"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 18:26
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (І) / 2013

Іванюк У.В. Теоретичні засади формування фінансових стратегій підприємства

УДК 338.486

 

У. В. Іванюк

 

Теоретичні засади формування фінансових стратегій підприємства

 

Вступ: У сучасних ринкових умовах господарювання актуалізуються питання щодо ефективного управління фінансовою діяльністю підприємства при релевантності чинників внутрішнього та зовнішнього середовища. Ефективним інструментом планування й управління фінансовою діяльністю підприємства в умовах змінності тенденцій та кон’юнктури ринку є фінансова стратегія. Мета: аналіз й узагальнення теоретичних засад формування фінансових стратегій підприємств. Методи: логічного і порівняльного аналізу, метод групування. Результати: Формування фінансової стратегії підприємства повинно передбачати розроблення комплексу заходів та інструментів, спрямованих на створення, розподіл та використання фінансових ресурсів з метою забезпечення ефективного використання внутрішнього фінансового потенціалу та потенційних зовнішніх фінансових потоків із своєчасним регулюванням, координуванням та контролюванням дій щодо зміни умов зовнішнього середовища. Висновки: При формуванні фінансових стратегій підприємства доцільно здійснювати чітке визначення мети, завдання та видів стратегії.   

Ключові слова: стратегія, фінансова стратегія, фінансове планування, стратегічне управління.

 

У. В. Иванюк

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Введение: В современных рыночных условиях хозяйствования актуализируются вопросы эффективного управления финансовой деятельности предприятия при релевантности факторов внутренней и внешней среды. Эффективным инструментом планирования и управления финансовой деятельностью предприятия в условиях изменчивости тенденций и конъюнктуры рынка является финансовая стратегия. Цель: анализ и обобщение теоретических основ формирования финансовых стратегий предприятий. Методы: логического и сравнительного анализа, метод группировки. Результаты: Формирование финансовой стратегии предприятия должно предусматривать разработку комплекса мер и инструментов, направленных на создание, распределение и использование финансовых ресурсов с целью обеспечения эффективного использования внутреннего финансового потенциала и потенциальных внешних финансовых потоков со своевременным регулированием, координированием и контролированием действий по изменению условий внешней среды. Выводы: При формировании финансовых стратегий предприятия целесообразно осуществлять четкое определение цели, задачи и видов стратегии.

Ключевые слова: стратегия, финансовая стратегия, финансовое планирование, стратегическое управление.

 

U. V. Ivanyuk

 

THEORETICAL BASIS FOR ENTERPRISE FINANCIAL STRATEGIES

 

Background: In current market conditions the issue of efficient financial management of the enterprise with relevant factors of internal and external environments is becoming actual. Financial strategy is an effective planning and financial management tool for the enterprise under variabile trends and changing market conditions. Aims and Objectives: To analyze and summarize theoretical principles of the formation of financial strategies of enterprises. Methods: Logical and comparative analysis, method of grouping. Results: Development of enterprise financial strategy should include development of measures and instruments aimed at creation, distribution and use of financial resources to ensure the effective use of internal financial capacity and potential external financial flows with timely regulation, coordination and control of activities aimed to change environmental conditions. Conclusion: Companies should set clear goals, objectives and determine strategy types in building financial strategies.

Keywords: strategy, financial strategy, financial planning, strategic management.

 

Інформація про авторів:

 

Іванюк У. В.аспірантка кафедри економічної кібернетики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна.

 Література

1.    Блакита Г. В. Фінансова стратегія торговельних підприємств : методологічні та прикладні аспекти : [монографія] / Г. В. Блакита. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. — 244 с.

2.    Бланк І. О. Фінансова стратегія підприємства : [монографія] / Бланк І. О., Ситник Г. В., Корольова-Казанська О. В., Ганечко І. Г.; за заг. наук. ред. І.О. Бланк. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. — 147 с.

3.    Фінансова стратегія в управлінні підприємствами : [монографія] / А. Г. Семенов, О. О. Єропутова, Т. В. Перекрест, А. В. Линенко. — Запоріжжя : КПУ, 2008. — 188 с.

4.    Кучерук Д. Г. Глобальний економічний розвиток: концепція та механізми : автореферат... канд. екон. наук, спец. : 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки / Д. Г. Кучерук. — Донецьк : Донецький нац. ун-т, 2011. — 20 с.

5.    Чентуков Ю. І. Стратегії розвитку великих промислових комплексів в умовах глобальних трансформацій: дис. ... д-ра екон. наук / Ю. І. Чентуков. — Донецьк: Донецький нац. ун-т, 2011. — 307 с.

6.    Семенов А. Г. Класифікація видів фінансової стратегії підприємства / А. Г. Семенов, О. О. Єропутова, О. О. Плаксюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. — 2012. — № 1. — С. 163-170.

7.    Веретенникова Г. Б. Формування фінансових стратегій промислових підприємств : автореферат... канд. екон. наук, спец. : 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами / Г. Б. Веретенникова. — Харків, 2005. — 21 с.

8.    Ткачук І. Г. Формування фінансової стратегії в системі управління підприємство / І. Г. Ткачук //: Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. — 2008. — № 2 (44). — С. 301-304.

9.    Аспекти формування інвестиційної політики підприємства [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://referatu.com.ua/oldreferats/7380/119574

10.  Інвестиційна стратегія підприємства [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://bukvar.su/jekonomika/207132-Investicionnaya-strategiya-predpriyatiya.html

11.  Удосконалення фінансових технологій у стратегічному управлінні підприємством [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ukrefs.com.ua/page,2,48268-Sovershenstvovanie-finansovyh-tehnologiiy-v-strategicheskom-upravlenii-predpriyatiem.html

12.  Мица Н. В. Економічна сутність та роль фінансової стратегії в системі управління підприємством / Н. В. Мица, В. В. Мица // Вісник Запорізького національного університету. — 2010. — №3(7). — С. 239-247.

13.  Мельник Д. Л. Роль і місце функціональних стратегій в загальній стратегії розвитку підприємства / Д. Л. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — №4. — С. 209–212.

14.  Мельник Д. Л. Фінансова стратегія підприємства / Д. Л. Мельник // Економічні науки. Серія "Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Вип. 7 (26). Ч. 2. — Луцьк, 2010.

15.  Макаренко П. М. Формування фінансової стратегії підприємства та її значення у конкурентному ринковому середовищі [Електронний ресурс] / П. М. Макаренко, В. І. Аранчій, О. П. Зоря, Ю. П. Лашко. — Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.1/003.pdf

16.  Зоріна М. С. Теоретико-методологічні основи дослідження механізму формування фінансової стратегії промислового підприємства в умовах глобалізації / М. С. Зоріна // Финансы, учет, банки. Сб. науч. Трудов. Вып. 1(17). — 2011. — С. 105-112. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ufin.donnu.edu.ua/uploads/files/sci/publikacii/Finansi_Oblik_Banki/2011/17/12.pdf

17.  Блакита Г. В. Систематизація видів фінансової стратегії торговельних підприємств / Г. В. Блакита // ВІСНИК КНТЕУ. — 2009. — №6. — С. 67-77. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/vknteu/2009_6/8.pdf

18.  Фінансова стратегія підприємств [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ef.donnu.edu.ua/emk/Data/Finans/FinPr/FP_101.htm

19.  Асаніна А. В. Фінансова стратегія як необхідний фактор успіху підприємства в умовах нестабільної економіки / А. В. Асаніна // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник наукових праць. Вип. 30. — К.: НАУ, 2011. — С. 11-18.

Категорія: № 25 (І) / 2013 | Додав: EME (28.05.2013) | Автор: Іванюк У.В.
Переглядів: 1594

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz