"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 19:20
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Бірюков О.В. ІННОВАЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНІ ПІДПРИЄМСТВА: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ОЗНАКИ

Бірюков О. В.

 

ІННОВАЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНІ ПІДПРИЄМСТВА: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ОЗНАКИ

 

Вступ: в деяких публікаціях, присвячених дослідженню інноваційної діяльності в Україні, спостерігається неузгодженість трактування ключових понять, які використовуються авторами, що, безумовно, впливає на ступень розуміння та цінність отриманих результатів. Мета: пошук загальних та відмінних ознак у визначенні понять «інноваційне підприємство» і «інноваційно-активне підприємство» з позиції чинного законодавства України, а також переваг, які отримують підприємства зі статусом інноваційного порівняно з іншими суб’єктами господарювання. Методи: логічного і порівняльного аналізу. Результати: визначено відмінності в трактуванні понять «інноваційне підприємство», інноваційно-активне підприємство», показано відсутність правового механізму отримання суб’єктами господарювання статусу «інноваційний», наведено форми державної підтримки та пільгового оподаткування підприємств при реалізації ними інноваційних та інвестиційних проектів, що пройшли державну реєстрацію. Висновки: законодавство України в сфері інноваційної діяльності характеризується значною мірою фрагментарністю, неузгодженістю термінології, і як наслідок, з практичної точки зору, невиконанням більшості з чинних норм.

Ключові слова: законодавство, інноваційне підприємство, інноваційно-активне підприємство, інноваційний проект, інвестиційний проект, державна підтримка, пільги.

 

Бирюков О. В.

 

ИННОВАЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИНО-АКТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ

 

Введение: в некоторых публикациях, посвященных исследованию инновационной деятельности в Украине, наблюдается несогласованность трактовки ключевых понятий, которые используются авторами, что, безусловно, влияет на степень понимания и ценность полученных результатов. Цель: поиск общих и отличительных признаков в определении понятий «инновационное предприятие» и «инновационно-активное предприятие» с позиции действующего законодательства Украины, а также преимуществ, которые получают предприятия со статусом «инновационное» по сравнению с другими субъектами хозяйственной деятельности. Методы: логического и сравнительного анализа. Результаты: определены отличия в трактовке понятий «инновационное предприятие», «инновационно-активное предприятие», показано отсутствие правового механизма получения субъектами хозяйственной деятельности статуса «инновационный», приведены формы государственной поддержки и льготного налогообложения предприятий при реализации ими инновационных и инвестиционных проектов, которые прошли государственную регистрацию. Выводы: законодательство Украины в сфере инновационной деятельности характеризуется в значительной степени фрагментарностью, несогласованностью терминологии, и как следствие, с практической точки зрения, невыполнением большинства из действующих норм.

Ключевые слова: законодательство, инновационное предприятие, инновационно активное предприятие, инновационный проект, инвестиционный проект, государственная поддержка, льготы.

 

Biryukov O. V.

 

INNOVATIVE AND INNOVATIVE-ACTIVE ENTERPRISES: COMMON AND DIFFERING FEATURES

 

Introduction: In some publications devoted to research of innovative activity in Ukraine there is inconsistency of interpretation of key concepts, which influences the degree of understanding and value of the received results. Purpose: Search for common and differing features in definitions of concepts «innovative enterprise» and «innovative-active enterprise» from the position of current legislation of Ukraine; consideration of advantages which innovative enterprises have as compared to other subjects of economic activity. Methods: Logic and comparative analysis. Results: Differences in interpretation of concepts «innovative enterprise» and «innovative-active enterprise» have been determined; absence of a legal mechanism for receiving the status of ‘innovative’ has been demonstrated; forms of state support and favourable tax treatment for enterprises realizing innovative and investment projects which have state registration have been given. Conclusions: Legislation of Ukraine in the field of innovative activity is characterized by fragmentarity, inconsistency of terminology, and as a result, from the practical point of view, by non-fulfillment of the majority of operating norms.

Keywords: legislation, innovative enterprise, innovative active enterprise, innovative project, investment project, state support, privileges.

 

Література

1.     The Global Innovation Index. Stronger Innovation Linkages for global Growth [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.wipo.int/freepublications/en/economics/gii/gii_2012.pdf

2.     Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України: постанова Верховної Ради України, 1999 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/916-14

3.     Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України № 3715-VI від 08.09.2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3715-17

4.     Левицька С. О. Інноваційна діяльність підприємств України: оцінка, проблеми, перспективи інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / С. О. Левицька, О. О. Левицька. — Режим доступу : http://wydawnictwo.wsei.lublin.pl/files/029-050%2520Swietlana%2520O.%2520Lewyc%2560ka,%2520Innovacijna.pdf

5.     Логвиненко Є. І. Визначення характеристик для опису діяльності інноваційно-активних підприємств [Електронний ресурс] / Є. І. Логвиненко, О. М. Кузьменко, М. В. Плетньов. — Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1360/1/Logvinenko.pdf

6.     Колодяжна І. В. Роль малого інноваційного підприємництва в умовах подолання економічної кризи [Електронний ресурс] / І. В. Колодяжна. — Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpaeiv/2009/37.pdf

7.     Винниченко В. В. Визначення суб’єктів малого і середнього підприємництва за законодавством України [Електронний ресурс] / В. В. Винниченко, В. М. Завгородня. — Режим доступу : http://www.bulletin.uabs.edu.ua/store/jur/2012/8a4ab128e673ec7b47aba3608950ec79.pdf

8.     Костенко О. О. Щодо визначення суб'єктів малого підприємництва [Електронний ресурс] / Ольга Олександрівна Костенко. — Режим доступу : http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=84

9.     Пасько Т. О. Аналіз податкового законодавства щодо стимулювання суб’єктів інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / Т. О. Пасько, Л. В. Чернявська. — Режим доступу : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2010_1_122_126.pdf.

10.   Хандюк І. М. Роль пільгового оподаткування у стимулюванні інноваційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Хандюк. — Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/1656/1/53.pdf

11.   Замасло О. Т. Податкове стимулювання інноваційного розвитку підприємств України [Електронний ресурс] / О. Т. Замасло. — Режим доступу : http://asta.edu.ua/new/ZNP%20%20NUDPSU%20finish/pdf/09zoteou.pdf

12.  Шуліченко Н. В. Роль пільгового оподаткування у стимулюванні інноваційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Шуліченко. — Режим доступу : http://vlp.com.ua/node/5774

13.   Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002р № 40-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show

14.  Бєліков О. Інвестування в інноваційну діяльність. Проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / О. Бєліков. — Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3025

15.   Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

16.   Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

17.   Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

18.   Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. [Электронный ресурс]. — Режим доступу : http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/OECDOsloManual05_rus.pdf

19.  Методологічні положення зі статистики інноваційної діяльності [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/03/metod.zip

 

Інформація про авторів:

 

Бірюков О. В. – кандидат технічних наук, доцент кафедри управління проектами та прикладної статистики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 495

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz