"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 15:46
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Овчаренко Є.І., Ілляшенко О.В. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОСТІ У ЦАРИНІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Овчаренко Є. І., Ілляшенко О. В.

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОСТІ У ЦАРИНІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Вступ: Сучасні реалії вимагають забезпечення економічної безпеки підприємств на системній основі, зі створенням системи економічної безпеки підприємства. Визначення наукової позиції та класифікаційних ознак поняття "система економічної безпеки підприємства" відповідно до теорій систем вбачається важливим науковим завданням, виконання якого дозволить впорядкувати належним чином компоненти цієї системи, встановити закономірності та принципи їхньої взаємодії. Мета: Теоретичне доемпіричне сполучення основних понять та тлумачень системного підходу у науці з гносеологічними вимогами системотворення у царині економічної безпеки підприємства. Результати: Одним з головних завдань безпекознавства є раціональне функціонування системи економічної безпеки підприємства, а загальна теорія систем встановила, що будь-яка складна організаційна система завжди намагається оптимізувати ефективність функціонування стосовно досягнення поставлених перед нею цілей. Тут спостерігається повний збіг мети функціонування різнорідних за своїм характером систем. Підходи до тлумачення понять "система економічної безпеки" та "система економічної безпеки підприємства" умовно можна поділити на дві групи. Перша група – це підходи, які не відштовхуються від будь-яких системологічних постулатів. У цьому випадку використовувана семантема "система" має виключно конотативний сенс і не надає поняттю системи економічної безпеки ознак системності. Друга група – це підходи, що для визначення терміну "система економічної безпеки" використовують поняття системи відповідно до теорій систем та їхніх різновидів. Надважливим завданням є встановлення тотожності або відмінності поняття "система економічної безпеки" у межах цих підходів. Використання загалу наукових думок першого угрупування з метою з’ясування теоретичних, синтагматичних та прагматичних аспектів системності у понятті "система економічної безпеки підприємства" є малодоцільним. Виходячи з аналізу наукових думок другого угрупування, поняття системи економічної безпеки є "надпоняттям" стосовно системи економічної безпеки підприємства, але принципи їхньої внутрішньої декомпозиції різні. І саме застосування системного підходу дозволяє повно і несуперечливо тлумачити різницю між поняттями "система економічної безпеки" та "система економічної безпеки підприємства (суб’єкта господарювання, організації)", розмежувати сфери їхнього застосування. Декомпозиційна та сутнісна різниця між вказаними поняттями зумовлює диференціацію підходів до вибору та застосування системотворного фактора, що має виняткове значення при побудові систем економічної безпеки. Це дає підстави вважати дослідження у межах другого угрупування такими, що формують теоретичний базис поняття "система економічної безпеки підприємства" на засадах системності та можуть використовуватися для подальших досліджень. Висновки: Використання терміну "система" у онтологічному сенсі сьогодні день виявляється малодоцільним щодо можливостей подальшого дослідження об’єктів-систем. Зіставлення поняття "системність" з поняттям "цілісність" для тлумачення системності обмежує обсяг поняття "система" лише констатацією певної природи об’єкта, яка не зумовлює безпосередньої появи гносеологічних засад подальших досліджень. Переважаючим напрямом наукових досліджень у царині систем стає той, що формує об’єкт дослідження у всій повноті його природних виявів, а не пристосовується до дослідницьких можливостей математичного апарату. У межах такого напряму з’явились принципово нові тлумачення поняття системи, яке має іншу базу експлікації. Система економічної безпеки підприємства, в основі якої, з одного боку, лежить гомеостаз та еквіфінальність, що зумовлюють її намагання знаходитися у стані динамічної рівноваги, а, з іншого боку, в основі цієї системи є людина, що зумовлює нелінійність, нерівноважність, у деяких випадках – асиметричність, є системою, для якої пошук та встановлення природних ізоморфій та перенесення з них сутності і принципів функціонування є більш доцільним з гносеологічної точки зору, ніж встановлення математичного взаємозв’язку між компонентами.

Ключові слова: економічна безпека, підприємство, система, теоретична основа.

 

Овчаренко Е. И., Илляшенко Е. В.

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Введение: Современные реалии требуют обеспечения экономической безопасности предприятий на системной основе, с созданием системы экономической безопасности предприятия. Определение научной позиции и классификационных признаков понятия "система экономической безопасности предприятия" в соответствии с теориями систем видится важным научным заданием, выполнение которого позволит упорядочить должным образом компоненты этой системы, установить закономерности и принципы их взаимодействия. Цель: Теоретическое доэмпирическое соединение основных понятий и толкований системного подхода в науке с гносеологическими требованиями системообразования в области экономической безопасности предприятия. Результаты: Одной из главных задач науки о безопасности есть рациональное функционирование системы экономической безопасности предприятия, а общая теория систем установила, что любая сложная организационная система всегда пытается оптимизировать эффективность функционирования относительно достижения поставленных перед ней целей. Здесь наблюдается полное совпадение цели функционирования разнородных за своим характером систем. Подходы к толкованию понятий "система экономической безопасности" и "система экономической безопасности предприятия" условно можно разделить на две группы. Первая группа - это подходы, которые не отталкиваются от любых системологических постулатов. В этом случае используемая семантема "система" имеет исключительно коннотативный смысл и не добавляет понятию системы экономической безопасности признаков системности. Вторая группа это подходы, которые для определения термина "система экономической безопасности" используют понятие системы в соответствии с теориями систем и их разновидностей. Сверхважным заданием является установление тождественности или отличия понятия "система экономической безопасности" в пределах этих подходов. Использование совокупности научных мнений первой группы с целью выявления теоретических, синтагматических и прагматических аспектов системности в понятии "система экономической безопасности предприятия" является малоцелесообразным. Исходя из анализа научных мнений второй группы, понятие системы экономической безопасности является "сверхпонятием" относительно системы экономической безопасности предприятия, но принципы их внутренней декомпозиции разные. И само применение системного подхода позволяет полно и непротиворечиво толковать разницу между понятиями "система экономической безопасности" и "система экономической безопасности предприятия (субъекта ведения хозяйства, организации) ", разделить области их применения. Декомпозиционная и сущностная разница между указанными понятиями предопределяет дифференциацию подходов к выбору и применению системообразующего фактора, который имеет исключительное значение при построении систем экономической безопасности. Это дает основания считать исследование в пределах второй группы такими, которые формируют теоретический базис понятия "система экономической безопасности предприятия" на принципах системности и могут использоваться для дальнейших исследований. Выводы: Использование термина "система" в онтологическом смысле на сегодня оказывается малоцелесообразным относительно возможностей дальнейшего исследования объектов-систем. Сопоставление понятия "системность" с понятием "целостность" для толкования системности ограничивает объем понятия "система" лишь констатацией определенной природы объекта, которая не предопределяет непосредственного появления гносеологических принципов дальнейших исследований. Преобладающим направлением научных исследований в области систем становится то, которое формирует объект исследования во всей полноте его естественных проявлений, а не приспосабливается к исследовательским возможностям математического аппарата. В пределах такого направления появились принципиально новые толкования понятия системы, которые имеют другую базу экспликации. Система экономической безопасности предприятия, в основе которой, с одной стороны, лежит гомеостаз и эквифинальность, что предопределяют ее попытку находиться в состоянии динамического равновесия, а, с другой стороны, в основе этой системы есть человек, который предопределяет нелинейность, неравновесность, в некоторых случаях асимметричность, является системой, для которой поиск и установление естественных изоморфий и перенесение от них сущности и принципов функционирования является более целесообразным с гносеологической точки зрения, чем установление математической взаимосвязи между компонентами.

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, система, теоретическая
основа.

 

Ovcharenko Ye. I., Illyashenko О. V.

 

THEORETICAL BASES OF SYSTEMACITY IN THE SPHERE OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

 

Introduction: Modern realities demand ensuring economic security of the enterprises on a system basis, with creation of system of economic security of the enterprise. Definition of a scientific position and classification signs of concept "system of economic security of the enterprise" according to theories of systems seems the important scientific task which performance will allow to order properly components of this system, to determine consistent patterns and the principles of their interaction. Aims: Theoretical pre- empirical connection of the main concepts and interpretation of system approach in science with gnoseological requirements of a system-creation in the field of economic security of the enterprise. Results: Rational functioning of system of economic security of the enterprise is one of the main tasks of science about security, and the general theory of systems established that any difficult organizational system always tries to optimize efficiency of functioning concerning achievement of the purposes set for it. Here full coincidence of the purpose of functioning of diverse systems is watched the character. Approaches to interpretation of concepts "system of economic security" and "system of economic security of the enterprise" can conditionally be divided into two groups. The first group is approaches which don't make a start from any systemacity postulates. In this case the used semanteme "system" makes exclusively connotative sense and doesn't add to concept of system of economic security of signs of systemacity. The second group is approaches which for term definition "system of economic security" use concept of system according to theories of systems and their versions. Extremely urgent task is establishment of identity or difference of concept "system of economic security" within these approaches. Use of set of scientific opinions of the first group for the purpose of identification of theoretical, syntagmatic and pragmatical aspects of systemacity in concept "system of economic security of the enterprise" is low-expedient. Proceeding from the analysis of scientific opinions of the second group, the concept of system of economic security is "superconcept" concerning system of economic security of the enterprise, but the principles of their internal decomposition different. And application of system approach "system of economic security" and "system of economic security of the enterprise (the subject of housekeeping, the organization)" allows fully and to interpret consistently a difference between concepts, to divide areas of their application. The decompositional and intrinsic difference between the specified concepts predetermines differentiation of approaches to a choice and application of a system-creation factor which has exclusive value at creation of systems of economic security. It gives the grounds to consider research within the second group such which form theoretical basis of concept "system of economic security of the enterprise" on the principles of systemacity and can be used for further researches. Conclusions: Term use "system" in ontologic sense is for today low-expedient concerning opportunities of further research of objects systems. Comparison of the concept "systemacity" to the concept "integrity" for interpretation of systemacity limits concept volume "system" only to ascertaining of a certain nature of object which doesn't predetermine direct emergence of the gnoseological principles of further researches. The prevailing direction of scientific researches in the field of systems is what forms object of research in all completeness of its natural manifestations, instead of adapts to research opportunities of mathematical apparatus. Within such direction there were essentially new interpretation of concept of system which have other base of an explication. The system of economic security of the enterprise at the heart of which, on the one hand, the homeostasis and equifinality lies that predetermine its attempt to be in a condition of dynamic balance, and, on the other hand, at the heart of this system is the person who predetermines nonlinearity, a non-equilibrium, in certain cases – asymmetry, is system for which search and establishment natural isomorphine and transferring from them of essence and the principles of functioning is more expedient from the gnoseological point of view, than establishment of mathematical interrelation between components.

Keywords: economic security, enterprise, system, theoretical base.

 

Література

1. Блауберг И. В. Становление и сущность системного подхода / И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. — М.: Наука, 1973. — 272 с.

2. Берталанфи Л. ф. Общая теория систем. Обзор проблем и результатов / Людвиг фон Берталанфи // Системные исследования : Ежегодник, 1969. — М.: Наука, 1969. — С. 30–54.

3. Эшби У. Р. Принципы cамоорганизации / У. Р. Эшби ; пер. c англ. — М.: Мир, 1966. — 343 с.

4. Анохин П. К. Кибернетика функциональных систем / П. К. Анохін ; под общ. ред. К. В. Судакова. — М.: Медицина, 1998. — 397 с.

5. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/~%D0%A1%D0%B8/25/].

6. Социологический энциклопедический словарь / сост. З. Т. Голенкова [и др.] ; ред. Г. В. Осипов. — М.: ИНФРА-М : НОРМА, 1998. — 488 с.

7. Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем / П. К. Анохин: в кн.: Принципы системной организации функций : [монография]. — М.: Наука, 1973. — С. 5–61.

8. Пономаренко В. С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи : [монографія] / В. С. Пономаренко, О. М. Тридід, М. О. Кизим. — Х.: ІНЖЕК, 2003. — 328 с.

9. Гуссерль Э. Избранные работы / Сост. В. А. Куренной. — М.: ИД "Территория будущего", 2005. — 464 с.

10. Емельянов С. В. Системы, целенаправленность, рефлексия / С. В. Емельянов, Э. Л. Наппельбаум // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1981. — М.: Наука. 1981. — С. 738.

11. Агошкова Е.Б. Эволюция понятия системы / Е. Б. Агошкова, Б. В. Ахлибининский // Вопросы философии. — 1998. — №7. — С.170–179.

 

Інформація про авторів:

 

Овчаренко Є. І. – кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

Ілляшенко О. В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та прикладної статистики Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, м. Рубіжне, Луганска обл., Україна. 

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 531

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz