"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 19:29
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Козарезенко Л.В. ВИКОРИСТАННЯ СУВЕРЕННИХ ФОНДІВ НАКОПИЧЕННЯ В ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Козарезенко Л. В.

 

ВИКОРИСТАННЯ СУВЕРЕННИХ ФОНДІВ НАКОПИЧЕННЯ В ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

 

Вступ: У перші роки ХХІ століття почали стрімко набирати силу нові фінансові інститути – суверенні фонди накопичення. З початком фінансової, а потім і загальної кризи капіталізму, кількість суверенних фондів почала стрімко збільшуватися на американському континенті, включаючи США, в азіатських, а також європейських країнах. Не маючи під собою приватної форми власності, ці фінансові інститути гармонічно вписуються в соціал-демократичну доктрину економічного розвитку і певним чином впливають не лише на інтернаціоналізацію економічного простору, а й на підвищення рівня розвитку людського потенціалу. Мета: Обґрунтувати необхідність створення в Україні суверенного фонду накопичення, як інструмента підвищення рівня розвитку людського потенціалу, запропонувати шляхи формування статутного капіталу. Методи: логічного та порівняльного аналізу, аналогії, графічний та табличний методи. Результати: Акумулювання коштів у окремому фонді з прозорою для суспільства підзвітністю дозволить не лише зберегти ці кошти, а й використовувати їх для суспільно значущих проектів з тривалім ефектом віддачі. Непрямі фінансові вигоди створення суверенного фонду накопичення в Україні можуть полягати у формі реалізації важливих проектів соціальної інфраструктури, фінансуванні розвитку інноваційних галузей економіки зі створенням робочих місць, розширенні освітніх можливостей для обдарованих дітей та молоді, поліпшенні системи охорони здоров’я, запровадженні пільгового кредитування для молодих сімей. Саме такий варіант використання коштів показав найбільший синергетичний ефект в економіках багатьох країн, де були створені подібні фонди. Висновки: Формування в Україні нового промислового сегменту в секторі видобутку вуглеводнів та залучення масштабних інвестицій створює унікальну можливість для початку використання частини доходів від розробки національних надр на благо всього народу, в тому числі на розвиток людського потенціалу, відповідно до найкращих світових практик. Умовою реалізації даної можливості є створення суверенного фонду накопичення.

Ключові слова: людський потенціал, суверенні фонди накопичення, інвестиції, рента, державний бюджет, доходи державного бюджету.

 

Козарезенко Л. В.

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУВЕРЕННЫХ ФОНДОВ НАКОПЛЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

 

Введение: В начале XXI века начали стремительно набирать силу новые финансовые институты – суверенные фонды накопления. С началом финансового, а затем и общего кризиса капитализма, количество суверенных фондов начало стремительно увеличиваться на американском континенте, включая США, в азиатских, а также европейских странах. Не имея под собой частной формы собственности, эти финансовые институты гармонично вписываются в социал-демократическую доктрину экономического развития и определенным образом влияют не только на интернационализацию экономического пространства, но и на повышение уровня развития человеческого потенциала. Цель: Обосновать необходимость создания в Украине суверенного фонда накопления, как инструмента повышения уровня развития человеческого потенциала, предложить пути формирования уставного капитала. Методы: Логического и сравнительного налезет, аналоги, табличный методы. Результаты: Аккумулирование средств на отдельном фонде с прозрачной для общества подотчетностью позволит не только сохранить эти средства, но и использовать их для общественно значимых проектов с  длительным эффектом отдачи. Косвенные финансовые выгоды создания суверенного фонда накопления в Украине могут иметь форму реализации важных проектов социальной инфраструктуры, финансирования развития инновационных отраслей экономики с созданием рабочих мест, расширения образовательных возможностей для одаренных детей и молодежи, улучшения системы здравоохранения, внедрения льготного кредитования для молодых семей. Именно такой вариант использования показал наибольший синергетический эффект в экономиках многих стран, где были созданы подобные фонды. Выводы: Формирование в Украине нового промышленного сегмента в секторе добычи углеводородов и привлечения масштабных инвестиций создает уникальную возможность для начала использования части доходов от разработки национальных недр на благо всего народа, в том числе на развитие человеческого потенциала, в соответствии с лучшими мировыми практиками. Условием реализации данной возможности является создание суверенного фонда накопления.

Ключевые слова: человеческий потенциал, суверенные фонды накопления, инвестиции, рента, государственный бюджет, доходы государственного бюджета.

 

Kozarezenko L. V.

 

USAGE OF SOVEREIGN WEALTH ACCUMULATION FUNDS FOR INCREASING THE LEVEL OF HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT

 

Introduction: During the first years of the 21st century new financial institutionssovereign wealth accumulation funds - began to develop momentum. With the beginning of financial and further general crisis of capitalism, number of sovereign funds started to sharply grow on the American continent, including the USA, in Asian, as well as in the European countries. Having no private form of property, these financial institutions harmonize with the social and democratic doctrine of economic development, thus influencing not only internationalization of the economic space, but also increase of level of human potential development. Aim: to substantiate the necessity of establishing sovereign wealth accumulation fund in Ukraine as the instrument of increasing the level of human potential development and propose the ways of forming statutory capital. Methods: logical and comparative analysis, analogy, table and graphic methods. Results: Accumulation of money in the separate fund, the subordination of which is transparent for the society, will permit not only to preserve the funds, but also to use them for the socially significant projects with the durable payback effect. Indirect financial benefits from the establishment of sovereign wealth accumulation fund in Ukraine may consist in the realization of important projects of social infrastructure, financing of development of innovative economy branches with the creation of new working places, extension of educational possibilities for the talented youth and children, improvement of health protection system and introduction of system of concessional loans for young families. This variant of using facilities showed the most synergic effect in the economies of many countries which established similar funds. Conclusions: Formation of the new industrial segment in the Ukrainian sector of hydrocarbon production and attraction of significant investments create unique possibility for using part of income from the development of the national subsoil for the benefit of the people, including the development of the human potential in compliance with the advanced world practices. Precondition for the realization of this possibility is the establishment of the sovereign wealth accumulation fund.

Key words: human potential, sovereign wealth accumulation funds, investments, rent, state budget, income of state budget.

 

Література

1.     Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World. United Nations Development Program, New York, 2013. 216 р

2.     Louisiana Education Quality Trust Fund. Annual Report [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.treasury.state.la.us/LEQFT%20Documents/LEQTF%202011%20Annual%20Report.pdf

3.     Te Brave New World of Sovereign Wealth Funds [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://d1c25a6gwz7q5e.cloudfront.net/papers/download/052810_lauder_sovereign_wealth_fund_report_2010.pdf

4.     The Permanent School Fund of Texas: Progress Report: Legislative Proposals, Fund Management & Investments [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.texaspolicy.com/center/education-policy/reports/permanent-school-fund-texas

5.     The Sovereign Wealth Funds Institute [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/

6.     Бюджет України за 2011 рік: статистичний збірник. — Київ.: Міністерство фінансів України, 2012. — 299 с. (С. 28-29).

7.     Висновок на проект Закону України «Про державний банк розвитку України» від 5.11.2013 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48717

8.     Зимовець В. В. Акумуляція фінансових ресурсів та економічний розвиток / В. В. Зимовець; Інститут економіки НАН України. — К. : Фенікс, 2003. — 314 с.

9.     Омельченко В. Державний банк розвитку стане потужною інвестиційною платформою для економіки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.unn.com.ua/uk/news/1263830-derzhavniy-bank-rozvitku-stane-potuzhnoyu-investitsiynoyu-platformoyu-dlya-ekonomiki-v-omelchenko

10.  Орєхова Т. В. Суверенні фонди добробуту як нові лідери світової інвестиційної арени / Т.В. Орєхова ; в кн.: Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект, 2011. — Ч. 1. — С. 227-234.

11.  Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про державний банк розвитку України» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48717

12.  Российские суверенные фонды. Официальный сайт Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.iep.ru/images/SEMINARS/dsm-30.11.10.doc

13.  Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку : у 3 т. Т. 1: Фінансова політика та податково-бюджетні важелі її реалізації / А. І. Даниленко [та ін.] ; ред. А. І. Даниленко; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. — К.: Фенікс, 2008. — 467 с.

14.  Чупрун В. Мы будем уменьшать зависимость Украины от импортного газа [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://markets.eizvestia.com/full/vadim-chuprun-my-budem-umenshat-zavisimost-ukrainy-ot-importnogo-gaza

 

Інформація про авторів:

 

Козарезенко Л. В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та економічної теорії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький, Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 381

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz