"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 19:21
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (І) / 2013

Шульженко Л.Є. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ: ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ.

УДК 330.16 + 658.52:38.24

 

Л. Є. Шульженко

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ: ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

 

Метою статті є вивчення поняття "економічна безпека стратегічного альянсу" з позицій системного підходу. Методи дослідження: системний підхід, монографічний аналіз, семантичний аналіз. Основні результати. Окреслене нове предметне поле безпекознавства – економічна безпека інтегрованих структур (або систем), різновидом яких є стратегічні альянси, що є складною соціально-економічною системою з певною кількістю елементів – учасників альянсу і належить до інтегрованих структур з м’якими зв’язками, невизначеним часом існування, обмеженими повноваженнями керуючого центра. Показано, що дослідження економічної безпеки стратегічного альянсу має виходити, з одного боку, з особливостей його природи, створення, діяльності та системи взаємовідносин учасників, а з іншого, з розуміння природи економічної безпеки. Надано тлумачення поняття "економічна безпека стратегічного альянсу" – стан захищеності збалансованих інтересів стратегічного альянсу та його учасників завдяки попередженню, подоланню або граничному зменшенню негативних наслідків змін в умовах діяльності стратегічного альянсу та його учасників. У контексті наданого тлумачення поняття "економічна безпека стратегічного альянсу" розглянуто поняття "інтереси" та суперечливість інтересів учасників стратегічного альянсу, "захищеність" і "захищеність інтересів стратегічного альянсу", "здатність", що зумовлена властивостями соціально-економічної системи "чинення опору зовнішнім впливам" та "компенсаторність" та розкрито їхній зміст.

Ключові слова: економічна безпека, стратегічний альянс, системний підхід, стан, інтереси, здатність, захищеність.

 

Л. Е. Шульженко

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВ: ИССЛЕДОВАНИЕ С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

 

Целью статьи является изучение понятия "экономическая безопасность стратегического альянса" с позиций системного подхода. Методы исследования: системный подход, монографический анализ, семантический анализ. Основные результаты. Выделено новое предметное поле совокупности знаний о безопасности ‑ экономическая безопасность интегрированных структур (или систем), разновидностью которых являются стратегические альянсы, – сложная социально-экономическая система с определенным количеством элементов, – участников альянса, принадлежащая к интегрированным структурам с "мягкими" связями, неопределенным временем существования, ограниченными полномочиями управляющего центра. Показано, что исследование экономической безопасности стратегического альянса должно исходить, с одной стороны, из особенностей его природы, создания, деятельности и системы взаимоотношений участников, а с другой, из природы экономической безопасности. Представлено толкование понятия "экономическая безопасность стратегического альянса" ‑ состояние защищенности сбалансированных интересов стратегического альянса и его участников благодаря предупреждению, преодолению или предельному уменьшению негативных последствий изменений в условиях деятельности стратегического альянса и его участников. В контексте предоставленного толкования понятие "экономическая безопасность стратегического альянса" рассмотрено понятие "интересы" и противоречивость интересов участников стратегического альянса, "защищенность" и "защищенность интересов стратегического альянса", "способность", которая определяется свойствами социально-экономической системы "оказание сопротивления внешним влияниям" и "компенсаторность" и раскрыто их содержание.     

Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегический альянс, системный подход, состояние, интересы, способность, защищенность.

 

L.Ye. Shulzhenko

 

Economic security of strategic alliances: research from the positions of system approach

 

Article aim is the research "strategic alliances economic security” notion from the standpoint of system approach. Research methods: system approach, monograph analysis, semantic analysis. Main results: The new subject field in the science about security is outlined. Such subject field is the economic security of integrated structures (systems). The strategic alliances are an example of such systems. Strategic alliance can be defined as the complex social-economic system with some elements – alliance participants. It is considered that strategic alliances are the integrated structures with soft relations, undefined time of existence, limited credentials of managing center. It is shown, that research of strategic alliance economic security should be based, on the one hand, on specific features of its nature, creation, activity, and system of participants interrelations, and, on the other hand, on understanding the nature of economic security nature. The interpretation of notion "strategic alliances economic security” is proposed – as the situation of protection of strategic alliance and its participants balanced interests that can be created through the prevention, overcoming or margin decreasing the negative results of changes in the conditions of strategic alliance and its participants activity. In the context of notion of "strategic alliances economic security” the notions of "strategic alliance participants interests”, "inconsistency of strategic alliance participants interests”, "protection”, "protection of strategic alliance interests”, ”ability that is based on the social-economic system features”, "making the resistance for external impact”, "ability to compensate the negative impact” are considered.

Keywords: economic security, strategic alliance, system approach, situation, interests, ability, protection.

 

Інформація про авторів:

 

Шульженко Л. Є.кандидат економічних наук, доцент кафедри контролю та аудиту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

 


Література

1. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посіб. / В. Л. Ортинський, І. С. Керницький [та ін.], — К.: Правова єдність, 2011. — 544 с.

2. Козаченко А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения : [монография] / А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ляшенко. — К. : Либра, 2003. — 280 с.

3. Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : [монографія] / Олександра Миколаївна Ляшенко. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. — 400 с.

4. Найт Ф. Экономика и человеческая деятельность : в кн.: Философия экономики. Антология / Фрэнк Найт ; под ред. Д. Хаусмана ; пер. с англ. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2012. — С. 124-133.

5. Плесковских Ю. Г. Деликт-менеджмент в системе экономической безопасности бизнеса : [монография] / Ю. Г. Плесковских, Ю. В. Рожков, Г. П. Старинов ; под. научн. ред. Ю. В. Рожкова. — Хабаровск: РИЦ ХТ АЭП, 2011. — 220 с.

6. Шульженко Л. Є. Аналіз критеріїв типізації стратегічних альянсів / Л. Є. Шульженко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 23. Ч. ІІ. — Луганськ: СНУ мі В. Даля, 2011. — С. 54–59.

7. Экономическая безопасность предприятий интегрированной промышленной структуры : [монография] / под. общ. ред. А. В. Козаченко. — Луганськ: Ноулидж, 2011. — 226 с.

Категорія: № 25 (І) / 2013 | Додав: EME (30.05.2013) | Автор: Шульженко Л.Є.
Переглядів: 371

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz