"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 16:09
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (І) / 2013

Козаченко Г.В. , Кузьменко О.М. ЕКСПЛЕЙНАРНИЙ БАЗИС ЕКОСЕСЕНТА: ПРИНЦИПОВИЙ ПІДХІД ДО ЗМІСТУ

УДК 330.16+658.310.7

 

Г. В. Козаченко, О. М. Кузьменко

 

ЕКСПЛЕЙНАРНИЙ БАЗИС ЕКОСЕСЕНТА: ПРИНЦИПОВИЙ ПІДХІД ДО ЗМІСТУ

 

Мета статті – розгляд принципових підходів до створення експлейнарного базису екосесента. Методи дослідження: структурно-порівняльний аналіз, причинно-наслідковий аналіз, морфологічний аналіз. Основні результати. Розкрито зміст безпекознавства, екосесетейта, екосесента. Показано місце екосесента у безпекознавсті, його призначення та зміст (сукупність теоретичних положень та інструментів, закони та змістова основа, що залучаються для пояснення досліджуваної предметної області), подано його структуру. Показано, що експлейнарний базис екосесента, який є складником методологічного базису, складають разом з іншими онтологічний та гносеологічний аспекти. Як фундаментальну категорію експлейнарного базису екосесента подано категорію "економічна безпека", зміст якої тлумачиться залежно від підходу до розуміння та пояснення економічної безпеки суб’єкта господарської діяльності (кримінальний, захисний, ресурсно-функціональний, гармонізацій ний та ринковий підходи). Узагальнення їхніх положень надає підстави стверджувати, що, як правило, економічна безпека підприємства розглядається як стан підприємства або комплексна характеристика умов його діяльності, які, як доведено, є результатом управління підприємством. Доведено доцільність розширення підходів до розкриття змісту категорії "економічна безпека" і використання крім основних методологічних підходів концептуального, феноменологічного, кібернетичного, історичного, герменевтичного, юридико-догматичного та проектного підходів. Показано зв'язок категорії "економічна безпека" з іншими поняттями та економічними категоріями, що описують діяльність підприємства та управління ним (економічними інтересами, адаптацією та розвитком, потенціалом, конкурентоспроможністю і репутацією підприємства).

Ключові слова: економічна безпека, безпекознавство, онтологічний аспект, категорія, експлейнарний базис, підхід, стан, умова.

 

А. В. Козаченко, Е. М. Кузьменко

 

ЕКСПЛЕЙНАРНЫЙ БАЗИС ЭКОСЕСЕНТА : ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СОДЕРЖАНИЮ

 

Цель статьи – рассмотрение принципиальных подходов к созданию эксплейнарного базиса экосесента. Методы исследования: структурно-сравнительный анализ, причинно-следственный анализ, морфологический анализ. Основные результаты. Раскрыто содержание совокупности знаний о безопасности, экосесетейта, экосесента. Показано место экосесента в совокупности знаний о безопасности, его назначение и содержание (совокупность теоретических положений и инструментов, законы и смысловая основа, что привлекаются для объяснения исследуемой предметной области), подана его структура. Показано, что эксплейнарный базис экосесента, являющийся составной частью методологического базиса, составляют вместе с другими онтологический и гносеологический аспекты. Как фундаментальная категория эксплейнарного базиса экосесента представлена категория "экономическая безопасность", содержание которой трактуется в зависимости от подхода к пониманию и объяснению экономической безопасности субъекта хозяйственной деятельности (криминальный, защитный, ресурсно-функциональный, гармонизационный и рыночный подходы). Обобщение их положений дает основания утверждать, что, как правило, экономическая безопасность предприятия рассматривается как состояние предприятия или комплексная характеристика условий его деятельности, которые, как доказано, являются результатом управления предприятием. Доказана целесообразность расширения подходов к раскрытию содержания категории "экономическая безопасность" и использования кроме основных методологических подходов концептуального, феноменологического, кибернетического, исторического, герменевтического, юридико-догматического и проектного подходов. Показана связь категории "экономическая безопасность" с другими понятиями и экономическими категориями, которые описывают деятельность предприятия и управления им (экономическими интересами, адаптацией и развитием, потенциалом, конкурентоспособностью и репутацией предприятия).

Ключевые слова: экономическая безопасность, знания о безопасности, онтологический аспект, категория, эксплейнарный базис, подход, состояние, условие.

 

G. V. Kozachenko, O. M. Kuzmenko

 

Ecosecent explanatory basis: the principle approach to content

 

Article aim: consideration of the main approaches to making the explanatory basis of ecosecent. Research methods: structural-comparative analysis, causal analysis, morphological analysis. Main results: The essence of securitology, ecosestate, ecosecent is considered. The place of ecosestate in securitology is shown. The appointment and essence (the aggregate of theoretical thesis and instruments, laws and meaningful basis of explaining the researched subject field) of  ecosestate are considered. Its structure is proposed. It is shown, that ecosestate explanatory basis is the element of methodology basis and it makes the ontological and epistemological aspects. The category of "economical security” is shown as the fundamental category of ecosecent explanatory basis. It is shown that the essence of such category can be explained according to the approach of understanding and clarifying the economical security of economic activity subject (criminal, protective, resource-functional, harmonic, and market approaches). Such approaches generalization allows understanding the enterprise economic security as enterprise state or complex characteristic of enterprise activity conditions that are the result of the enterprise management. The expediency of expanding approaches to understanding the essence of "economic security” category essence is proved. It is proposed to use besides the main methodological approaches the concept, phenomenological, cybernetic, historical, hermeneutical, legislative-dogmatic and project approaches to understanding the essence of "economic security” category essence. The link of "economic security” notion with other notions and economical categories, which describe the enterprise activity and enterprise management (economic interests, adaptation, development, potential, competitiveness, enterprise reputation) is shown.

Keywords: economic security, securitology, ontological aspect, category,  explanatory basis, approach, state, condition.

 

Інформація про авторів:

 

Козаченко Г. В.доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

 

Кузьменко О.М. – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ, Україна.

 

 


Література

1. Андрощук Г. А. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны : [монография] / Г. А. Андрощук, П. П. Крайнев. — К.: ИД "Ин Юре", 2000. — 400 с.

2. Беляева М. А. Онтологический и гносеологический аспекты искусственного интеллекта / М. А. Беляева // Современные проблемы науки и образования (приложение "Технические науки"). — 2011. — №6. — С. 5–8.

3. Козаченко А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения : [монография] / А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ляшенко. — К. : Либра, 2003. — 280 с.

4. Ліпкан В. Поняття та зміст націобезпекознавства [Електронний ресурс] / В. Ліпкан. — Режим доступу : http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/1123/%CB

5. Ліпкан В. А. Безпекознавство : навч. посіб. / Володимир Анатолійович Ліпкан. — К.: вид-во Європ. ун-та, 2003. — 208 с.

6. Погорелов Ю. С. Оцінювання та моделювання розвитку підприємства : [монографія] / Юрій Сергійович Погорелов. — Луганськ: Глобус, 2010. — 512 с.

Категорія: № 25 (І) / 2013 | Додав: EME (28.05.2013) | Автор: Козаченко Г.В. , Кузьменко О.М.
Переглядів: 479

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz