"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 19:33
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Гавриленко В.А., Бичкова О.В. ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВУГЛЕВИДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО ВИРОБНИ

Гавриленко В. А., Бичкова О. В.

 

ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВУГЛЕВИДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО ВИРОБНИЦТВА

 

Вспуп: Побудова системи чинниікв впливу на довкілля, яка дозволяє провести їх оцінку та удосконалити облік екологічної діяльності підприємства. Обґрунтування необхідності комплексного підходу до виробництва, в умовах вуглевидобувного підприємства для мінімізації негативних впливів суб’єктів господарювання на навколишнє природне середовище. Метою статті є удосконалення обліку екологічної діяльності вуглевидобувного підприємства. Методи: Методологічну основу роботи складають загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: методи статистичного аналізу та логічного узагальнення, методи теоретичного узагальнення, діалектики, логіки, системного та історико-економічного аналізу, індукції та дедукції, а також інституціонального аналізу. Результати:. Проаналізовано фактори впливу на екологічну діяльність, з урахуванням галузевих особливостей вуглевидобувного підприємства. Визначено вплив комплексного використання сировини на облік екологічної діяльності вугільних шахт. Висновки: Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до виробництва, в умовах вуглевидобувних підприємств для мінімізації негативних впливів суб’єктів господарювання на навколишнє природне середовище. Побудована система чинників впливу на довкілля, яка дозволяє провести їх оцінку та розробити конкретні рекомендації з удосконалення бухгалтерського обліку екологічної діяльності. Проаналізовано облікові напрями формування екологічної діяльності.

Ключові слова: фінансовий результат, витрати, доходи, екологічна діяльність, комплексне використання, економічний ефект.

 

Гавриленко В. А., Бычкова Е. В.

 

УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩГО ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ПРОИЗВОДСТВУ

 

Введение: Формирование системы факторов влияния на окружающую среду, которая позволит провести их оценку и усовершенствовать учёт экологической деятельность предприятия. Обоснование необходимости комплексного подхода к производству, в условиях угледобывающего предприятия для минимизации негативного влияния субъектов хозяйствования на окружающую природную среду. Целью статьи является совершенствование учета экологической деятельности угледобывающего предприятия. Методы: Методологическую основу работы составляют общенаучные и специальные методы исследования: методы статистического анализа и логического обобщения, методы теоретического обобщения, диалектики, логики, системного и историко-экономического анализа, индукции и дедукции, а так же институционального анализа. Результати: Проанализированы факторы влияния на экологическую деятельность, с учетом отраслевых особенностей угледобывающего предприятия. Определено влияние комплексного использования сырья на учет экологической деятельности угольных шахт. Выводы: Обоснована необходимость комплексного подхода к производству, в условиях угледобывающих предприятий для минимизации негативных влияний субъектов хозяйствование на окружающую природную среду. Сформирована система факторов влияния на окружающую среду, которая позволяет провести их оценку и разработать конкретные рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета экологической деятельности. Проанализированы учетные направления формирования экологической деятельности.

Ключевые слова: финансовый результат, расходы, доходы, экологическая деятельность, комплексное использование, экономический эффект.

 

Gavrilenko V. А., Bychkova O. V.

 

ACCOUNTING IN COAL-MINING ENTERPRISE ECOLOGICAL ACTIVITY: COMPLEX APPROACH TO PRODUCTION

 

Introduction: Creation of the system of factors influencing the environment, which enables to assess and improve the ecological activity of the enterprise. Substantiation of the necessity of a complex approach to the production of a coal mining enterprise for minimizing negative effects of the enterprise on the environment. The aim of the investigation is modernization of the enterprise ecological activity. Methods: Methodological basis for this work is the following method of statistic analysis and logical generalization, method of theoretical generalization, dialectics, logics, systematic and historical-economic analysis, induction and deduction and institutionalizing analysis. Results: Factors specific for the coal mining industry and affecting the ecological activity of an enterprise have been analyzed. Influence of a complex use of raw materials on ecological activity of a coal mining enterprise has been demonstrated. Conclusions: The necessity of a complex approach to the operation of a coal mining enterprise aiming at minimizing negative effects of an enterprise on the environment has been substantiated. The system of factors influencing the environment which enables to assess them and develop recommendations for improving accounting of ecological activity has been created. Accounting directions of ecological activity of an enterprise have been analyzed.

Key words: financial result, costs, incomes, ecological activity, complex use, economic effect.

 

Література

1. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» № 2818-VI від 21.12.2010 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www/URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.

2. Земля тревоги нашей. По материалам Докладов о состоянии окружающей природной среды в Донецкой области в 2007-2008 годах / [под редакцией С. Третьякова, Г. Аверина]. — Донецк, 2009. — 124 с.

3. Gray R. Please cite this: An exploratory paper on citations, impacts and the social accounting literature / R. Gray, A.G.F. Hoepner // Social and Environmental Accountability Journal. 2011. — Vol. 31. No. 1. Р. 25-48.

4. Owen D. L. Green Accounting: Cosmetic irrelevance or radical agenda for change? / D. L. Owen, R. H. Gray, K. J. Bebbington // Asia-Pacific Journal of Accounting. 1997. Vol. 4(2). –- P. 175-198.

5. Contrafatto M. Social accounting in Italy: Origins and developments / MContrafatto, G. Rusconi // Social and Environmental Accountability Journal. 2005. Vol. 25. — No. 2. Р. 3-9.

6. Richard J. Comptabilites environnementales. Paris, 2008. P. 1–16.

7. Морозова Е. В. Природопользование как объект бухгалтерського учета [Электронный ресурс] / Е. В. Морозова // Альманах современной науки и образования. — 2008. — № 3. — С. 124-127. — [Режим доступа] : http://www.gramota.net/materials/1/2008/3/48.html.

8. Бородин А. И. Система экологического бухгалтерського учёта / А. И. Бородин // Вестник Ставропольского государственного университета. — 2005. — № 41. — С. 123-132.

9. Муруева Э. К. Развитие экологического учета (на примере лесного сектора экономики). — СПб.: Издательство Санкт-Петербургской академии управление и экономики, 2009. — 212 с.

10. Бутинець Ф. Ф. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна не сповідь : [монографія] / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир: ПП «Рута», 2007. — 328 с.

11. Замула І. В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки : [монографія] / І. В. Замула. — Житомир: ЖДТУ, 2010. — 440 с.

12. Жиглей І. В. Становлення і розвиток бухгалтерського обліку як значимої для суспільства науки: аналіз англомовної періодичної літератури / І. В. Жиглей // Міжнародний збірник наукових праць. Вип. 3(15), 2009. — С. 126-137.

13. Кирсанова Т. А. Экологический контроллинг: инструмент экоменеджмента : [монография] / Т. А. Кирсанова, Е. В. Кирсанова, В. А. Лукьянихин. — Сумы : Козацький вал, 2004. — 222 с.

14. Мельник Л. Г. Методи оцінки екологічних втрат : [монографія] / за ред. д.е.н. Л. Г. Мельника та к.е.н. О. І. Карінцевої. ― Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. — 288 с.

15. Балацкий О. Ф. Методы решения экологических проблем : Т. 3: [монографія] / О. Ф. Балацкий, В. Н. Кислый, А. А. Швиндина и др. ; под ред. Л. Г. Мельника, Е.В. Шкарлупы. — Сумы: Изд-во СумГУ, 2010. — 663 с.

16. Федосеев С. В. Стратегический потенциал базовых отраслей промышленности / С. В. Федосеев. — Апатиты: КНЦ РАН, 2003. — 268 с.

17. Общественная оценка экологической политики в Украине / Доклад украинских общественных экологических организаций. — Киев, 2003. — 130 с.

18. Державний комітет статистики України «Довкілля України 2011. Статистичний збірник. — Київ, 2010. — 201 с.

19. Ларионова Н. Утилизация метана: французам в Донецке дали газу [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ugmk.info/art/utilizacija-metana-francuzam-v-donecke-dali-gazu.html

 

Інформація про авторів:

 

Гавриленко В. А. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Донецького національного технічного університету, м. Донецьк, Україна.

Бичкова О. В. – аспірантка кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Донецького національного технічного університету, м. Донецьк, Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 451

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz