"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 17:16
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (І) / 2013

Россошанська О.В. ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 330.341.1:331.102.312:005.934

 

О. В. Россошанська

 

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Вступ: поступовий рух цивілізації в напрямку розвитку інноваційно-креативної економіки вимагає принципово нових поглядів на усі економічні процеси. Це потребує перегляду базових концепцій, моделей, схем, фундаментальних понять, таких як «безпека», «співробітник», «суб’єкт господарювання». Мета: встановлення зв’язку між інноваційною активністю працівників та економічною безпекою інноваційних проектно-орієнтованих підприємств. Методи: аналізу/синтезу цілісностей, змістовно-метричного представлення визначення термінів. Результати: ключовим джерелом зростання сучасних підприємств є ідеї як основа інновацій. Тому принципи діяльності підприємств повинні базуватись на виявленні розвитку творчого та креативного потенціалу компетентних робітників-новаторів, взаємодії власників бізнесу і власників знань – вільних працівників. Реалізація діяльності повинна відбуватись завдяки реалізації проектів, в яких проявляється інноваційно-креативна надситуативна активність працівників. Джерело такої активності – знання законів, методів, засобів безперервної реалізації компетентних дій як умови економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств. Висновки: основним джерелом забезпечення економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств є інноваційно-креативна надситуативна активність працівників як прояв компетентності використання на рівні миследіяльності знань про системність, невизначеність, креативність та проактивність.

Ключові слова: інновація, економічна безпека, креативність, безперервність діяльності, компетентність, надситуативна активність.

 

О. В. Россошанская

 

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РАБОТНИКОВ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

 

Введение: постепенное движение цивилизации в направлении развития инновационно-креативной экономики актуализирует принципиально новые взгляды на все экономические процессы. Это требует пересмотра базовых концепций, моделей, схем, фундаментальных понятий, таких как "безопасность", "сотрудник", "субъект хозяйствования". Цель: установление связи между инновационной активностью работников и экономической безопасностью инновационных проектно-ориентированных предприятий. Методы: анализа/синтеза целостностей, содержательно-метрического представления определения терминов. Результаты: ключевым источником роста современных предприятий являются идеи как основа инноваций. Поэтому принципы деятельности предприятий должны базироваться на выявлении развития творческого и креативного потенциала компетентных работников-новаторов, взаємосодействия владельцев бизнеса и владельцев знаний - свободных работников. Реализация деятельности должна происходить благодаря реализации проектов, в которых проявляется инновационно-креативная надситуативная активность работников. Источник такой активности – знание законов, методов, средств непрерывной реализации компетентных действий как условия экономической безопасности инновационных проектно-ориентированных предприятий. Выводы: основным источником обеспечения экономической безопасности инновационных проектно-ориентированных предприятий является инновационно-креативная надситуативная активность работников как проявление компетентности использования на уровне мыследеятельности знаний о системности, неопределенности, креативности и проактивности.

Ключевые слова: инновация, экономическая безопасность, креативность, непрерывность деятельности, компетентность, надситуативная активность.

 

O. V. Rossoshanskaya

 

INNOVATIVE ACTIVITY OF WORKERS AS FACTOR OF ECONOMIC SECURITY OF THE INNOVATIVE PROJECT-ORIENTED ENTERPRISE

 

Background: Gradual development of civilization in the direction of the innovative-creative economy brings into focus a fundamentally new vision of all economic processes. This necessitates the revision of basic concepts, models, procedures, fundamental concepts, such as "security", "employee", "employer". Aim: Establishing a connection between innovative activity of workers and economic security of the innovative project-oriented enterprises. Methods: Analysis/synthesis of entities, content-metrical presentation of the term definition. Results: Ideas as the basis of innovations are the key source of modern growth of the enterprise. Principles of the enterprise activity should be based therefore on the exposure of intentional and creative potential of competent workers-innovators, on interaction between business owners and knowledge owners – free workers. Realization of activity should take place due to realization of projects in which innovative-creative activity of workers is manifested. A source of such activity is knowledge of laws, methods, and means of continuous realization of competent actions as conditions of economic security of the innovative project-oriented enterprise. Conclusions: The basic source for providing the economic security of the innovative project-oriented enterprise is the innovative-creative over-situational activity of workers based on competence at the level of thought-activity knowledge of systems, uncertainty, creativity and proactivity.

Key words: innovation, economic security, creativity, continuity of activity, competence, over-situational activity.

 

Інформація про авторів:

 

Россошанська О.В. – кандидат економічних наук, доцент, перший проректор Луганської державної академії культури і мистецтв, м. Луганськ, Україна.

 


Література

1.    Иноземцев В. Л. Потерянное десятилетие / В. Л. Иноземцев. — М.: Московская школа политических исследований, 2013. — 600 с.

2.    Кукурудза И. И. Инновационная составляющая экономической безопасности / И. И. Кукурудза // Вісник економічної науки України. — 2008. — №2. — С.93-97.

3.    Ляшенко А. Н. Инновационная активность как условие обеспечения экономической безопасности / А. Н. Ляшенко // Проблемы развития инновационно-креативной экономики : сборник докладов по итогам второй международной научно-практической конференции, 29 марта – 09 апреля 2010 г. — М.: Креативная экономика, 2010. — С. 98-102. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.creativeeconomy.ru/articles/21824/

4.    Товстых Л. Е. Новая инновационная сфера в экономике третьего тысячелетия и новые задачи / Л. Е. Товстых // Инновации. — 2003. — №6 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://transfer.eltech.ru/innov/archive.nsf/

5.    Заркович А. В. К вопросу становления "новых экономик»: инновационная экономика / А. В. Заркович // Вопросы инновационной экономики. — 2012. — №3(13). — С. 3-12.

6.    Клейнер Г. О границах неограниченного / Г. Клейнер // Вопросы экономики. — 2012. — № 2. — С. 140-145.

7.    Атаманов Г. А. О необходимости новых подходов к исследованию феномена экономической безопасности / Г. А. Атаманов // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. — 2009. — №1(71). — С.320-325.

8.    Мельников О. Н. Особенности процессов формирования и управления созданием нематериальных активов предпринимательской структуры / О. Н. Мельников, Е. Г. Абрамов // Российское предпринимательство. — 2006. — №4(76). — С. 58-63. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.creativeeconomy.ru/articles/7414/

9.    Шангараев Р. Г. Об инновационном человеке как экономическом типе / Р. Г. Шангараев // Теоретическая экономика. — 2012. — №6. — С. 74-79 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.theoreticaleconomy.info

10.  Россошанська О. В. Сутність економічної безпеки суб’єктів господарювання як сфери економічної науки / О. В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць. — Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. — №2(38). — С. 161-166.

11.  Лотарєв А. Г. Внутрішні загрози системи економічної безпеки суб’єктів господарювання / А. Г. Лотарєв // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. Зб. наук. праць. — К.: Ун-т економіки та права «КРОК», 2012. — №8. — С. 82-86.

12.  Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-ІV [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show

13.  Шабурова А. В. Конкурентоспособность работников инновационно-активного предприятия: Препринт / А. В. Шабурова. — Новосибирск: СГГА, 2005. — 36 с.

14.  Рождение креативных компаний [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://msk.treko.ru/show_areticle_2110

15.  Обновляющиеся компании [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.sapanet.ru/Science/KONKURS/2/book/t71.html

16.  Касьян З. Е. Аналіз та формування складових інноваційної активності підприємств легкої промисловості / З. Е. Касьян // Вісник КНУТД. — 2012. — №2. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vknutd/2012_2/168_172.pdf

17.  Сиротинська Н. М. Види інновацій підприємств промисловості / Н. М. Сиротинська // Вісник національного університету «Львівська політехніка». №727 «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — Львів: вид-во Львівської політехніки, 2012. — С.314-320.

18.  Реутов А. Ю. Анализ ресурсной, результатной и статистической компонент инновационной активности организации / А. Ю. Реутов // Электронный научный журнал «Управление экономическими системами». — 2011. — №9. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://uecs.ru/uecs-33-332011/item/650-2011-09-28-08-20-54

19.  Иванова О. Е. Инновационная активность и инновационный потенциал энергетических сетевых компаний: понятие и структура / О. Е. Иванова // Инновационная активность регионов в условиях современной экономики: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, 28 декабря 2010 г. — Иваново: Научная мысль, 2010. — 172 с.

20.  Азгальдов Г. Г. Восемь шагов к инновационной экономике [Электронный ресурс] / Г. Г. Азгальдов, А. В. Костин. — Режим доступа : http://www.labrate.ru/articles/azgaldov-kostin-eight-steps-to-innovative-economy-2009.htm

21.   Шумпетер Й. А. Теория экономического развития / Й. А. Шумпетер. — М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. — 401 с.

22.  Попов Е. В. Эволюция экономических институтов по Шумпетеру / Е. В. Попов // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. — 2012. — №14(38). — С. 30-55.

23.  Теория нового роста Пола Ромера. И чем она отличается от всех прежних [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://connect.design.ru/n5_96/theory.html

24.  Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям ; пер. с англ. — 2-е изд. — М.: «Центр исследований и статистики науки», 2010 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://old.mon.gov.ru/files/materials/7766/ruk.oslo.pdf

25.  Попов В. Л. Проектный менеджмент в инновационном предпринимательстве / В. Л. Попов, Д. В. Куликов // Креативная экономика. — 2012. — №12(72). — С. 67-71.

26.  Азгальдов Г. Г. К вопросу о термине «инновация» / Г. Г. Азгальдов, А. В. Костин, 2009 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.labrate.ru/articles/azgaldov-kostin_doklad_2009-2_about-innovation.htm

27.  Ромер Пол. Радикальная идея Пола Ромера: города хартии [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.ted.com/talks/lang/ru/paul_romer.html

28.  Кондратьев М. Ю. Азбука социального психолога-практика / М. Ю. Кондратьев, В. А. Ильин. — М.: ПЕР СЭ, 2007. — 464 с.

29.  Устойчивость свойств личности и ее активность [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.biografia.ru/about/psihologia018.html

30.  Активность надситуативная [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://psychology.net.ru/dictioaries/psy.html?word=37

31.  Дупленко Н. Г. Повышение инновационной активности предприятия с помощью инструментов внутреннего маркетинга / Н. Г. Дупленко, Н. Е. Леванова // Экономика. Управление. Право. — 2011. — №34. — С. 3-7.

32.  Жежуха В. Й. Показники оцінювання стану інноваційної діяльності та інноваційної активності / В. Й. Жежуха // Науковий вісник НЛТУ України. — 2009. — №19.13. — С. 141-147.

33.  Россошанская О. В. Культурный контекст проекта как элемент компетентностного подхода в управлении проектами / О. В. Россошанская // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. — Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2010. — № 2 (34). — С. 147-155.

Категорія: № 25 (І) / 2013 | Додав: EME (30.05.2013) | Автор: Россошанська О.В.
Переглядів: 474

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz