"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 16:01
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (І) / 2013

Хабер І.Б. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЯВНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.

УДК 658.7

 

І. Б. Хабер

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЯВНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Вступ: Стохастичність соціально-економічних процесів і нестійкість ринків обумовлює зростання невизначеності та суттєве збільшення ризиків функціонування економіки окремих підприємств. Зміни в бізнес-середовищі в свою чергу вимагають від менеджерів пошуку відповідних підходів і принципів управління з метою підвищення гнучкості та конкурентоспроможності промислових підприємств. Мета: Аналіз й узагальнення наявних підходів до управління матеріальними потоками на промислових підприємствах та дослідження підходів до визначення поняття «система» та «процес». Методи: логічного і порівняльного аналізу, метод групування. Результати: В статті наведено порівняльну характеристику існуючих підходів до управління матеріальними потоками на промислових підприємствах; досліджено підходи до визначення поняття «система» та «процес». Висновки: Застосування процесного підходу в управлінні промисловим підприємством дозволяє оптимально побудувати систему управління підприємством, скоротити накладні витрати на взаємодію підрозділів, підвищити швидкість прийняття управлінських рішень, забезпечити для підприємства здатність гнучко реагувати на зміни ринку.

Ключові слова: управління, система, процес, функція, системний підхід, процес ний підхід, матеріальні потоки.

 

И. Б. Хабер

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

 

Введение: Стохастичность социально-экономических процессов и неустойчивость рынков обусловливает рост неопределенности и существенное увеличение рисков функционирования экономики отдельных предприятий. Изменения в бизнес-среде в свою очередь требуют от менеджеров поиска соответствующих подходов и принципов управления с целью повышения гибкости и конкурентоспособности промышленных предприятий. Цель: Анализ и обобщение существующих подходов к управлению материальными потоками на промышленных предприятиях и исследование подходов к определению понятия «система» и «процесс». Методы: логического и сравнительного анализа, метод группировки. Результаты: В статье приведена сравнительная характеристика существующих подходов к управлению материальными потоками на промышленных предприятиях; исследованы подходы к определению понятия «система» и «процесс». Выводы: Применение процессного подхода в управлении промышленным предприятием позволяет оптимально построить систему управления предприятием, сократить накладные расходы на взаимодействие подразделений, повысить скорость принятия управленческих решений, обеспечить для предприятия способность гибко реагировать на изменения рынка.

Ключевые слова: управление, система, процесс, функция, системный подход, процесный подход, материальные потоки.

 

I. B. Haber

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE EXISTING APPROACHES TO MATERIALS MANAGEMENT AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

 

Backgound: Stochasticity of social and economic processes and volatility of markets causes confusion and substantially increases risks of economies of individual enterprises. Changes in the business environment, in its turn, make managers find appropriate approaches and principles of management in order to increase flexibility and competitiveness of industrial enterprises. Aims and Objectives: Analysis and synthesis of existing approaches to materials management at industrial enterprises and research of approaches to the definition of "system" and "process". Methods: Logical and comparative analysis, method of grouping. Results: The article gives description of existing approaches to materials management at industrial enterprises; research approaches to the definition of "system" and "process". Conclusion: Use of the process approach in management of industrial enterprises permits to build the enterprise management system, reduce the overhead of interacting units, increase the speed of decision making, inhance the company's ability to respond flexibly to market changes.

Keywords: management, system, process, function, system approach, process approach, material flows.

 

Інформація про авторів:

 

Хабер І. Б. – аспірантка кафедри економічної кібернетики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна.

 


Література

1.    Вірченко В. Синергетичний підхід в економічних дослідженнях / В. Вірченко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. — 2009. — № 110. — С. 34-36.

2.    Гулик Г. С. Синергетичний підхід у застосуванні економіко-правових інструментів під час формування системи сталого лісокористування / Г. С. Гулик // Науковий вісник НЛТУ України. — 2012. — № 22.15. — С. 331-335.

3.    Гвишиани Д. М. Теоретико-методологические основания системных исследований и разработка проблем глобального развития // Системные исследования: Методологические проблемы: Ежегодник: 1982. — М.: Наука, 1982. — С. 7-25.

4.    Кориков А. М. Основы системного анализа и теории систем / А. М. Кориков, E. H. Сафьянова ; под ред. Ф.П. Тарасенко. — Томск: Изд-во Том. Ун-та, 1989. — С. 43.

5.    Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / [под общ. и науч. ред. проф. В. И. Сергеева]. — М.: ИНФРА-М, 2004. — С. 27.

6.    Шарапов О. Д. Економічна кібернетика : навч. посіб. / О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов. — К.: КНЕУ, 2004. — 231 с.

7.    Шеремет А. Д. Теория экономического анализа : [учебник] / А. Д. Шеремет, М. И. Баканов. — 4-е изд., доп. и перераб. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 417 с.

8.    Рязанов А. В. Організація системи управління матеріальними потоками промислового підприємства / А. В. Рязанов // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 11. — С. 131–137.

9.    Федулова Л. І. Організаційно-методологічні підходи до створення системи управління матеріальними та інформаційними потоками промислового підприємства на основі логістичного підходу / Л. І. Федулова, І. В. Сіренко. — К.: Науковий світ, 2001. — 305 с.

10. Николаенко И. В. Методологические подходы к управлению экономическими рисками в регионе [Электронный ресурс] / И. В. Николаенко, В. В. Гриценко // Економічний форум. — 2011. — № 2. — Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekfor/2011_2/23.pdf

11. Долженкова Е. В. Управление материальными потоками промышленных предприятий на основе синергетического подхода: автореф. дис. … канд. эконом. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» [Электронный ресурс] / Елена Владимировна Долженкова. — Екатеринбург, 2009. — Режим доступа : http://economy-lib.com/upravlenie-materialnymi-potokami-promyshlennyh-predpriyatiy-na-osnove-sinergeticheskogo-podhoda

12. Д'яконова І. І. Обгрунтування системного підходу в дослідженні банківської системи / І. І. Д'яконова // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія: Економіка і управління. Вип. 10. — Київ: Вид-во ДЕТУТ, 2007. — С. 252-259.

13. Понятие системообразующего фактора. Основные системообразующие факторы [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://rudocs.exdat.com/docs/index-75169.html?page=9

14. Структура и функции системы. Базовые типы структуры систем [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://rudocs.exdat.com/docs/index-75169.html?page=8

15. Національна економіка з точки зору системного аналізу [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://referatus.com.ua/ekonomichna-teoriya-teoriya-ekonomichnih-nauk/nacionalna-ekonomika-z-tochki-zoru-sistemnogo-anal/

16. Теорія системного підходу до організацій як ідея для досягнення ефективного управління [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://refs.co.ua/83898-Teoriya_sistemnogo_podhoda_k_organizaciyam_kak_ideya_dlya_dostizheniya_effektivnogo_upravleniya.html

17. Єсіпова К. А. Теоретичні засади управління бізнес-процесами туристичного підприємства [Електронний ресурс] / К. А. Єсіпова // Економічні науки: Зб. наук. праць. Серія: "Економіка та менеджмент”. Вип. 7 (26). Ч. 1. — Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2010. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_em/2010_7_1/40.pdf

18. Четыре составляющие менеджмента [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://quality.eup.ru/MATERIALY2/4sostmen.html

19. Алесинская T. В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления : учеб. пособ. / T. В. Алесинская. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. — 121 с. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.aup.ru/books/m95/5_2.htm

20. Чернов О. С. Рационализация бизнес-процессов как форма развития финансово-кредитных организаций : дис. … канд. эконом. наук / Олег Сергеевич Чернов. — Нижний Новгород, 2007. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://финансы-кредит.рф/biznes-protsessy/analiz-protsessnogo-podhoda-upravleniyu.html

21. Эксузян Э. С. Процессный підхід до управління, моделювання бізнес-процесів : курсова робота / Э. С. Эксузян // Московський авіаційний інститут (Державний технічний університет). — М., 2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://bukvar.su/informatika_programmirovanie/173829-Processnyiy-podhod-k-upravleniyu-modelirovanie-biznes-processov-Razrabotka-PO.html

22. Булатова З. К. Совершенствование управления материальными потоками в газовой промышленности республики Дагестан : автореф. дисс. … канд. эконом. наук : спец. 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)" / Зухра Курбановна Булатова. — Махачкала, 2005 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://economy-lib.com/sovershenstvovanie-upravleniya-materialnymi-potokami-v-gazovoy-promyshlennosti-respubliki-dagestan

23. Гончарук А. М. Можливості логістики у формуванні конкурентних переваг промислового підприємства / А. М. Гончарук // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — №5. — Т. 3. — С. 84-88.

Категорія: № 25 (І) / 2013 | Додав: EME (30.05.2013) | Автор: Хабер І.Б.
Переглядів: 539

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)




Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz