"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 18:41
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Христенко Л.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Христенко Л. М.

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Вступ: Забезпечення економічної безпеки підприємства є однією з головних умов стабільності реалізації цілей його діяльності. Як і будь-який процес, забезпечення економічної безпеки підприємства пов’язане з виникненням витрат, доцільність яких залежить від ефективності управління такими витратами. Одночасна реалізація двох процесів (забезпечення економічної безпеки та управління витратами) призводить до виникнення значної кількості проблемних питань, які обов’язково мають вирішуватися. Мета: Виявлення та дослідження проблемних питань в управлінні витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства. Методи: узагальнення, порівняльний аналіз, структурно-логічний аналіз. Результати: Запровадження управління витратами у забезпеченні економічної безпеки підприємства призводить до виникнення ряду проблемних питань у межах чотирьох зон (концептуальної зони, зон суб’єкту, об’єкту та механізму забезпечення економічної безпеки підприємства). Існування цих проблем перешкоджає виробленню теоретичних та практичних кроків запровадження цієї галузі управління у практичній діяльності підприємств. Висновки: Подальший розвиток дослідження у галузі управління витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства має розпочатися із вироблення механізмів їхнього подолання.

Ключові слова: забезпечення економічної безпеки, витрати, управління витратами.           

 

Христенко Л. М.

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В УПРАВЛЕНИИ РАСХОДАМИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Введение: Обеспечение экономической безопасности предприятия является одним из главных условий стабильности реализации целей его деятельности. Как и любой процесс, обеспечение экономической безопасности предприятия связано с возникновением расходов, целесообразность которых зависит от эффективности управления такими расходами. Одновременная реализация двух процессов (обеспечение экономической безопасности и управления расходами) приводит к возникновению значительного количества проблемных вопросов, которые обязательно должны решаться. Цель: Выявление и исследование проблемных вопросов в управлении расходами на обеспечение экономической безопасности предприятия. Методы: обобщение, сравнительный анализ, структурно-логический анализ. Результаты: Внедрение управления расходами в обеспечении экономической безопасности предприятия приводит к возникновению ряда проблемных вопросов в пределах четырех зон (концептуальной зоны, зон субъекту, объекту и механизма обеспечения экономической безопасности предприятия). Существование этих проблем препятствует выработке теоретических и практических шагов внедрения этой области управления в практической деятельности предприятий. Выводы: Дальнейшее развитие исследования в области управления расходами на обеспечение экономической безопасности предприятия должно начаться с выработки механизмов их преодоления.

Ключевые слова: обеспечение экономической безопасности, расходы, управление расходами.

 

Khrystenko L. M.

 

PROBLEMATIC ISSUES IN COST MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

 

Introduction: Ensuring economic safety of the enterprise is one of the main conditions for its stable activity. As any other process, ensuring economic security of the enterprise is connected with cost management, feasibility of which depends on management efficiency. Simultaneous implementation of two processes (economic security and cost management) leads to a large number of issues that must be addressed. Aims and Objectives: Identify and research problematic issues in cost management of economic safety of the enterprise. Methods: Generalization, comparative analysis, structural and logical analyses. Results: Introduction of cost management into the process of ensuring economic safety of an enterprise causes a number of problematic issues within the four zones (concept zone, subject zone, object zone and the mechanism of ensuring economic safety of the enterprise). These problems raise difficulties in the development of theoretical and practical steps for the implementation of this management practice at enterprises. Conclusions: Further research in the field of cost management for ensuring economic safety of the enterprise must begin with the development of mechanisms to overcome them.

Key words: Ensuring economic safety, costs, cost management.

 

Література

1. Воронкова А. Е. Сценарний підхід до вибору стратегії забезпечення економічної безпеки експортної діяльності підприємства / А. Е. Воронкова, О. В. Свірідова // Вісник Хмельницького національного університету. — 2009. — №4. — Т. 1. — С.69–99.   

2. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : [навч. посіб.] / [В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, З. Б. Живко, М. І. Керницька, М. О. Живко]. — К.: Правова єдність, 2009 . — 544 с.

3. Журко Т. В. Оценка эффективности обеспечения системы безопасности деятельности хозяйствующих субъектов [Електронний ресурс] / Т. В. Журко, М. Н. Власенко // Аудит и финансовый анализ. — 2008. — №5. — С. 1–6. — Режим доступу : http://auditfin.com/fin/2008/5/Jurko/Jurko%20.pdf

4. Козаченко Г. В. Витрати на забезпечення економічної безпеки підприємства: сутність та загальна структура / Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов // Управлінські інновації. — 2012. — №2. — С. 178–184.

5. Ляшенко О. М. Використання показників затрат в оцінці соціально-економічної безпеки підприємства / О. М. Ляшенко, Ю. С. Погорелов // Экономика предприятия. — 2007. — №3. — С. 79–85. 

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 г. № 318 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://buhgalter911.com/ Res/PSBO/PSBO16.aspx 

7. Поляк Г. Б. Управління витратами суб’єктів господарювання / Г. Б. Поляк. К.: ІНЖЕК, 2006. — 368 с.

8. Прус Н. В. Планування витрат в забезпеченні економічної безпеки підприємства: логіка та шляхи удосконалення / Н. В. Прус // Економіка. Менеджмент. Підприємництво : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 23. Ч. 2. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. — С. 218–224.

9. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : [монографія] : в 3 т. Т. 1 / [Ляшенко О. М., Погорелов Ю. С., Безбожний В. Л. та ін.] ; за заг. ред. Г. В. Козаченко. — Луганськ: Елтон–2, 2010. — 282 с.

10. Управління затратами підприємства : [монографія] / [Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С., Хлапьонов Л. Ю., Макухін Г. А.]. — К: Лібра, 2007. — 320 с.

11. Чорна А. М. Оцінювання загроз ресурсного забезпечення в системі економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 – Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності / А. М. Чорна. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2012. — 20 с.

12. Шемаєва Л. Г. Визначення властивостей ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства / Л. Г. Шемаєва, О. М. Ляшенко // Фінанси України. — 2012. — №10 (203). — С. 76–83.    

 

Інформація про авторів:

 

Христенко Л.М. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 350

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz