"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 16:03
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 24 (IІ) / 2012

Рубанов М.М. ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛІНГУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 658.5

 

М. М. Рубанов

 

ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛІНГУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Вступ: Підвищення вимог до системи забезпечення економічної безпеки підприємства потребує вдосконалення інформаційно-аналітичної підтримки управлінських рішень в області економічної безпеки, що, в свою чергу, актуалізує застосування контролінгу в системі забезпечення економічної безпеки підприємства. Мета: Визначення передумов застосування контролінгу в забезпеченні економічної безпеки підприємства. Методологія дослідження: З метою визначення передумов застосування контролінгу в забезпеченні економічної безпеки підприємства пропонується розглянути, чи дозволятиме контролінг досягти цілей, встановлених перед системою забезпечення економічної безпеки підприємства, визначивши комплементарність цілей контролінгу й цілей, встановлених перед системою забезпечення економічної безпеки підприємства. Результати: На підставі співвідношення цілей контролінгу й цілей забезпечення економічної безпеки підприємства визнано доцільність застосування контролінгу в забезпеченні економічної безпеки підприємства. Висновки: Застосування контролінгу в забезпеченні економічної безпеки підприємства сприятиме реалізації основних цілей, встановлених перед системою забезпечення економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: економічна безпека, контролінг,  забезпечення економічної безпеки

 

М. Н. Рубанов

 

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЛИНГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Введение: Повышение требований к системе обеспечения экономической безопасности предприятия требует совершенствования информационно-аналитической поддержки управленческих решений в области экономической безопасности, что, в свою очередь, актуализирует применение контроллинга в системе обеспечения экономической безопасности предприятия. Цель: Определение предпосылок применения контроллинга в обеспечении экономической безопасности предприятия. Методология исследования: С целью определения предпосылок применения контроллинга в обеспечении экономической безопасности предприятия предлагается рассмотреть, позволяет ли контроллинг достичь целей, поставленных перед системой обеспечения экономической безопасности предприятия, определиd степень комплементарности целей контроллинга и целей, постановленных перед системой обеспечения экономической безопасности предприятия. Результаты: На основании сопоставления целей контроллинга и целей обеспечения экономической безопасности предприятия признана целесообразность применения контроллинга в обеспечении экономической безопасности предприятия. Выводы: Применение контроллинга в обеспечении экономической безопасности предприятия будет способствовать реализации основных целей, постановленных перед системой обеспечения экономической безопасности предприятия.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, контроллинг, обеспечение экономической безопасности

 

М. N. Rubanov

 

PRECONDITIONS FOR СONTROLLING ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

 

Introduction: Higher requirements to the system of ensuring the economic security of an enterprise require improvement of informational and analytical support of managerial decisions related to economic safety, which, in its turn, actualizes controlling of the system of economic security of the enterprise. Aim: Determination of preconditions for controlling the economic security of the enterprise. Methodology: In order to determine preconditions for сontrolling the economic security of an enterprise there has been suggested considering whether controlling meets the demands of the economic security system and in what degree controlling purposes complement those of the economic security system. Results: Comparison of purposes of controlling and economic safety system purposes allows to recognize the feasibility of controlling for ensuring the economic security of the enterprise. Conclusion: Using controlling for ensuring the economic security of the enterprise allows to realize the main purposes of ensuring the economic safety of the enterprise.

Key words: economic security, controlling, ensuring the economic safety

 

Інформація про авторів:

Рубанов М. М. – аспірант кафедри менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна

 

Текст статті


Література

1.     Алькема В. Г. Аналіз системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності / В.Г. Алькема // Фінансова система України: зб. наук. праць. Вип. 16. — Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. С. 99-107.

2.     Ананькина Е. А. Контроллинг как инструмент управления предприятием: учеб. пособ. / Е. А. Ананькина, С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкина ; под ред. Н. Г. Данилочкиной. М.: Юнити, 2002. 279 с.

3.     Безбожний В. Л. Процедура вибору способу гармонізації інтересів соціально-економічної безпеки підприємства / В. Л. Безбожний // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Вип. 20. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. — С. 134−145.

4.     Білоус Я. Ю. Аналіз підходів до визначення поняття економічна безпека підприємства / Я. Ю. Білоус // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Вип. 23. Ч. 2. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. — С. 241−247.

5.     Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука. — М.: Финансы, 2003. — 496 с.

6.     Брижань І. А. Контролінг в системі інструментів забезпечення платоспроможності підприємства / І. А. Брижань, C. М. Кучер // Науковий вісник ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. — №3 (22). — 2009. — С. 55–60.

7.     Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: [монографія] / Т. Г. Васильців. — Львів: Арал, 2008. — 384 с.

8.     Гнилицька Л. В. Обліково-аналітична інформація як визначальний чинник забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання / Л. В. Гнилицька // Вісник СНУ ім. Даля. — 2011. — №3(2). С.184–192.

9.     Губарєва І. О. Теоретичне визначення змісту поняття «економічна безпека» / І. О. Губарєва, В. А. Доровськой // Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки України: зб. наук. праць. Львівського державного університету внутрішніх справ. Вип. 2. — Львів: Вид-во ЛДУВС, 2009. — С. 31–40.

10.   Давидович I. Є. Контролінг : навч. посіб. / І. Є. Давидович. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 552 с.

11.   Дайле А. Практика контроллинга / А. Дайте ; под ред. М. Л. Лукашевича, Е. Н. Тихоненковой ; пер. с нем. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 336 с.

12.   Ильяшенко С. Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке / С. Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. — 2003. — №3 (21). — С. 11–19.

13.   Карминский А. М. Контроллинг : [учебник] / А. М. Карминский, С. Г. Фалько, А. А. Жевага, Н. Ю. Иванова ; под ред. А. М. Карминского, С. Г. Фалько. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 336 с.

14.   Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: [монографія] / Г.В. Козаченко, В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко. — К.: Лібра, 2003. — 280 с.

15.   Управління затратами підприємства: [монографія] / Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С., Хлапьонов Л.Ю., Макухін Г.А. — К.: Лібра, 2007. — 320 с.

16.   Корезин А.С. Методология развития системы экономической безопасности предприятия на базе корпоративных механизмов управления рисками : дисс. ... докт. екон. наук : 08.00.05 / А.С. Корезин. — С-Пб.: Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС РФ, 2008. — 416 с.

17.   Круссер Н. Г. Контроллинг как инструмент координации процессов управления при реализации стратегии предприятия (на примере предприятий газовой отрасли) : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Н. Г. Круссер. –– Сыктывкар : Институт соц.-экон. и энерг. проблем Севера Коми, 2006. — 171 с.

18.   Кузенко Т. Б. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.01 / Т. Б. Кузенко. — К.: Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2004. —18 с.

19.   Куперман Г. Я. Рыночная экономика: словарь / [под общ. ред. Г.Я. Купермана]. — 2-е изд., доп. — М. : Республика, 1995. — С. 202.

20.   Лесков М. А. Гомеостатические процессы и теория безопасности / М. А. Лесков // Безопасность: Информационный сборник. Вип.  4(20), 1994. — С. 66–75.

21.   Ляшенко О. М. Взаємозумовленість та взаємозалежність економічної безпеки та розвитку підприємства / О. М. Ляшенко, Ю. С. Погорелов // Менеджер: Вісник Донецького державного університету управління. — 2008. — №3 (45) — С. 162−171.

22.   Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления / Э.Майер; пер. с нем. Ю. Г. Жукова и С. Н. Зайцева; под ред. С. А. Николаевой. — М.: Финансы и статистика, 1993. — 96 с.

23.   Манн Р. Контроллинг для начинающих. Система управления прибылью / Р. Манн, Э. Майер; пер. с нем. Ю. Г. Жукова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 304 с.

24.   Мищенко С. Н. Система обеспечения экономической безопасности организации : дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / С. Н. Мишенко. — Ростов-на-Дону, 2004. — 197 с.

25.   Полушкин О. А. Управление безопасностью предприятий в условиях рыночной экономики / О. А. Полушкин // Закон и право. — 2005. — № 10. — С. 46−50.

26.   Прус Н. В. Теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємства / Н. В. Прус// Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 2011. — №3 (2). С. 183−193.

27.   Райзберг Б. А. Современный экономический словар / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. — 2-е изд., испр. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 479 с.

28.   Фольмут Х. Инструменты контроллинга от А до Я / Х. Фольмут; пер. с нем., под ред. и с предисл. М. Л. Лукашевича и Е. Н. Тихоненковой. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 288 с.

29.   Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Д. Хан ; под ред. и с предисловиями А. А. Турчака, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 765 с.

30.   Циглик І. І. Контролінг. Сутність і основи формування та функціонування на підприємствах України / І. І. Циглик, І. О. Мозіль, Н. В. Кідрякова // Економіка. Фінанси. Право. 2004. № 4. С. 11–18.

Категорія: № 24 (IІ) / 2012 | Додав: EME (16.01.2013) | Автор: Рубанов М.М.
Переглядів: 490

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz