"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 19:35
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Федорова В.Г. КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА ЙОГО МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ В МЕЖАХ РЕГІОНУ

Федорова В. Г. 

 

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА ЙОГО МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ В МЕЖАХ РЕГІОНУ

 

Вступ: В умовах посилення конкуренції на національних ринках товарів праці та капіталу, економічним пріоритетом для регіонів України стає підвищення конкурентоспроможності регіональних господарств. Зростає актуальність розвитку теоретичних концепцій, що дозволяють обґрунтувати та реалізувати ефективні форми територіальної організації економіки та конкурентні стратегії соціально-економічного розвитку регіонів. Мета: Визначення переваг кластерної організації виробничої взаємодії та аналіз варіативності сучасної кластерної політики в межах регіону. Методи: логічного і порівняльного аналізу, метод групування. Результати: Визначено переваги кластерної організації виробничої взаємодії та проаналізовано варіативності сучасної кластерної політики в межах регіону. Висновки. Виходячи з проведеного аналізу, можна зробити висновок, що регіональна кластерна політика – це не нова форма діяльності у сфері економіки, а новий спосіб організації мікроекономічної політики в регіоні по відношенню до нових об'єктів економічної інфраструктури – просторових і позапросторових кластерів. При цьому, якщо йдеться про раціональну кластерну політику треба враховувати, що процес її формування в регіоні – це складне завдання, розробка і реалізація якого має носити науковий характер. Її успіх залежить від багатьох факторів і умов, і центральне місце тут належить науковим принципам відбору варіантів кластерної політики, обґрунтуванням її перспектив та доцільності створення різних кластерних виробничих об'єднань.

Ключові слова: кластер, політика, варіанти, взаємодія, кластерний підхід.

 

Федорова В. Г. 

 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ЕГО ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ В ПРЕДЕЛАХ РЕГИОНА

 

Введение: В условиях усиления конкуренции на национальных рынках товаров, труда и капитала, экономическим приоритетом для регионов Украины становится повышение конкурентоспособности региональных хозяйств. Возрастает актуальность развития теоретических концепций, которые позволяют обосновать и реализовать эффективные формы территориальной организации экономики и конкурентные стратегии социально-экономического развития регионов. Цель: Определение преимуществ кластерной организации производственного взаимодействия и анализ вариативности современной кластерной политики в пределах региона. Методы: логического и сравнительного анализа, метод группирования. Результаты: Определены преимущества кластерной организации производственного взаимодействия и проанализирована вариативность современной кластерной политики в пределах региона. Выводы. Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что региональная кластерная политика – это не новая форма деятельности в сфере экономики, а новый способ организации микроэкономической политики в регионе по отношению к новым объектам экономической инфраструктуры – пространственных и внепространственных кластеров. При этом, если речь идет о рациональной кластерной политике надо учитывать, что процесс ее формирования в регионе – это сложная задача, разработка и реализация которой должны носить научный характер. Ее успех зависит от многих факторов и условий, и центральное место здесь принадлежит научным принципам отбора вариантов кластерной политики, обоснованию ее перспектив и целесообразности создания разных кластерных производственных объединений.

Ключевые слова: кластер, политика, варианты, взаимодействие, кластерный подход.

 

Fedorova V. G. 

 

CLUSTER APPROACH TO ORGANIZATION OF INDUSTRIAL COOPERATION AND POSSIBLE OPTIONS WITHIN THE REGION

 

Introduction: In conditions of increasing competition in national markets for goods, labour and capital, the economic priority for Ukrainian regions is the increase of competitiveness of regional economies. The importance of theoretical concepts which allow for justifying and implementation of effective forms of territorial organization of economy and competitive strategies of socio-economic development of the regions is also growing. Aims and objectives: Determining the advantages of cluster organization of production interaction and analysis of variability of modern cluster policy within the region. Methods: Logical and comparative analyses, method of grouping. Results: Benefits of cluster organization of production interaction have been determined and analysis of variability of modern cluster policy within the region has been carried out. Conclusions. Basing on the analysis, we can conclude that the regional cluster policy is not a new form of activity in the sphere of economy, but a new way of organization of the microeconomic policies in the region concerning the new objects of economic infrastructure – spatial clusters. Considering rational cluster policy we should take into account that the process of its formation in the region is a difficult task whose development and implementation requires a scientific approach. Its success depends on many factors and conditions, and the central place here belongs to scientific principles of selection of variants of cluster policy, substantiating its prospects and feasibility of establishing different clusters of industrial associations.

Key words: cluster, policy options, interaction, cluster approach.

 

Література

1.     Ареф'єва О. В. Методологічне значення концепції кластерної економіки в управлінні підприємництвом в малих сільськогосподарських підприємствах / О. В. Ареф'єва, Н. А. Герасимчук // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: Економічна серія. — 2005. № 663. С. 130-136.

2.     Бутенко А. І. Феномен кластера у формуванні інноваційної моделі економіки регіону [Електронний ресурс] / А. І. Бутенко, Є. Лазарєва // Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — Режим доступу : http://www.investplan.com.ua

3.     Заблодська І. В. Регіональна промислова політика: питання теорії та практики: [монографія] / І. В. Заблодська. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. 344 с.

4.     Портер М. Е. Конкуренция / М. Е. Портер. — М.: Издательський дом «Вильямс», 2005. — 610 с.

5.     Портер М. Е. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / М. Е. Портер. — К.: Основа, 1997. — 462 с.

6.     Федоренко В. Г. Кластери – системний інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки / В. Г. Федоренко, А. Ф. Гойко, В. Б. Джабейло // Економіка та держава. — 2007. — № 9. — С. 6-9.

7.     Чевганова В. Кластеры и их экономическое значение / В. Чевганова, И. Брижань // Экономика Украины. — № 11. — 2002. — С. 35-41.

8.     Andersson T. The Cluster Policies Whitebook / Andersson T., Hansson E., Serger S. S., Sörvik J. — Malmö: IKED, 2004. — 248 p.

9.     Enright M. J. Regional Clusters: What we know and what we should know / M. J. Enright // Paper prepared for the Kiel Institute International Workshop on Innovation Clusters and Interregional Competition, 2002.

10.  Sölvell Ö. The Cluster Initiative Greenbook. / Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels Ch. // The Competitiveness Institute. — Gothenburg : VINNOVA, 2003. — 94 p.

 

Інформація про авторів:

 

Федорова В. Г. – асистент кафедри економіки підприємств міського господарства Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 243

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz