"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 17:23
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (І) / 2013

Білоусова А.Ю. МОНІТОРИНГ СТАНУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН У СТРАТЕГІЮ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ

УДК 658.012

 

А. Ю. Білоусова

 

МОНІТОРИНГ СТАНУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН У СТРАТЕГІЮ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ

 

Метою статті є розгляд пропонованого концепту стратегічного управління стосовно моніторингу стану зовнішнього середовища під час реалізації стратегії підприємства. Методи дослідження: спостереження, упорядкування, системно-структурний аналіз. Основні результати. Обґрунтовано доцільність визнання головним положенням ідеології стратегічного управління підприємством його мобільність (спроможність менеджменту підприємства до його швидкого переходу від одних стратегічних рішень або навіть змісту стратегії до інших у разі значних непередбачених змін в діяльності підприємства) та неможливість визнання стратегічних рішень та стратегії остаточно закінченим управлінським "продуктом" ‑ за сучасних умов слід очікувати їхніх постійних змін (уточнень, корегувань, доповнень). Запропоновано ввести новий концепт стратегічного управління підприємством ‑ постійний моніторинг стану зовнішнього середовища, періодичний аналіз його результатів і, виходячи з них, внесення змін до стратегії, що реалізується, обґрунтовано доцільність його уведення. Розглянуто зміст моніторингу зовнішнього середовища у пропонованому концепті (моніторинг параметрів), призначення його результатів та його вектори (продукція, ринок, інновації, інвестиції) відповідно до векторів опису діяльності підприємства та її ресурсного забезпечення в стратегіях підприємства різного виду. Запропоновано сукупність показників та якісних оцінок з використанням у разі потреби експертного оцінювання для моніторингу стану зовнішнього середовища за кожним із векторів стратегії підприємства.

Ключові слова: стратегічне управління, стратегія, ідеологія, концепт, моніторинг, вектор,
показник.

 

А. Ю. Белоусова

 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕАЛИЗУЕМУЮ СТРАТЕГИЮ

 

Целью статьи является рассмотрение предлагаемого концепта стратегического управления по мониторингу состояния внешней среды во время реализации стратегии предприятия. Методы исследования: наблюдение, упорядочивание, системно-структурный анализ. Основные результаты. Обоснована целесообразность признания главным положением идеологии стратегического управления предприятием его мобильности (возможность менеджмента предприятия его быстрого перехода от одних стратегических решений или даже содержания стратегии к другим в случае значительных непредвиденных изменений в деятельности предприятия) и невозможность признания стратегических решений и стратегии окончательно законченным управленческим "продуктом" ‑ при современных условиях следует ожидать их постоянных изменений (уточнений, исправлений, дополнений). Предложено ввести новый концепт стратегического управления предприятием ‑ постоянный мониторинг состояния внешней среды, периодический анализ его результатов и, исходя из них, внесение изменений в реализуемую стратегию, обоснована целесообразность его введения. Рассмотрено содержание мониторинга внешней среды в предлагаемом концепте (мониторинг параметров), назначение его результатов и его векторы (продукция, рынок, инновации, инвестиции) в соответствии с векторами описания деятельности предприятия и ее ресурсного обеспечения в стратегиях предприятия разного вида. Предложена совокупность показателей и качественных оценок с использованием в случае необходимости экспертной оценки для мониторинга состояния внешней среды по каждому из векторов стратегии предприятия.

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия, идеология, концепт, мониторинг, вектор, показатель.

 

А.Yu. Bilousova

 

CORRELATION OF THE STRATEGY BEING REALIZED WITH THE MONITORING OF ENVIRONMENT

 

Article object: consideration of proposed aspect of strategic management concerning monitoring the external environment while implementing enterprise strategy. Research methods: observation, ordering, system-structural analysis. Main results: It is grounded to consider mobility as the main idea of enterprise strategic management ideology. Such mobility is proposed to be understood as the ability of enterprise management to quick shift from one strategic decisions to other of even to changing the strategy content in case of significant unpredictable changes in enterprise activity. The other main idea of enterprise strategic management ideology is the impossibility to consideration of strategic decisions and strategy as the finalized managerial product – in modern conditions they are expected to be changed, added, specified. The new concept of enterprise strategic management is proposed and grounded. Such concept is the constant monitoring of external environment, periodical analysis of its results and basing on their results changing the enterprise implementing strategy. The content of external environment monitoring in proposed concept (parametrical monitoring), result purposes and its vectors (production, market, innovations, investments) according to vectors of enterprise activity description and its resource providing in diverse enterprise strategies is considered. The aggregate of indicators and qualitative evaluations based on expert evaluations methods is proposed for monitoring the external environment by the every of enterprise strategy vectors.

Keywords: strategic management, strategy, ideology, concept, monitoring, vector, indicator.

 

Інформація про авторів:

 

Білоусова А. Ю. – аспірантка кафедри контролю та аудиту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

 


Література

1. Гараедаги Дж. Системное мышление: Как управлять хаосом и сложными процессами: Платформа для моделирования архитектуры бизнеса / Джамшид Гараедаги / [науч. ред. Е. В. Кузнецова] ; пер. с англ. Е. И. Недбальской. — Минск: Гревцов Паблишер, 2007. — 480 с.

2. Гурнакова Л. Н. Методические основы анализа конкурентной среды, измерения концентрации и силы рынка / Л. Н. Гурнакова // Актуальные вопросы экономики и управления : материалы междунар. заоч. науч. конф. 16-17 апреля 2011 г. Т. I. — М.: РИОР, 2011. — С. 9-12.

3. Зуб А. Т. Системный стратегический менеджмент: методология и практика : [монография] / А. Т. Зуб, М. В. Лактионов. — М.: Генезис, 2001. — 752 с.

4. Князева И. В. Антимонопольная политика в России : учеб. пособ. для студентов вузов / Ирина Викторовна Князева. 4-е изд. испр. М.: Омега-Л, 2009. 496 с.

5. Отенко И. П. Стратегическое управление потенциалом предприятия : [монография] / Ирина Павловна Оленко. — Х.: изд. ХНЭУ, 2006. — 256 с.

6. Bai J. S. International Differences in Industrial Structure: Eight Nations in the 1950 s. / Joe S. Bai. New Haven, 1966.

7. Wilcox C. Competition and Monopoly in American Industry / C. Wilcox. Westpost, 1970.

 

Категорія: № 25 (І) / 2013 | Додав: EME (28.05.2013) | Автор: Білоусова А.Ю.
Переглядів: 263

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz