"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 19:25
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 24 (IІ) / 2012

Усков І.В. Політика місцевих органів влади в бюджетно-податковій сфері

УДК 336.1: 332:1 (477)

 

И. В. Усков

 

Политика местных органов власти в бюджетно-налоговой сфере

 

Введение: Сегодня бюджетная политика местных органов власти направлена на трансформацию системы местных финансов, создание финансово самостоятельных органов местного самоуправления. Совершенствования законодательства в бюджетно-налоговой сферах способствуют повышению эффективности местной бюджетной политики, трансформации её механизма в решении комплекса социально-экономических задач на уровне территорий страны. Цель: Разработка комплексных рекомендаций по повышению эффективности местной бюджетно-налоговой политики в условиях проводимых социально-экономических реформ. Результаты: Процесс модернизации бюджетной политики в Украине на местном уровне должен предусматривать разработку, комплексных мероприятий, направленных на: теоретическое обоснование местной бюджетной политики, выбор модели, функций целей и задач по реализации бюджетной политики  на местном уровне. Выводы: Результатом эффективной бюджетной политики должно быть построение рациональной бюджетной системы страны, которая, в свою очередь, должна обеспечить соответствие между расходами и наличием необходимых ресурсов, совершенное правовое регламентирование и создание действенных стимулов для мобилизации бюджетных поступлений. 

Ключевые слова: местные органы власти, бюджет, налоги, местные финансы, бюджетная децентрализация.

 

І. В. Усков

 

Політика місцевих органів влади в бюджетно-податковій сфері

 

Вступ: Сьогодні бюджетна політика місцевих органів влади спрямована на трансформацію системи місцевих фінансів, створення фінансово самостійних органів місцевого самоврядування. Вдосконалення законодавства у бюджетно-податковій сферах сприяють підвищенню ефективності місцевої бюджетної політики, трансформації її механізму в рішенні комплексу соціально-економічних завдань на рівні територій країни. Мета: Розробка комплексних рекомендацій по підвищенню ефективності місцевої бюджетно-податкової політики в умовах соціально-економічних реформ, що проводяться. Результати: Процес модернізації бюджетної політики в Україні на місцевому рівні повинен передбачати розробку, комплексних заходів, спрямованих на: теоретичне обґрунтування місцевої бюджетної політики, вибір моделі, функцій цілей і завдань по реалізації бюджетної політики  на місцевому рівні. Висновки: Результатом ефективної бюджетної політики має бути побудова раціональної бюджетної системи країни, яка, у свою чергу, повинна забезпечити відповідність між витратами і наявністю необхідних ресурсів, досконала правова регламентація і створення дієвих стимулів для мобілізації бюджетних надходжень. 

Ключові слова: місцеві органи влади, бюджет, податки, місцеві фінанси, бюджетна децентралізація.

 

I. Uskov

 

A policy of local authorities is in a budgetary-tax sphere

 

Background: Today the fiscal policy of local authorities is sent to transformation of the system of local finances, creation financially of independent authorities of local self-government. Perfections of legislation in budgetary-tax spheres assist the increase of efficiency of local fiscal policy, transformations of her mechanism in the decision of complex of socio-economic tasks. Aim of objectives: Development of complex recommendations on the increase of efficiency of local budgetary-tax policy in the conditions of the conducted socio-economic reforms. Methods: abstraction (for determination of intercommunications between the aggregate of constituents of fiscal policy), system and structure (for determination of essence and role of local finances, budgets in the conditions of transformation of economy of Ukraine), comparative analysis (with the purpose of establishment of conformities to law of development of aggregate of constituents of fiscal policy). Results: Process of modernization of fiscal policy in Ukraine at local level must foresee development, complex measures, directed on: theoretical ground of local fiscal policy, choice of model. Result of effective fiscal policy must be a construction of the rational budgetary system of country, which, in turn, must provide accordance between charges and presence of necessary resources, perfect legal regulation and creation of effective stimuli for mobilization of budgetary receivables.

Keywords: local authorities, budget, taxes, local finances, budgetary decentralization.

 

Інформація про авторів:

Усков І. В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національної академії природоохоронного і курортного будівництва, м. Сімферополь, Україна.

 

Текст статті


Литература

1.    Балацький Є. О. Бюджет міста у системі фінансів територій : [монографія] / Є. О. Балацький. — Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ”, 2011. — 301 с. 

2.    Бондарук Т. Г. Щодо визначення місцевого самоврядування / Т. Г. Бондарук // Економіст. — 2006. — №6. — С. 44–46.

3.    Кириленко О. П. Фінансова незалежність місцевого самоврядування / О. П. Кириленко // Фінанси України. — 2001. — №1. — С. 34-39.

4.    Луніна І. О. Формування місцевих бюджетів в контексті завдань адміністративно-територіальної реформи / І. О. Луніна // Економіка України. — 2006. — № 1. — С. 23–31.

5.    Лисяк Л. В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України : [монографія] / Л. В. Лисяк. К.: НДФІ, 2009. 600 с.

6.    Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України : [монографія] / К. В. Павлюк. К.: НДФІ, 2006. 584 с.

7.    Бюджетная політика у контексті соціально-економічного розвитку України. Розвиток системи податків як основа зміцнення державніх фінансів: у 6 т. / [голов. ред. М. Я. Азаров та ін.]. К.: НДФІ, 2004. Т. 3. 308 с.

8.    Ковалева Т. М. Бюджетная политика современной России и её реализация на субфедеральном уровне : автореф. дис. … на получение науч. степ. доктора эконом. наук : спец. 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» / Т. М. Ковалёва. — Саратов: Саратовский государственный университет, 2003. — 41 с. 

9.    Иванова Н. Г. Региональная бюджетная политика: теория, законодательство, практика : [монография] / Н. Г. Иванова. СПб: Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та экономики и финансов, 2002. — 315 с

Категорія: № 24 (IІ) / 2012 | Додав: EME (16.01.2013) | Автор: Усков І.В.
Переглядів: 371

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz