"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 15:50
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 24 (IІ) / 2012

Тюлєнєв Г.Д. Організаційна підтримка підвищення економічної безпеки ВНЗ в Україні

УДК 378.1

 

Г.Д. Тюлєнєв

 

Організаційна підтримка підвищення економічної безпеки ВНЗ в Україні

 

За результатами аналізу основних положень безпекології на рівні підприємства з використанням ресурсного та захисного підходів щодо її розуміння економічну безпеку ВНЗ пропонується розуміти як такий його стан у частині забезпеченості ресурсами, захищеності від загроз та комбінації задоволення інтересів зацікавлених груп осіб, який забезпечує можливість досягнення основних цілей ВНЗ, стабільність результатів діяльності та сприяє продовженню діяльності у довгостроковому періоді. Показано, що забезпечення економічної безпеки кожного окремого ВНЗ потребує не лише конкретних заходів, але й певної організаційної підтримки на рівні окремого ВНЗ і системи вищої освіти Україні в цілому. Надано принципову схему підвищення економічної безпеки ВНЗ. Запропоновано заходи організаційної підтримки підвищення економічної безпеки ВНЗ на рівні профільного Міністерства та окремого ВНЗ. Запропоновано у складі ВНЗ створення спеціалізованого підрозділу із залучення абітурієнтів та розглянуто його завдання.

Ключові слова: ВНЗ, економічна безпека, підвищення, принципова схема, організаційна підтримка.

 

Г.Д. Тюленев

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВУЗА В УКРАИНЕ

 

По результатам анализа основных положений науки про безопасность на уровне предприятия с использованием ресурсного и защитного подходов к ее пониманию экономическую безопасность ВУЗА предлагается понимать как такое его состояние в части обеспеченности ресурсами, защищенности от угроз и комбинации удовлетворения интересов заинтересованных групп лиц, которое обеспечивает возможность достижения основных целей ВУЗа, стабильность результатов деятельности и способствует продолжению деятельности в долгосрочном периоде. Показано, что обеспечение экономической безопасности каждого отдельного ВУЗа требует не только конкретных мер, но и определенной организационной поддержки на уровне ВУЗа и системы высшего образования Украине в целом. Предоставлена принципиальная схема повышения экономической безопасности ВУЗа. Предложены мероприятия организационной поддержки повышения экономической безопасности ВУЗа на уровне профильного Министерства и отдельного ВУЗа. Предложено в составе ВУЗа создание специализированного подразделения по привлечению абитуриентов и рассмотрены его задачи.

Ключевые слова: ВУЗ, экономическая безопасность, повышение, принципиальная схема, организационная поддержка.

 

G.D. Tyulenev

 

Organizational support of increasing of Higher schools economic security in Ukraine

 

Based on analyzing the basics of security sciences on a level on an enterprise using the resource and protective approach about its comprehension it is proposed to comprehend a Higher school economic security as a some situation about Higher school concerning resources provision, security from threats and combination of interests satisfaction for the interested groups. Such situation should provide the ability to reach Higher school main goals, stability of results and the continuation of Higher school activity in long-term period. It is shown that providing the economical security of every Higher school demands not only the specific activities in this Higher school, but needs some organizational support on levels both single Higher school and system of higher education in Ukraine generally. The principle scheme of Higher school economic security increasing is shown. The activities of organizational support of Higher school economic security increasing on the levels of profile Ministry and single Higher school are proposed. The foundation of specialized department in Higher school for enrollee mobilization is proposed. Its tasks are considered.

Keywords: Higher school, economic security, increasing, principle scheme, organizational support.

 

Інформація про авторів:

 

Тюлєнєв Г.Д. – проректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

Текст статті


Література

1. Архипов А. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения / А. Архипов, А. Городецкий, Б. Михайлов // Вопросы экономики. –– 1994. –– №12. — С. 36-44.

2. Бархатов В. Ю. Экономическая безопасность ВУЗа [Электронный ресурс] / В. Ю. Бархатов, В. Н. Пугач, Н. К. Алимова. — Режим доступа: www.naukovedenie.ru/sbornik1/2-1.pdf.

3. Безбожний В. Л. Вибір способу забезпечення соціально-економічної безпеки великих промислових підприємств: дис…. канд. екон. наук: 08.00.04. / Володимир Леонідович Безбожний. –– Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2009. –– 197 с.

4. Грудзинский А. О. Университет как предпринимательская организация / А. О. Грудзинский // Социс. –– 2003. –– № 4. –– С. 113-120.

5. Дрезинский К. С. Совершенствование управления вузами в условиях рыночного реформирования российской экономики: автореф. дисс. … канд. экон. наук.: 08.00.05. / Константин Сергеевич Дрезинский. –– СПб.: СПГУЭИФ, 2008. –– 18 с.

6. Курдюмов А. Б. Управление негосударственным вузом в условиях смешанной модели образования: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05. / Александр Борисович Курдюмов. –– М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010. –– 176 с.

7. Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : [монографія] / О. М. Ляшенко. –– Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. –– 400 с.

8. Малолетко А. Н. Экономическая безопасность вуза: структурное разрушение системы финансового обеспечения [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://finanal.ru/007/ekonomicheskaya-bezopasnost-vuza-strukturnoe-razrushenie-sistemy-finansovogo-obespecheniya

9. Пекін А.Ю. Економічна безпека підприємств як економіко-правова категорія / А. Ю. Пекін // Економіст. –– 2007. –– №8. –– С. 23-26.

10. Пономарьов В. П. Економічна безпека підприємства: сутність, трактування, точки зору / В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко // Менеджер. –– 2002. –– №1(17). –– С. 67-71.

11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дослідницький університет" №163 від 17.02.2010 із змінами та доповненнями.

12. Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання вищим навчальним закладам статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного університету" №76 від 3.02.2010 із змінами та доповненнями.

13. Пугач В. Н. Взаимодействие качества образования и экономической безопасности ВУЗа: дис. … канд. экон наук: 08.00.05. / Валентин Николаевич Пугач. –– М.: Московская академия экономики и права, 2010. –– 164 с.

14. Тюлєнєв Г. Д. Економічна безпека вищих навчальних закладів: пошук фундаменту / Г. Д. Тюлєнєв // Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2012): тези доповідей V Міжнар. науково.-практ. конференції 24-26 апр. 2012 г. — Харьків: ХНЕУ, 2012. — С. 107-108.

15. Тюлєнєв Г. Д. Екосесед: потреба у забезпеченні / Г. Д. Тюлєнєв // Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІІ Всеукраинской научно-практической конференции. 3-4 декабря 2010 р. — Симферополь: НАПКС. — С. 130-132.

16. Тюлєнєв Г. Д. Завдання вищого навчального закладу у сучасному суспільстві / Г. Д. Тюлєнєв // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. –– 2012. –– №11 (182). –– С. 483-492.

17. Экономика и организация управления вузом : [учебник] / [под ред. В. В. Глухова]. –– СПб.: Лань, 1999. –– 448 с.

18. Экономическая безопасность предприятий интегрированной промышленной структуры : [монография] / под общ. ред. А.В. Козаченко. –– Луганск: Ноулидж, 2011. –– 226 с.

Категорія: № 24 (IІ) / 2012 | Додав: EME (16.01.2013) | Автор: Тюлєнєв Г.Д.
Переглядів: 375

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz