"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 16:43
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (І) / 2013

Тюлєнєв Г.Д. Основні напрями підвищення економічної безпеки вітчизняних ВНЗ.

УДК 378 : 339.924 : 351

 

Г. Д. Тюлєнєв

 

Основні напрями підвищення економічної безпеки вітчизняних ВНЗ

 

Мета статті: основні напрями підвищення економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів та конкретні заходи в межах кожного з таких напрямів. Методи дослідження: ситуаційний підхід, зворотній сценарний аналіз, опис. Основні результати: визначено основні напрями підвищення економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів, встановлено та детально описано заходи для підвищення економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів. Сьогодні скорочення державного фінансування, зменшення кількості абітурієнтів негативно впливають на рівень економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів, що потребує її підвищення, зважаючи на високу соціальну значущість ВНЗ. Основними пропонованими напрямами підвищення економічної безпеки вищих навчальних закладів в Україні є такі:  LINK Word.Document.8 "Документ1" "OLE_LINK1" \a \r  \* MERGEFORMAT зростання кількості абітурієнтів та інших споживачів освітніх послуг, забезпечення кількості та якості викладацького складу, оптимізація матеріальної бази ведення навчального процесу, скорочення витрат на фінансування діяльності, зростання доходів від інших видів діяльності крім навчальної, укріплення відносин із профільним Міністерством та іншими органами державної влади. Для кожного з запропонованих напрямів запропоновано конкретні заходи, сукупне виконання яких дозволить здійснити відповідний напрям підвищення економічної безпеки вищих навчальних закладів.

Ключові слова: вищий навчальний заклад, економічна безпека, підвищення, напрям дій, захід.

 

Г. Д. Тюленев

 

Основные направления повышения экономической безопасности отечественных ВУЗов

 

Цель статьи: основные направления повышения экономической безопасности отечественных высших учебных заведений и конкретные мероприятия в каждом из таких направлений. Методы исследования: ситуационный подход, обратный сценарный анализ, описание. Основные результаты: определены основные направления повышения экономической безопасности высших учебных заведений, установлены и детально описаны мероприятия для повышения экономической безопасности отечественных высших учебных заведений. Сегодня сокращения государственного финансирования, уменьшение количества абитуриентов негативно влияют на уровень экономической безопасности отечественных высших учебных заведений, что требует ее повышения, принимая во внимание высокую социальную значимость ВУЗов. Основными предложенными направления повышения экономической безопасности высших учебных заведений в Украине являются такие: увеличение количества абитуриентов и других потребителей образовательных услуг, обеспечение количества и качества преподавательского состава, оптимизация материальной базы ведения учебного процесса, сокращение затрат на финансирование деятельности, рост доходов от других видов деятельности кроме образовательной, укрепление отношений с профильным Министерством и другими органами государственной власти. Для каждого из предложенных направлений предложено конкретные мероприятия, совокупное выполнение которых позволит осуществить соответствующее направление повышения экономической безопасности  высших учебных заведений.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, экономическая безопасность, повышение, направлений действий, мероприятие.

 

G. D. Tyulenev

 

Main Directions of increasing the economic security of domestic higher schools

 

Article aim: main directions of increasing the economic security of domestic higher schools and specific actions concerning every identified direction. Research methods: situational approach, reverse scenario analysis, description. Main results: the main directions of increasing the economic security of domestic higher schools are proposed. The specific actions to increase the economic security of domestic higher schools in borders of identified directions are considered and described. Nowadays the reduction of state financing, decreasing the quantity of enrollees make the negative impact on the level of economical security of domestic higher schools. This fact demands increasing such level of economical security according to the high social importance of higher schools. The main proposed directions of increasing the economic security of higher schools in Ukraine are the following: increasing the quantity of enrollees and other consumers of educational services, providing the quality and quantity of lecturers structure, optimization the material base of making the educational process, decreasing the costs for financing the higher school activity, increasing the incomes for the other activities besides the educational services, strengthening relations with profile Ministry and other state institutions. For the every proposed direction the specific actions are considered. The implementation of such actions is expected to execute the every proposed direction of increasing the economic security of higher schools.

Keywords: higher school, economic security, increasing, direction of actions, action.

 

Інформація про авторів:

 

Тюлєнєв Г. Д.проректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

 


Література

1.      Белый Е. М. Использование концепции стратегического менеджмента в управлении государственным вузом / Е. М. Белый, И. Б. Романова // Менеджмент в России и за рубежом. –– 2003. –– № 3. –– С. 3-11.

2.      Беляков С. А. Модернизация образования в России: совершенствование управления / С. А. Беляков. –– М.: Макс-Пресс, 2009. –– 268 с.

3.      Бермус А. Г. Модернизация образования: философия, политика, культура / А. Г. Бермус. –– М. : Канон+, 2008. –– 221 с.

4.      Боголиб Т. М. Университет как экономическая корпорация (опыт США) / Т. М. Боголиб //Вісник економічної науки України. — 2010. — №2. — С. 13 – 17.

5.      Боголіб Т. М. Удосконалення фінансового забезпечення розвитку вищої освіти / Т. М. Боголіб // Фінанси України. — 2005. — №2. — С. 113 – 118.

6.      Вербицкая Л. А. Трансформация образования – социокультурный потенциал развития российского общества / Л. А. Вербицкая, Г. И. Герасимов. –– М.: Социально-гуманитарные знания, 2005. –– 187 с.

7.      Касевич В. Б. О модернизации российской высшей школы: сегодняшние проблемы и возможные решения / В. Б. Касевич // Вопросы образования. –– 2004. –– № 4. –– С. 38-43.

8.      Классики менеджмента / [под ред М. Уорнера]. — СПб: Питер, 2001. — 1168 с.

9.      Князев Е. А. Управление и организационная адаптация российских университетов в условиях ресурсного дефицита / Е. А. Князев // Университетское управление. –– 2003. –– № 1. –– С. 12-16.

10.   Козаченко А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения : [монография] / А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ляшенко. — К.: Либра, 2003. — 280 с.

11.   Козаченко Г. В. Маркетингова орієнтація підготовки спеціалістів у галузі управління у вищих навчальних закладах / Г. В. Козаченко, Г. І. Дібніс // Науковий вісник Національного гірничого університету. — 2006. — №4. — С. 65–67.

12.   Кузенко Т.Б. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Тетяна Борисівна Кузенко. –– К.: Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2004. — 18 с.

13.   Ліпкан В. А. Безпекознавство: навчальний посібник / Володимир Анатолійович Ліпкан. –– К.: Європейський університет, 2003. –– 208 с.

14.   Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : [монографія]: в 3 т. Т.1 / О. M. Ляшенко, Ю. С. Погорелов. В. Л. Безбожний [та ін.]; за заг. ред. Г. В. Козаченко. –– Луганськ: Елтон-2, 2010. –– 282 с.

15.   Тюлєнєв Г. Д. Завдання вищого навчального закладу у сучасному суспільстві / Генадій Дмитрович Тюлєнєв // Вісник Східноукраїнського національного університету. –– 2012. –– №11 (182). –– С. 483-492.

16.   Тюлєнєв Г. Д. Принципові основи посилення економічної безпеки вищого навчального закладу / Генадій Дмитрович Тюлєнєв // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 2(42). — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2012. — С. 59–65.

17.   Фініков Т. В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна : [монографія] / Т. В. Фініков. — К.: Таксон, 2002. — 176 с.

18.   Экономическая безопасность предприятий интегрированной промышленной структуры : [монографія] / [под. общ. ред. А.В. Козаченко]. –– Луганск: Ноулидж, 2011. –– 226 с.

Категорія: № 25 (І) / 2013 | Додав: EME (30.05.2013) | Автор: Тюлєнєв Г.Д.
Переглядів: 443

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz