"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 18:20
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (І) / 2013

Ляшенко О.М. СИСТЕМОУТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: КОЕВОЛЮЦІЯ, КОМПЛЕМЕНТАРИЗМ, ГАРМОНІЗАЦІЯ

УДК 65.050.9

 

О. М. Ляшенко

 

СИСТЕМОУТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: КОЕВОЛЮЦІЯ, КОМПЛЕМЕНТАРИЗМ, ГАРМОНІЗАЦІЯ

 

Вступ: Понятійно-категоріальний апарат науки про економічну безпеку є неусталеним. Наразі існують принципово різні, непов’язані між собою підходів до розуміння економічної безпеки підприємства. Тому вивчення системи економічної безпеки підприємства потребує розширення горизонтів її дослдження з позиції ко-еволюційного підходу, комплементаризму та гармонізції. Мета: поглиблення теоретичних засад системотворення економічої безпеки підприємства. Методи: Наукового спостереження, логічного і порівняльного аналізу. Результати: Концептуалізація безпеки як форми розвитку суб’єкта, що ґрунтується на постулатах теорії розвитку як поступального процесу, дозволила пояснити ґенезу економічної безпеки підприємства й уточнити визначення поняття "економічна безпека підприємства", яке тлумачиться як результат керованих процесів досягнення тріади цілей управління економічною безпекою підприємства, що забезпечує набуття певної міри його економічної свободи в межах наявних об’єктивних і суб’єктивних обмежень. Висновки: Під системою економічної безпеки підприємства запропоновано розуміти цілісна сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних процесів, реалізацію яких має необхідно скеровувати на досягнення певної міри економічної свободи підприємства.

Ключові слова: економічна безпека, підприємство, система, ко-еволюція, комплементаризм, гармонізація.

 

A. Н. Ляшенко

 

СИСТЕМООБРАЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: КОЕВОЛЮЦИЯ, КОМПЛЕМЕНТАРИЗМ, ГАРМОНИЗАЦИЯ

 

Введение: Понятийно-категориальный аппарат науки об экономической безопасности находится в процессе формирования. Сегодня существуют принципиально разные, не связанные между собой подходы к пониманию экономической безопасности предприятия. Поэтому изучение системы экономической безопасности предприятия требует расширения горизонтов ее исследования с позиции ко-эволюционного подхода, комплементаризма и гармонизции. Цель: Углубление теоретических основ системообразования экономической безопасности предприятия. Методы: Научного наблюдения, логического и сравнительного анализа. Результаты: Концептуализация безопасности как формы развития субъекта, основанная на постулатах теории развития как поступательного процесса, позволила объяснить генезис экономической безопасности предприятия и уточнить определение понятия "экономическая безопасность предприятия", которое рассматривается как результат управляемых процессов достижения триады целей управления экономической безопасностью предприятия , обеспечивающих достижение определенной меры экономической свободы в пределах имеющихся объективных и субъективных ограничений. Выводы: Под системой экономической безопасности предприятия предложено понимать целостную совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых процессов, реализация которых направлена на достижение определенной меры экономической свободы предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, система, ко-эволюция, комплементаризм, гармонизация.

 

A. Lyashenko

 

CREATION OF A SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE: COEVOLUTION, COMPLEMENTARITY, HARMONIZATION

 

Background: Conceptual and category apparatus of the science of economic security is in the process of formation. Today, there are fundamentally different approaches to the understanding of economic security of enterprise which are not interrelated. Therefore, the study of economic security of enterprise requires expanding the horizons of its research from the perspective of co-evolutionary approach, complementarity and harmonization. Aims and Objectives: Deepening theoretical foundations of system formation of economic security of enterprise. Methods: Scientific observation, logical analysis, comparative analysis. Results: Conceptualization of security as a form of development of the subject, based on postulates of the theory of a gradual process, helps to explain the genesis of economic security of enterprise and to clarify the definition of "economic security", which is regarded as the result of controlled processes to achieve management goals of the triad of economic security; to ensure achievement of a certain measure of economic freedom within available objective and subjective limitations. Conclusion: The system of economic security is a holistic set of interrelated and interdependent processes. Realization of these processes aims to achieve some measure of economic freedom of enterprise.

Key words: economic security, enterprise, system, co-evolution, complementarity, harmonization.

 

Інформація про авторів:

 

Ляшенко О. М. – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

 

References

1. First National Scientific and Practical Internet Conference "Bezpekoznavstvo: Theory and Practice". Available at: http://thesis.at.ua/publ/2012/bezpekoznavstvo_teorija_ta_praktika/4

2. Lyashenko O. Conceptualization of enterprise economic security management. Luhansk: Volodimir Dahl East Ukrainian National University, 2011. 400 p. (in Ukr.).

3. Academician. Dictionary. Available at: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/582

4. Polovyan О. Regulation the sustainable development of economic and ecological systems on co-evolutionary basis : Abstract of Doctoral dissertation, Economic sciences : 08.00.03. Donetsk: Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, 2013. 36 p. (in Ukr.).

5. Koevolyutsiya sistem [Coevolution Systems]. Available at: www.self-organization.ru/co-evolution.html

6. Lyashenko O. The complementarism at the management economic security of the enterprise. University researchers note ""КRОК”. Кyiv: University of Economics and Law "КRОК”, 2012, no. 32. Vol. 1, pp. 98-103. (in Ukr.).

Категорія: № 25 (І) / 2013 | Додав: EME (28.05.2013) | Автор: Ляшенко О.М.
Переглядів: 406

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz