"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 18:50
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (І) / 2013

Гобир І.Б. ОЦІНКА ВПЛИВУ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ РЕМОНТНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИ

УДК 33.658:331.103

 

І. Б. Гобир

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ РЕМОНТНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Вступ: Конкуренція і лібералізація ринку вимагають зниження витрат підприємств як необхідної умови їх виживання. У зв'язку з цим істотно зростає значення ефективної організації і управління діяльністю ремонтних служб нафтогазовидобувних підприємств. Мета: Розробка методичного підходу до оцінювання ефективності роботи ремонтної служби і її впливу на ефективність роботи нафтогазовидобувного підприємства в цілому. Методи: Економіко-математичного моделювання, прогнозування, логічного і порівняльного аналізу. Результати: Розроблено методичний підхід до оцінювання ефективності роботи ремонтної служби і її впливу на ефективність роботи підприємства в цілому, заснований на побудові багатофакторної моделі лінійної регресії. Обчислення аргументів рівняння лінійної регресії дозволило спрогнозувати ситуацію і з великим ступенем вірогідності визначити, як вплинуть на обсяг випуску і реалізації продукції зміни в організації і управлінні організаційно-технічними заходами щодо ремонту обладнання. Показниками критерію ефективності запропоновано прийняти собівартість видобутку нафти, продуктивність праці і фондовіддачу. Висновки: Використання запропонованого підходу дозволяє підприємству, плануючи і реалізовуючи відповідні заходи, направлені на підвищення рівня організації і управління технічного обслуговування і ремонту обладнання, оцінювати їх вплив на фінансові показники роботи підприємства і його фінансовий стан.

Ключові слова: управління, організація, ремонтні роботи, нафтогазовидобувне підприємство, фінансові результати.

 

И. Б. Гобир

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

 

Введение: Конкуренция и либерализация рынка требуют снижения затрат предприятий как необходимого условия их выживания. В связи с этим существенно возрастает значение эффективной организации и управления деятельностью ремонтных служб нефтегазодобывающих предприятий. Цель: Разработка методического подхода к оценке эффективности работы ремонтной службы и ее влияния на эффективность работы нефтегазодобывающего предприятия в целом. Методы: Экономико-математического моделирования, прогнозирования, логического и сравнительного анализа. Результаты: Разработан методический подход к оценке эффективности работы ремонтной службы и ее влияния на эффективность работы предприятия в целом, основан на построении многофакторной модели линейной регрессии. Вычисление аргументов уравнения линейной регрессии позволило спрогнозировать ситуацию и с большой степенью достоверности определить, как повлияют на объем выпуска и реализации продукции изменения в организации и управлении организационно-техническими мероприятиями по ремонту оборудования. Показателями критерия эффективности предложено принять себестоимость добычи нефти, производительность труда и фондоотдачу. Выводы: Использование предложенного подхода позволяет предприятию, планируя и реализуя соответствующие меры, направленные на повышение уровня организации и управления технического обслуживания и ремонта оборудования, оценивать их влияние на финансовые показатели работы предприятия и его финансовое состояние.

Ключевые слова: управление, организация, ремонтные работы, нефтегазодобывающее предприятие, финансовые результаты.

 

I. B. Gobyr

 

ESTIMATION OF ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF REPAIR MAINTENANCE IN RELATION TO FINANCIAL EFFICIENCY OF OIL AND GAS ENTERPRISES

 

Background: Competition and market liberalization require companies to reduce costs as a prerequisite for their survival. In this regard the importance of effective organization and management of repair services of oil and gas companies grows. Aims and Objectives: Develop methodological approach to the evaluation of effectiveness of repair services and their impact on the efficiency of oil and gas companies in general. Methods: Economic and mathematical modeling, forecasting, logical and comparative analysis. Results: Methodical approach to evaluating effectiveness of repair services and their impact on the performance of the whole enterprise is based on developing multivariable linear regression models. Calculation of arguments of linear regression equation makes it possible to predict the situation and allows a high degree of probability in determining how output and sales are affected by changes in organization and management of repair services . The cost of oil, productivity and return on assets have been suggested as performance criteria. Conclusion: The use of the proposed approach allows the enterprise to plan and implement appropriate measures to improve the organization and management of maintenance and repair equipment, assess their impact on the financial performance of the company and its financial condition.

Keywords: management, organization, repairs, oil and gas enterprises, financial efficiency.

 

Інформація про авторів:

 

Гобир І. Б.аспірант кафедри економіки підприємств Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна.

 


Література

1.    Бойко В. С. Розробка та експлуатація нафтових родовищ : [підручник] / В. С. Бойко. 3-е вид., доп. К.: Реал-Принт, 2004. 690 с.

2.    Витвицький Я. С. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових компаній : [монографія] / Я. С. Витвицький. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2007. — 431 с.

3.    Фадєєва І. Г. Інтегрована система оперативного оцінювання витрат бурових підприємств: [монографія] / І. Г. Фадєєва, М. О. Данилюк ; Івано-Франківськ. нац. техн. ун-т нафти і газу, каф. економіки п-ва. — Івано-Франківськ : Вид-во Супрун В.П., 2009. — 170 с.

4.    Кульчицький І. І. Економічні механізми оптимізації виробничого потенціалу нафтогазовидобувних підприємств / І. І. Кульчицький // Вісник Хмельницького національного університету. — 2009. — № 4, Т.3 (138). — С. 42-48.

5.    Пилипів Н. І. Технологічні та організаційні особливості діяльності підприємств нафтової і газової промисловості і їх вплив на побудову внутрішньогосподарського обліку затрат / Н. І. Пилипів // Вісник ТНЕУ. — 2008. — №4. — С. 109-119.

6.    Рибчич І.Й. Щодо підвищення ефективності використання запасів нафти і газу в Україні / І. Й. Рибчич, Д. О. Єгер, Ю. О. Зарубун, Б. Л. Крупський // Нафтова і газова промисловість. — 2004. — № 1. — С. 5-8.

7.    Кирюхина О. И. Формирование системы управления ремонтным обслуживанием лесопромышленных предприятий : дис. … канд. эконом. наук : спец. 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)" / Ольга Игоревна Кирюхина. Брянськ, 2010. — 174 с.

 

Категорія: № 25 (І) / 2013 | Додав: EME (28.05.2013) | Автор: Гобир І.Б.
Переглядів: 276

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz