"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 17:14
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Бурда І.Я. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ: ПІДХІД З ПОЗИЦІЇ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Бурда І. Я.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ: ПІДХІД З ПОЗИЦІЇ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

 

Вступ: Сучасний етап суспільної еволюції на перший план висуває людину як найбільш цінний ресурс, який здатний створювати нові знання як основу для більш раціонального використання лімітованих природних ресурсів та забезпечити досягнення умов сталого розвитку. Тому у сучасних умовах на особливу увагу заслуговують дослідження із забезпечення кадрової безпеки підприємств. Мета: поглиблення теоретичних засад забезпечення кадрової безпеки підприємств з використанням підходу з позиції формування кадрового потенціалу. Методи: наукового спостереження, логічного і порівняльного аналізу. Результати: формування кадрового потенціалу – це важлива функція роботи будь-якого підприємства, яка в сучасних умовах господарювання у найбільшій мірі впливає як на ефективність його діяльності, так і забезпечує саме існування. Водночас сам процес формування кадрового потенціалу повинен проходити із врахуванням методичних засад гарантування кадрової безпеки, покликаної мінімізувати ризики, нейтралізувати загрози та унеможливити отримання додаткових ринкових можливостей, а відтак сприяти підвищенню ефективності господарської діяльності певного підприємства. Висновки: визначено мету, вироблено перелік пріоритетних завдань та встановлено сукупність об’єктів забезпечення кадрової безпеки підприємств з використанням підходу з позиції формування кадрового потенціалу. Доведено доцільність використання способів формування кадрового потенціалу щодо забезпечення кадрової безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі.

Ключові слова: кадрова безпека, кадровий потенціал, об’єкт безпеки, підприємство видавничо-поліграфічна галузь, забезпечення.

 

Бурда И. Я.

 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРЯСЛИ: ПОДХОД С ПОЗИЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

 

Введение: Современный этап общественной эволюции на первый план выдвигает человека как наиболее ценный ресурс, который способен создавать новые знания как основу для более рационального использования лимитированных природных ресурсов и обеспечить достижение условий устойчивого развития. Поэтому в современных условиях особого внимания заслуживают исследования по обеспечению кадровой безопасности предприятий. Цель: углубление теоретических принципов обеспечения кадровой безопасности предприятий с использованием подхода с позиции формирования кадрового потенциала. Методы: научного наблюдения, логического и сравнительного анализа. Результаты: формирование кадрового потенциала – это важная функция работы любого предприятия, которая в современных условиях ведения хозяйства в наибольшей мере влияет как на эффективность его деятельности, так и обеспечивает именно существование. В то же время сам процесс формирования кадрового потенциала должен проходить с учетом методических принципов гарантирования кадровой безопасности, призванной минимизировать риски, нейтрализовать угрозы и сделать невозможным получение дополнительных рыночных возможностей, а, следовательно, способствовать повышению эффективности хозяйственной деятельности определенного предприятия. Выводы: определена цель, разработан перечень приоритетных заданий и установлена совокупность объектов обеспечения кадровой безопасности предприятий с использованием подхода с позиции формирования кадрового потенциала. Доказана целесообразность использования способов формирования кадрового потенциала относительно обеспечения кадровой безопасности предприятий издательско-полиграфической отрасли.

Ключевые слова: кадровая безопасность, кадровый потенциал, объект безопасности, предприятие, издательско-полиграфическая отрасль, обеспечение.

 

Burda I. Ya.

 

PERSONNEL SECURITY OF PUBLISHING-POLYGRAPHIC ENTERPRISES: FORMATION OF PERSONNEL POTENTIAL

 

Introduction. At the present stage of evolution human factor is the most important resource which can create new knowledge and apply it for more rational use of limited natural resources and develop conditions for steady development. Hence, research of personnel security requires special attention. Aims and Objectives. More intensive research of personnel security of enterprises with the purpose of creation of personnel potential. Methods. Method of scientific observation, method of logical and comparative analysis. Results. Creation of personnel potential is an important function of any enterprise which greatly influences its effectiveness and is the condition of its existence. The process of creation of personnel potential should take into account methodological principles of ensuring personnel security which is to minimize risks, neutralize threats and prevent receiving additional market privileges and, in the long run, promote effectiveness of operational activity of the enterprise. Conclusion. The objective has been determined; priority tasks have been described, collection of objects as the target for ensuring personnel security has been described. Advisability of personnel formation using the principles of personnel security in publishing-polygraphic industry has been demonstrated.

Key words: personnel security, personnel potential, object of security, enterprise, publishing-polygraphic industry, ensuring

 

Література

1.     Амстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Амстронг ; [пер. с англ. С. К. Мордовина]. — [8-е изд.]. — СПб. : Питер, 2008. — 832 с.

2.     Бурда І. Я. Аналіз рівня кадрової безпеки на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі / І. Я. Бурда // Наук. вісник (Львів. держ. ун-т внутрішніх справ). — 2010. — № 2. — С. 219–226.

3.     Бурда І. Я. Економічна безпека підприємства та місце в ній кадрової безпеки [Електронний ресурс] / І. Я. Бурда // Ефективна економіка. — 2011. — №10. —  Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua

4.     Бурда І. Я. Суть та загрози кадрової безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі / І. Я. Бурда // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. — 2010 . — Том 12. — С. 29–39.

5.     Васильчак С. В. Кадрова безпека підприємства — основа економічного розвитку / С. В. Васильчак, І. Р. Мацюняк // Наук. вісник НЛТУ України. — 2009. — №19.12. — С. 122–128.

6.     Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, 3. Б. Живко та ін.] ; К.: Правова єдність, 2009. 544 с.

7.     Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / О. А. Кириченко. — К.: Знання-Прес, 2002. — 384 с.

8.     Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність  та механізм забезпечення : / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. — К.: Лібра, 2003. — 280 с.

9.     Косарєв О. Й. Людський капітал як ключовий чинник забезпечення економічної безпеки підприємства / О. Й. Косарєв, О. І. Захаров, О. М. Рибак // Актуальні проблеми економіки. — 2008 р. — №9 (87). — С. 104–113.

10.  Лич В. М. Трудовий потенціал: теорія та практика відтворення / Лич В. М. — К. : Науковий світ, 2003. — 314 с.

11.  Магамедемінова З. І.  Персонал — головне надбання організації /  З. І. Магамедемінова // Зб. матер. Міжнар. Наук.-практ. конф. "Наука і освіта 2003”. — Т. 23. Економіка. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. — С. 17 – 19.

12.  Опецька С. В. Нова економіка та фактор людського капіталу /  С. В. Опецька // Регіональна економіка. — 2001. — №4. — С. 161–166.

13.  Палига Є. М. Зовнішні загрози кадровій безпеці підприємств в Україні / Є. М. Палига, І. Я. Бурда // Формування ринкових відносин, 2011. ― №5. ― С. 222─226.

14.  Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / под науч. ред.  Р. Марра и Г. Шмидта. — М.: МГУ, 1997. — 468 с.

15.  Франчук В. І.  Основи економічної безпеки : навч. посіб. / В. І. Франчук. — Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. — Львів: 2008. — 203 с.

16.  Швець Н. Методи виявлення і збереження кадрової безпеки, або як перемогти зловживання персоналу / Н. Швець // Персонал. — 2006. — №5.  Режим доступу до статті: http://www.personal.in.ua/article.php?ida=291

 

Інформація про авторів:

 

Бурда І. Я. – здобувач Української академії друкарства, м. Львів, Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 328

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz