004. — 159 с.

3. Курило Т. В. Митне право України: навч. посіб. / Т. В. Курило. Л.: «Новий світ–2000», 2007. 240 с.

4. Дьоміна С. Ю. Підходи до систематизації порушень митних правил / С. Ю. Дьоміна // Митна справа. 2010. № 3 (69). С. 75-83.

5. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (редакція від 21.07.2012) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/ed20120721

6. Інформаційно-аналітичні матеріали до заслуховування на засіданні Уряду 01.02.2012 р. Голови Держмитслужби України Калєтніка І.Г. з питань діяльності митних органів у 2011 році // Державна митна служба України, 2012.

7. Держмитслужба: Підвищення податкової культури та налагодження партнерських відносин з бізнесом дає свої результати [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної митної служби України. — Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/article?art_id=3297274&cat_id=295923.


Категорія: № 24 (IІ) / 2012 | Додав: EME (16.01.2013) | Автор: Гуцул І.А.
Переглядів: 412

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz