"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 16:25
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Адаменко Т.М. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ

Адаменко Т. М.

 

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ

 

Вступ. Поняття "система економічної безпеки підприємства" в екосесенті є загальновизнаним. Індивідуальний підхід до побудови системи економічної безпеки як сукупність прийомів, способів та алгоритмів дії лише продекларований, але які прийоми, способи та алгоритми залежно від яких особливостей діяльності підприємства і як мають застосовуватися у побудові системи економічної безпеки, поки ще остаточно не з’ясовано. Мета: виклад принципового підходу до формування системи економічної безпеки підприємства. Методи: структурно-логічного та монографічного аналізу, аналогій та абстрагування. Результати. Система економічної безпеки підприємства одночасно є способом її забезпечення і формою діяльності щодо такого забезпечення. Забезпечення економічної безпеки підприємства подано як подолання невідповідності стану підприємства стану зовнішнього середовища його діяльності. Показано доцільність конкретизації загальної мети системи економічної безпеки підприємства. Розглянуто напрями індивідуалізації системи економічної безпеки підприємства, принципи її організації (централізований, децентралізований, змішаний), переваги та обмеження організації системи економічної безпеки підприємства за кожним з них. Висновки. Щодо поняття, змісту, структури та мети функціонування системи економічної безпеки підприємства сьогодні спостерігаються різночитання. Система економічної безпеки створюється індивідуально для кожного підприємства за централізованим, децентралізованим або змішаним принципом. Але має бути сформований принциповий підхід до поняття, змісту, структури та мети функціонування системи економічної безпеки, якій надалі адаптуватиметься щодо умов діяльності та особливостей конкретного підприємства.

Ключові слова: економічна безпека, підприємство, система, формування, підхід.

 

Адаменко Т. М.

 

СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ

 

Введение. Понятие "система экономической безопасности предприятия" в экосесенте является общепризнанным. Индивидуальный подход к построению системы экономической безопасности как совокупность приемов, способов и алгоритмов действия только задекларирован, но какие приемы, способы и алгоритмы в зависимости от каких особенностей деятельности предприятия и как должны применяться в построении системы экономической безопасности, пока еще окончательно не выяснено. Цель: изложение принципиального подхода к формированию системы экономической безопасности предприятия. Методы: структурно-логического и монографического анализа, аналогий и абстрагирования. Результаты. Система экономической безопасности предприятия одновременно является способом ее обеспечения и формой деятельности по обеспечению. Обеспечение экономической безопасности предприятия представлено как преодоление несоответствия состояния предприятия состоянию внешней среды его деятельности. Показана целесообразность конкретизации общей цели системы экономической безопасности предприятия. Рассмотрены направления индивидуализации системы экономической безопасности предприятия, принципы ее организации (централизованный, децентрализованный, смешанный), преимущества и ограничения организации системы экономической безопасности предприятия по каждому из них. Выводы. Относительно понятия, содержания, структуры и цели функционирования системы экономической безопасности предприятия сегодня наблюдаются разночтения. Система экономической безопасности создается индивидуально для каждого предприятия по централизованному, децентрализующему или смешанному принципу. Но должен быть сформирован принципиальный подход к понятию, содержанию, структуре и цели функционирования системы экономической безопасности, который в дальнейшем будет адаптирован к условиям деятельности и особенностей конкретного предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, система, формирование, подход.

 

Adamenko T. M.

 

Enterprise economic security systems: approaches of formation

 

Introduction. The notion "system of enterprise economic security” in ecosecent is generally recognized. Individual approach to build the system of economic security as the aggregate of methods, expedients and algorithms of action is declared only. But based of features of enterprise activity specific methods, expedients and algorithms that should be used to build the system of enterprise economic security are not determined finally. Aim: constructing the principle approach to build the system of enterprise economic security. Methods: structural-logical and monograph analysis, analogy and abstraction. Results: The system of economic security is simultaneously the method of providing such economic security and the form of activity concerning such providing. Providing enterprise economic security is shown as the overcoming of discrepancy of enterprise position and the conditions of such enterprise external environment. The expediency of specifying the general aim of enterprise economic security system is shown. The directions of individualization of enterprise economic security system are considered. The principles of its organization (centralized, decentralized and mix) are shown. The advantages and restrictions of organization of enterprise economic security system are analyzed by every considered principle. Conclusions. There are differences about notion, content, structure and aim of functioning of enterprise economic security system. System of economic security is constructed individually for every enterprise by the centralized, decentralized or mix principle. There should be formed principle approach to notion, content, structure and aim of functioning of enterprise economic security system that further will be adopted to the conditions of activity and features of specific enterprise.

Keywords: economic security, enterprise, system, forming, approach

 

Література

1. Богомолов В. А. Экономическая безопасность : учеб. пособ. для студентов ВУЗов, обучающихся по специальностям экономики и управления] / В. А. Богомолов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 295 с.

2. Гацко М. О соотношении понятий "угроза" и "опасность" / М. Гацко // Обозреватель. — 1997. — № 7. — С. 12–17.

3. Економічна безпека : навч. посіб. / Користін О. Є., Барановський О. І., Герасименко Л. В., Доля Л. М., Калюк О. М. та ін.; за ред. О. М. Джужі. — К.: ВАВ "Правова єдність", Алерта ; КНТ, ЦУЛ, 2010. — 368 с.

4. Економічна безпека суб’єктів підприємництва : навч. посіб. / Зубок М. І., Рубцов В. С., Яременко С. М., Гусаров В. Г. — К.: Міжнарод. Фонд соц. адаптації, 2012. 226 с.

5. Коваленко М. А. Економічна безпека корпоративного підприємства : навч. посіб. / М. А. Коваленко, І. І. Нагорна, Н. В. Радванська. — Херсон: Олді-плюс, 2009. — 403 с.

6. Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия как субъект частной правоохранительной деятельности : [монография] / В. П. Мак-Мак. — М.: Компания "Спутник+", 2003. — 220 с.

7. Філиппова С. В. Система формування і забезпечення економічної безпеки підприємства / С. В. Філиппова, О. С. Дашковський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. — 2012. — № 2 (3). — С. 17‑21.

8. Штамбург Н. В. Складові економічної безпеки підприємства / Н. В. Штамбург // Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму. — 2011. — №1(4). — C. 490–496.

9. Ярочкин В. И. Информационная безопасность : [учебник] / Владимир Иванович Ярочкин. — М.: Фонд "Мир": Акад. проект, 2003. — 639 с.

10. Williamson O. E. The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting / Oliver E. Williamson. — N. Y.: 1985. — 486 р.

 

Інформація про авторів:

 

Адаменко Т. М. – кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

 


Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 274

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz