"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 17:03
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (І) / 2013

Склярець Д.В. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРОДОВОЛЬСТВА

УДК 338.439.5

 

Д. В. Склярець

 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРОДОВОЛЬСТВА

 

Вступ: сьогодні все більше уваги приділяється інноваційному розвитку підприємств, що передбачає активізацію інноваційної діяльності, здійснення науково-дослідних розробок, реалізацію інноваційних програм. При цьому особливу увагу слід приділяти удосконаленню технологій управління і посиленню контролю інноваційної діяльності підприємства. Мета: дослідження основних інституційних ознак, ризиків та факторів функціонування та розвитку продовольчих ринків, питання формування, впровадження та підвищення ефективності елементів інституційного середовища. Методи: системно-структурний, метод групування. Результати: в удосконаленні інституційного середовища регіонального продовольчого ринку найвагомішою складовою є державне регулювання. Основним функціями органів державного регулювання та управління продовольчим комплексом регіонального рівня повинні стати: створення організаційних, правових, інформаційних та інших передумов для здійснення господарської діяльності; формування та реалізація системи економічних нормативів щодо регулювання продовольчого і земельного ринку регіону на користь як товаровиробників, так і споживачів; організація робіт з формування ефективної та дієвої мережі ринкової інфраструктури; проведення цілеспрямованої соціальної, продовольчої, науково-технічної політики на регіональному рівні; здійснення контролю за використанням сільськогосподарських земель, збереження їх родючості, організації карантинного, санітарного, екологічного і ветеринарно-фітопатологічного контролю; забезпечення надійного управління об’єктами державної власності. Висновки: державне регулювання повинне будуватися з урахуванням одного із основних принципів повного господарського самоврядування всіх організаційно-правових форм.

Ключові слова: регіон, регіональний продовольчий ринок, регіональний продовольчий ринковий простір, потенціал регіонального продовольчого ринку, модернізація, стратегія, інтеграція, інституційні ризики.

 

Д. В. Склярец

 

НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

 

Введение: сегодня все больше внимания уделяется инновационному развитию предприятий, что предусматривает активизацию инновационной деятельности, осуществление научно-исследовательских разработок, реализацию инновационных программ. При этом особое внимание следует уделять совершенствованию технологий управления и усилению контроля инновационной деятельности предприятия. Цель: исследование основных институциональных признаков, рисков и факторов функционирования и развития продовольственных рынков, вопросы формирования, внедрения и повышения эффективности элементов институциональной среды. Методы: системно-структурный, метод группировки. Результаты: в совершенствовании институциональной среды регионального продовольственного рынка самой весомой составляющей является государственное регулирование. Основным функциям органов государственного регулирования и управления продовольственным комплексом регионального уровня должны стать: создание организационных, правовых, информационных и иных предпосылок для осуществления хозяйственной деятельности, формирование и реализация системы экономических нормативов по регулированию продовольственного и земельного рынка региона на пользу как товаропроизводителейи так и потребителей, организация работ по формированию эффективной и действенной сети рыночной инфраструктуры, проведение целенаправленной социальной, продовольственной, научно-технической политики на региональном уровне, осуществление контроля за использованием сельскохозяйственных земель, сохранения их плодородия, организации карантинного, санитарного, экологического и ветеринарно-фитопатологический контроля, обеспечение надежного управление объектами государственной собственности. Выводы: государственное регулирование должно строиться с учетом одного из основных принципов – полного хозяйственного самоуправления всех организационно-правовых форм.

Ключевые слова: регион, региональный продовольственный рынок, региональное продовольственное рыночное пространство, потенциал регионального продовольственного рынка, модернизация, стратегия, интеграция, институциональные риски.

 

D. V. Skliarets

 

AREAS OF IMPROVEMENT OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF FORMATION OF REGIONAL MARKETS AND FOOD

 

Introduction: Nowadays more and more attention is being paid to the development of innovative enterprises, which calls for further innovation, research and development, implementation of innovative programs. Hence, special attention should be paid to the improvement of management technologies and control of innovative activities of the enterprise. Aims and Objectives: To study the basic institutional characteristics, risks, factors, operation and development of food markets, issues of formation, implementation and effectiveness of the elements of the institutional environment. Methods: Systematic and structural method, method of grouping. Results: The most important factor in improvement of institutional environment of the regional food market is state regulation. The main functions of the organs of state regulation and control of food complex at the regional level should be: creation of institutional, legal, informational and other prerequisites for economic activities; creation and implementation of a system of economic standards to regulate the food and land markets in the region for the benefit of manufacturers as well as consumers; management of an effective and efficient network of market infrastructure; realization of a focused social, scientific, technological and food policies at the regional level; monitoring of the use of agricultural land to preserve its fertility; organization of quarantine, sanitary, environmental, veterinary and plant pathology control, ensuring reliable control of state property. Conclusion: Government regulation should be tailored to one of the basic principles – full economic self-management of all legal forms.

Keywords: region, regional food market, regional food market space, potential of the regional food market, modernization, strategy, integration, institutional risks.

 

Інформація про авторів:

 

Склярець Д. В. – аспірант кафедри менедженту та державного управління Чернігівського державного технологічного університету, м. Чернігів, Україна.

 


Література

1.     Актуальні проблеми земельної реформи в Україні в умовах системної кризи світової економіки / [Мельник Ю., Присяжнюк М., Андрієвський В. та ін.] ; за ред. І. Кириленка. — К. : Аналітично-дорадчий центр ПРООН, 2009. — 135 с.

2.     Гладій М. В. Система управління АПК повинна бути економічно ефективною / М. В. Гладій // Теорія і практика ринків. — 2007(3). — № 2. — С. 22-23.

3.     Злупко С. М. Основи історії економічної теорії : навч. посіб. / С. М. Алупко. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 628 с.

4.     Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз ; пер. с англ. Б. Пинскера. — М.: Дело ЛТД, 1993. — 192 с.

5.     Мартин А. Г. Стан земельних відносин як стримуючий фактор розвитку продуктивних сил України / А. Г. Мартин, Т. О. Євсюков // Матеріали міжнародної наукової конференції, 20 березня 2009 р. — К. : РВПС України НАН України, 2009. — Т.3. — С. 289-292.

6.     Могильний О. Реалії та парадокси аграрної політики / О. Могильний // Економіка України. — 2008. — № 10. — С. 40-51.

7.     Новий курс : реформи в Україні. 2010-2015. : національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. —К.: НВЦ НБУВ, 2009. — 232 с.

8.     Саблук П. Т. Основні напрямки високоефективного агропромислового виробництва в Україні / П. Т. Саблук // Економіка АПК. — 2002. — № 7. — С. 3-15.

9.     Фирсов Е. А. Об экономических основах аграрной политики / Е. А. Фирсов // Економіка АПК. — 2008. —№3. — С. 24-38.

10.   Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория / А. Е. Шаститко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. — 591 с.

11.   Норт Д. Інституції, інституціональні зміни та функціонування економіки / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюб. — К.: Основи, 2000. — 198 с.

Категорія: № 25 (І) / 2013 | Додав: EME (30.05.2013) | Автор: Склярець Д.В.
Переглядів: 270

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz