"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 16:22
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (І) / 2013

Рудніченко Є.М. ЗАГРОЗА, РИЗИК, НЕБЕЗПЕКА: СУТНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА.

УДК 338.24

 

Є. М. Рудніченко

 

ЗАГРОЗА, РИЗИК, НЕБЕЗПЕКА: СУТНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

У статті досліджено підходи до визначення термінів "загроза", "ризик", "небезпека". Зазначено, що одним з основних імпульсів для побудови системи забезпечення економічної безпеки підприємства є невизначеність. Вона є атрибутом господарської реальності та вихідним пунктом сутності таких категорій як "загроза", "ризик" і "небезпека". Проаналізовано підходи загальновідомих науковців щодо взаємозв’язку і узгодженості зазначених понять. Окреслено авторську позицію, відповідно до якої небезпека – це об’єктивно існуюча реальність, яка може порушити стан рівноваги суб’єктів і призвести до негативних наслідків; загроза – це наслідок небезпеки у вигляді об’єктивізованого чинника потенційно негативної дії; ризик – це об’єктивно-суб'єктивна категорія, що пов'язана з певною мірою невизначеності результату внаслідок прийнятого рішення (дії і/або обставин). Також підкреслено, що під впливом загроз і ризиків підприємство змушене постійно навчатись і удосконалювати свої захисні механізми.

Ключові слова: загроза, ризик, небезпека, взаємозв’язок, економічна безпека, підприємство.

 

Е. Н. Рудниченко

 

УГРОЗА, РИСК, ОПАСНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ВЗАИМОСВЯЗЬ С СИСТЕМОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

В статье исследованы подходы к определению терминов "угроза", "риск", "опасность". Указано, что один из основных импульсов для построения системы обеспечения экономической безопасности предприятияэто неопределенность, которая является атрибутом хозяйственной реальности и исходным пунктом сущности таких категорий как "угроза", "риск" и "опасность". Проанализированы подходы общеизвестных ученых о взаимосвязи и согласованности указанных понятий. Определена авторская позиция, согласно которой опасность – это объективно существующая реальность, которая может нарушить состояние равновесия субъектов и привести к негативным последствиям, угроза - это следствие опасности в виде объективизированных факторов потенциально негативного воздействия; риск - это объективно-субъективная категория, связанная с определенной степенью неопределенности результата вследствии принятого решения (действия и / или обстоятельств). Также подчеркнуто, что под влиянием угроз и рисков предприятие вынуждено постоянно обучаться и совершенствовать свои защитные механизмы.

Ключевые слова: угроза, риск, опасность, взаимосвязь, экономическая безопасность, предприятие.

 

E. Rudnichenko

 

THREATS, RISKS, DANGERS: NATURE AND RELATIONSHIP WITH THE SYSTEM OF ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY

 

The article dwells on the approaches to the definition of "threat", "risk", "danger". Major incentive for building a system of economic security is uncertainty which is an attribute of economic reality and the source of such categories as "threat", "risk" and "danger". Approaches of known scholars to the relationship and consistency of these concepts have been analyzed. According to the author’s interpretation danger is objectively existing reality that can disrupt the equilibrium of subjects and lead to negative consequences; threat is a consequence of danger as a factor of potentially negative impact; risk is an objective-subjective category which is associated with some degree of uncertainty due to the outcome of the decision (actions and / or circumstances). It has also been emphasized that under the impact of threats and risks the company is forced to constantly learn and improve its defense mechanisms.

Keywords: threats, risks, dangers, relationship, economic security, enterprise.

 

Інформація про авторів:

 

Рудніченко Є. М. кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

 


Література

1.     Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль / Ф. Найт. — М. : Дело, 2003. — 360 с.

2.     Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : [монографія] / Т. Г. Васильців. — Львів: Арал, 2008. — 384 с.

3.     Зеркалов Д. В. Безпека комерційної діяльності: у 2 кн. Кн. 2: Захист. Довідник / Д. В. Зеркалов. — К.: Основа, 2006. — 800 с.

4.     Клейнер Г. Б. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратеги, безопасность : [учебник] / Г. Б. Клейнер, В. Л. Тамбовцев, Р. М. Качалов. — М.: ОАО "Изд-во "Экономика”, 1997. — 288 с.

5.     Гапоненко В. Ф. Экономическая безопасность предприятия: подходы и принципы / В. Ф. Гапоненко, А. А. Безпалько, А. С. Власков. — М.: Ось-89, 2006. — 208 с.

6.     Тамбовцев В. Л. Объекты экономической безопасности России / В. Л. Тамбовцев // Вопросы экономики. — 1994. — № 12. — С. 45–54.

7.     Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) / под ред. Е. А. Олейникова. — М.: ЗАО «Бизнес-школа «ИнтелСинтез», 1997. — 288 с.

8.     Матвеев Н. В. Экономическая безопасность предприятия: дисс. ... канд. экон. наук / Н. В. Матвеев. — М., 1999. — 224 с.

9.     Пекін А. Економічна безпека підприємств як економіко-правова категорія / А. Пекін // Економіст. — 2007. — №8. — С. 23–25.

10.   Ярочкин В. И. Предприниматель и безопасность : Ч. 2. / В. И. Ярочкин. –– М.: Изд- во «Экспертное бюро», 1994. — 112 с.

11.   Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект / М. І. Камлик. — К. : Атіка, 2005. — 432 с.

12.   Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия как субъект частной правоохранительной деятельности: дисс. ... канд. юрид. наук / В. П. Мак-Мак. — М., 2003. — 210 с.

13.   Дубецька С. П. Економічна безпека підприємств України / С. П. Дубецька // Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України : зб. матер. наук.-практ. конф., Київ, 16-17 травня 2001 р. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. — С. 146-171.

14.   Основи економічної безпеки : [підручник] / [Бандурка О. М., Духов В. Є., Петрова К. Я., Червяков І. М.]. — Харків: Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2003. — 236 с.

15.   Горячова К. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки / К. Горячова // Економіст. — 2003. — №8. — С. 65–67.

16.   Королев М. И. Экономическая безопасность фирмы: теория, практика, выбор стратегии : [монография] / М. И. Королев. — М.: Экономика, 2011. — 284 с.

17.   Коломієць Г. М. Категорія "ризик" в дискусії сучасної економічної теорії / Г. М. Коломієць, Ю. Г. Гузненков // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситетуiм. В.Н. Каразiна. — 2010. — № 921. Економічна серія [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dspace.univer. kharkov.ua /bitstream /123456789 /6831/2/Kolomiets.pdf

18.   Плєтникова І. Л. Визначення рівня і забезпечення економічної безпеки залізниці: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07.04 / І. Л. Плєтникова. — Х.: Харківська державна академія залізничного транспорту, 2001. — 15 с.

19.   Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. — М.: Рус.яз., 1985. — 797 с.

20.   Ячменьова В. М. Ідентифікація стійкості діяльності промислових підприємств: [монографія] / В. М. Ячменьова. — Сімферополь: Доля, 2007. — 523 с.

21.   Мігус І. П. Необхідність розмежування понять «загроза» та «ризик» при діагностиці економічної безпеки суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / І. П. Мігус, С. М. Лаптєв. — Режим доступу : http://www.economy .nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=821

22.   Пойда-Носик Н. Н. Ризики і джерела загроз фінансовій безпеці акціонерних товариств у сучасних умовах [Електронний ресурс] / Н. Н. Пойда-Носик. — Режим доступу : www.teologia.org.ua /20110920172 /stattі/ dokladi /riziki-і-djerela-zagroz-fіnansovіie-bezpecі-akcіonernіx-tovaristv-u-suchasnix-umovax-172.html

23.   Королев М. И. Проблема безопасности в теории фирмы: развитие и противоречия / М. И. Королев // Вестник Волгоградского государственного университета. — 2012. — № 1 (20). — С. 53-58. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://new.volsu.ru/struct/generalservices/publish/vestniki/lastmagazine /ser-3-economy-1(20)-2012/7_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE% D0%BB %D0 %B5%D0%B2.pdf

24.   Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : [монографія] / О. М. Ляшенко. — Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. — 400 с.

Категорія: № 25 (І) / 2013 | Додав: EME (30.05.2013) | Автор: Рудніченко Є.М.
Переглядів: 1137

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz