"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 18:50
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 24 (IІ) / 2012

Овчаренко Є.І. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ОЗНАКИ ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

УДК 007.5 : 65.012.8

 

Є. І. Овчаренко

 

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ОЗНАКИ ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

 

Вступ: Визначення наукового тезаурусу та класифікаційних ознак поняття "система економічної безпеки підприємства" у відповідності до загальної теорії систем видається важливим науковим завданням, виконання якого дозволить впорядкувати належним чином компоненти цієї системи та встановити закономірності та принципи їхньої взаємодії. Мета: Визначення методологічних понятійних ознак та принципів функціонування системи економічної безпеки підприємства. Результати: Фундаментом методології безпекології повинна стати загальна теорія економічних систем, яка має досліджувати найзагальніші закономірності функціонування та розвитку економічних систем. Використовуючи постулати загальної теорії систем та структурного функціоналізму можна сформулювати принципові положення, на яких повинне базуватися системотворення в царині економічної безпеки підприємства. Просторово-часовий континуум функціонування системи економічної безпеки підприємства узгоджується з операціональною формою її подання, тобто у вигляді сукупності різних зв’язків, що припускає їхнє порівняння та зіставлення. Висновки: Система економічної безпеки підприємства – це сукупність залучених до безпекозабезпечувальних процесів суб’єктів й об’єктів безпеки, що взаємодіють та пов’язані у часі й просторі певними способами соціально-економічної взаємодії, які зумовлені соціально-економічним статусом, цілями та функціями суб’єктів безпеки підприємства.

Ключові слова: економічна безпека, система, соціально-економічна система; компоненти системи; системні вимоги.

 

Е.И. Овчаренко

 

СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРИЗНАКИ И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

 

Вступление: Определение научного тезауруса и классификационных признаков понятия "система экономической безопасности предприятия" в соответствии с общей теорией систем представляется важным научным заданием, выполнение которого позволит упорядочить должным образом компоненты этой системы и установить закономерности и принципы их взаимодействия. Цель: Определение методологических понятийных признаков и принципов функционирования системы экономической безопасности предприятия. Результаты: Фундаментом методологии науки об экономической безопасности должна стать общая теория экономических систем, которая должна исследовать общие закономерности функционирования и развития экономических систем. Используя постулаты общей теории систем и структурного функционализма можно сформулировать принципиальные положения, на которых должно базироваться системообразование в области экономической безопасности предприятия. Пространственно-временной континуум функционирования системы экономической безопасности предприятия согласуется с операциональной формой ее представления, то есть в виде совокупности разных связей, которая допускает их сравнение и сопоставление. Выводы: Система экономической безопасности предприятия - это совокупность привлеченных к процессам обеспечения экономической безопасности субъектов и объектов безопасности, которые взаимодействуют и связаны во времени и пространстве определенными способами социально-экономического взаимодействия, предопределенных социально-экономическим статусом, целями и функциями субъектов безопасности предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, система, социально-экономическая система; компоненты системы; системные требования.

 

Ye.I. Ovcharenko

 

SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE: CHARACTERISTICS AND PRINCIPLES OF OPERATION

 

Background: Determination of research thesaurus and classification characteristics of the concept "System of economic security of enterprise" in accordance with the general theory of the systems appears to be an important research task, implementation of which will allow to put in order components of this system and to reveal principles of their interaction. Aims: Determination of methodological concept characteristics and principles of functioning of the system of economic security of enterprise. Results: General theory of economic systems, which investigates general principles and development of economic systems, should be the foundation of methodology in economic security. Using the postulates of general theory of systems and structural functionalism it is possible to formulate fundamental principles on which formation of system of economic security of enterprise is based. The spatio-temporal continuum of functioning of the system of economic security of enterprise is to agree with the operational form of its presentation, i.d. should be researched as a complex allowing to study its numerous interrelations and to compare and contrast them. Conclusions: System of economic security of an enterprise is a complex of subjective and objective components interacting in time and space and determined by socio-economic principles lying at the basis of enterprise’s status, its goals and functions.      

Key words: economic security, system, socio-economic system; components of the system; system requirements.

 

Інформація про авторів:

Овчаренко Є. І.кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

 

Текст статті


Література

1. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем. Обзор проблем и результатов / Л. фон Берталанфи // Системные исследования: Ежегодник, 1969. — М. : Наука, 1969. — С. 30–54.

2. Эшби У. Р. Принципы cамоорганизации / У. Р. Эшби ; пер. c англ. — М. : Мир, 1966. — 343 с.

3. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія : в 3 т. Т. 1 / О. М. Ляшенко, Ю. С. Погорелов, В. Л. Безбожний [та ін.] ; за заг. ред. Г.В. Козаченко. — Луганськ : Елтон–2, 2010. — 282 с.

4. Вечканов Г. С. Экономическая безопасность : [учебник для вузов] / Г. С. Вечканов. — СПб. : Питер, 2007. — 384 с.

5. Кавун С. В. Концептуальная модель системы экономической безопасности предприятия / С. В. Кавун // Економіка розвитку. — 2007. — №3(43). — С. 97–101.

6. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / В. М. Геєць [та ін.] ; ред. В. М. Геєць ; Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. — Х. : ВД "ИНЖЭК", 2006. — 240 с.

7. Минаев Г.А. Безопасность организации : учеб. пособие для студентов вузов/ Г. А. Минаев. — М. : Логос, 2008. — 365 с.

8. Філософський енциклопедичний словник / голова редкол. В. І. Шинкарук ; НАН України, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди. — К. : Абрис, 2002. — 742 с.

9. Социологический энциклопедический словарь / сост. З.Т. Голенкова [и др.] ; ред. Г.В. Осипов ; РАН, Институт социологии, Институт социально-политических исследований. — М. : ИНФРА-М : НОРМА, 1998. — 488 с.

10. Парсонс Т. О структуре социального действия / Т. Парсонс. — М. : Акад. проект, 2002. — 878 с.

11. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон ; [пер.с англ. Е.Н. Егоровой и др.]. — М. : АСТ : Хранитель, 2006. — 873 с.

12. Советский энциклопедический словарь / [под ред. А.М. Прохорова]. — М. : Советская Энциклопедия, 1988. — 1600 с.

13. Экономические системы: кибернетическая природа развития, рыночные методы управления, координация хозяйственной деятельности корпораций / [В. И. Видяпин и др.] ; под общ. ред. Н.Я. Петракова, В.И. Видяпина, Г.П. Журавлевой. — М. : ИНФРА-М, 2008. — 383 с.

14. Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах / Г. Хакен. — М. : Мир, 1985. — 423 с.

15. Бурдье П. Начала. Choses dites / П. Бурдье. — М. : Socio-Logos, 1994. — 288 с.

16. Лопатинський Ю. М. Системний підхід до розвитку аграрного сектора в умовах трансформації / Ю. М. Лопатинський, Т. Л. Шкабара // Економіка АПК. — 2004. — № 1. — С. 78–83.

17. Прыкин Б. В. Новейшая теоретическая экономика. Гиперэкономика : [учебн. для студентов вузов] / Б. В. Прыкин. — М. : Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998. — 445с.

18. Дафт Р. Л. Теория организации : [учебник] / Р. Л. Дафт ; [пер.с англ. под ред. Э. М. Короткова]. — М. : ЮНИТИ, 2009. — 699 с.

Категорія: № 24 (IІ) / 2012 | Додав: EME (16.01.2013) | Автор: Овчаренко Є.І.
Переглядів: 427

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz