"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 15:55
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 24 (IІ) / 2012

Капліна А.С. ПОНЯТТЯ "РОЗВИТОК" У КАТЕГОРІАЛЬНОМУ АПАРАТІ ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ

УДК 658

 

А. С. Капліна

 

ПОНЯТТЯ "РОЗВИТОК" У КАТЕГОРІАЛЬНОМУ

АПАРАТІ ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ

 

Подано осмислення поняття "розвиток" філософами античності. Розглянуто зміну поглядів на поняття "розвиток" у німецькій класичній філософії XIX століття (систематизовано положення з питань протиріччя, взаємопереходу протилежностей, створено цілісну теорію загального розвитку - діалектику). Показано доцільність нового бачення процесів розвитку, що пов’язано з формуванням концепції глобального еволюціонізму як системи уявлень про всезагальний процес розвитку природи в різних його проявах. Подано результати узагальнення підходів до визначення поняття "розвиток" як філософської та економічної категорії. Показано, що у сучасній науковій літературі з економічній сутності категорії "розвиток" ключовим є поняття зміни. Зроблено висновок, що розвиток є процесом, що складається з багатьох станів.

Ключові слова: розвиток, поняття, категорія, визначення, еволюція, зміна.

 

А. С. Каплина

 

ПОНЯТИЕ "РАЗВИТИЕ" В КАТЕГОРИАЛЬНОМ АППАРАТЕ

ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ

 

Представлено осмысление понятия "развитие" философами античности. Рассмотрено изменение взглядов на понятие "развитие" в немецкой классической философии XIX века (систематизированы положения по вопросам противоречия, взаимоперехода противоположностей, создана целостная теория развития ‑ диалектика). Показана целесообразность нового виденья процессов развития, что связано с формированием концепции глобального эволюционизма как системы представлений о всеобщем процессе развития природы в разных его проявлениях. Представлены результаты обобщения подходов к определению понятия "развитие" как философской и экономической категории. Показано, что в современной научной литературе по экономической сущности категории "развитие" ключевым является понятие изменения. Сделан вывод, что развитие является процессом, который состоит из многих состояний.

Ключевые слова: развитие, понятие, категория, определение, эволюция, изменение.

 

A. S. Кaplina

 

THE NOTION OF "DEVELOPMENT" IN A CATEGORICAL

APPARATUS OF DEVELOPMENT THEORIES

 

The comprehension of notion "development” by antique philosophers is considered. The change of opinions for the notion "development” in German classic philosophy of XIX century is considered (the previous opinions and positions concerning the questions of contradictions, mutual transition of contrasts are shown, the comprehensive theory of common links and development – dialectics – is presented). The expediency of new view of development processes is shown. Such expediency is based on forming the concept of global evolutionism as a system of points of view for the general process of nature development in its different manifestation. The results of generalization of approaches for the defining the notion "development” as philosophical and economical category are considered. It is shown, that in modern scientific sources to analyze the essence of development changes are the main element. The conclusion of development is the process that includes many stages is proved.

Keywords: development, notion, category, definition, evolution, change

 

 

Інформація про авторів:

Капліна А.С. – аспірантка кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава, Україна.

 

Текст статті


Література

1. Философский словарь / [под ред. И. Т. Фролова]. — М.: Политиздат, 1987. — 592 с.

2. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Том 1. У полоні Платонових чар / Карл Поппер; пер. з англ. О. Коваленко. К.: Основи,1994. 444 с.

3. Рассел Б. История западной цивилизации / Бертран Рассел. Ростовн/Дону: Феникс, 1998. 992 с.

4. Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т.2. Всемирно-исторические перспективы / Освальд Шпенглер; пер. с нем. С. Э. Борбич; науч. ред. О. Н. Шпарага. Минск: Попурри, 1999. 720 с.

5. Тойнбі А. Дослідження історії. Скорочена версія томів VII-X Д. Ч. Сомервелла / А. Тойнбі; пер. з англ. В. Митрофанова, П. Таращук. Т. 2. К.: Основи. 1995. 406 с.

6. Трельч Э. Историзм и его проблемы / Эрнст Трельч; пер. с нем. М.: Юрист, 1994. 719 с.

7. Горлач М. І. Сучасні теорії всесвіту. Філософія : [підручник] [Електронний ресурс] / М. І. Горлач. Режим доступа : http://ellib.org.ua/books/philosofy/fil4/index.html

8. Леонтьев В. Экономические эссе / Василий Леонтьев. М.: Политиздат, 1990. — 416 с.

9. Шимановська-Діанич Л. М. Управління розвитком персоналу організації: теорія і практика : [монографія] / Людмила Михайлівна Шимановська-Діанич. Полтава: ПУЕТ, 2012. 462 с.

10. Гапоненко А. Л. Стратегическое управление : [учеб. для вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент организаций"] / А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухин. — 2-е изд., стер. — М.: ОМЕГА-Л, 2006. — 464 с.

11. Ільїн В. В. Людинa і світ : [навч. посібник] / В. В. Ільїн, Ю. І. Кулагін. — К.: КНТЕУ, 2003. — 283 с.

12. Забродська Л. Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії : [навч. посібник для студ. екон. спец. / Л. Д. Забродська. — Харків: Консул, 2004. — 208 с.

13. Ожегов М. И. Толковый словарь русского языка / М. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова // Русская академия наук. — М.: Азбуковник, 1998. — 944 с.

14. Смирнов Э. А. Основы теории организации : [учебное пособие для вузов] / Эдуард Александрович Смирнов. — М.: ЮНИТИ, 2000. — 375 с.

15. Коротков Э. М. Концепция менеджмента : [учеб. пособие для студентов и слушателей по направлению менеджмент] / Эдуард Михайлович Коротков. Учеб. пособие для студентов и слушателей по направлению менеджмент. — М.: ДеКА, 1996. — 301 с.

16. Забродский В. А. Развитие крупномасштабных экономико-производственных систем / В. А. Забродский, Н. А. Кизим. Харьков: Бизнес Информ, 2000. 72 с.

17. Богатирьов І. О. Ефективність розвитку підприємства / І. О. Богатирьов // Формування ринкових відносин в Україні. 2006. №8. С. 79 ‑ 84.

18. Василенко В. А. Организационно–циклическая и структурно-функциональная модели развития организации / В. А. Василенко // Культура народов Причерноморья. — 2011. — №232. — С. 100 – 107.

Категорія: № 24 (IІ) / 2012 | Додав: EME (16.01.2013) | Автор: Капліна А.С.
Переглядів: 262

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz