"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 19:40
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Овчаренко Є.І. ПРАГМАТИКА ЦІЛЕСПРЯМОВАНОСТІ vs ДОЦІЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Овчаренко Є. І.

 

ПРАГМАТИКА ЦІЛЕСПРЯМОВАНОСТІ vs ДОЦІЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Вступ: Важливим моментом вивчення властивостей системи економічної безпеки підприємства повинне стати виокремлення та опис процедурних принципів управління у цій системі. Вірне встановлення та опис таких принципів дозволяє здійснювати сутнісні переходи між різними моделями подання системи для більш повного розуміння її сутності. Мета: Визначення понятійних ознак та принципів управління у системі економічної безпеки підприємства на фоні зміни ідеологічної основи побудови цієї системи від цілеспрямованості до доцільності дій елементів. Результати: Вважається за доцільне залучення теорії функціональних систем до системотворення у царині економічної безпеки підприємства. Теорія функціональних систем належить до біологічного підходу у системології, який пропагує телеономічне розуміння цілі – ціль визначається доцільністю поведінки – людина, як частина соціуму, найчастіше як ціль розуміє свідоме або підсвідоме прагнення до розв’язання проблеми, а не результат розв’язання. Функціональна система здатна до зміни цілі функціонування, якщо пристосовний результат виявляється незадовільним. При цьому ця зміна може відбуватися практично миттєво та нескінченну кількість разів. Тому ціль у функціональній системі є динамічним, схильним до багаторазових змін елементом. Навколо неї складно збудувати систему. Це можливо лише у випадку певної усталеності цілі. Більш стійкими елементами системи є інші: функції, що визначені не на основі цілеспрямованості, а на основі доцільності функціонування системи, та поведінкові стереотипи людей, що входять до складу системи. Висновки: Цілеспрямована система економічної безпеки підприємства не у змозі справлятися з потоком небезпечних ситуацій через неможливість так швидко змінювати власні цільові орієнтири. Значно більш результативною у цьому сенсі є СЕБП, функціонуюча на основі доцільності дій, а не цілеспрямованості. Таку СЕБП можна створити на основі поведінкового стереотипу як системотворного фактору. Залучення теорії функціональних систем до системотворення у царині економічної безпеки підприємства дає можливість визначити аспекти побудови СЕБП на основі поведінкового стереотипу.

Ключові слова: економічна безпека, підприємство, система, ціль, управління.

 

Овчаренко Е. И.

 

ПРАГМАТИКА ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ vs ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Введение: Важным моментом изучения свойств системы экономической безопасности предприятия должно стать выделение и описание процедурных принципов управления в этой системе. Верное установление и описание таких принципов позволяет осуществлять сущностные переходы между разными моделями представления системы для более полного понимания ее сущности. Цель: Определение понятийных признаков и принципов управления в системе экономической безопасности предприятия на фоне изменения идеологической основы построения этой системы от целенаправленности к целесообразности действий элементов. Результаты: Считается целесообразным привлечение теории функциональных систем к системообразованию в области экономической безопасности предприятия. Теория функциональных систем относится к биологическому подходу в системологии, который пропагандирует телеономическое понимание цели, – цель определяется целесообразностью поведения человек, как часть социума, чаще всего под целью понимает сознательное или подсознательное стремление к решению проблемы, а не результат решения. Функциональная система способна к изменению цели функционирования, если приспособительный результат оказывается неудовлетворительным. При этом это изменение может происходить практически мгновенно и бесконечное количество раз. Поэтому цель в функциональной системе является динамическим, склонным к многократным изменениям элементом. Вокруг нее сложно построить систему. Это возможно лишь в случае определенной устойчивости цели. Более устойчивыми элементами системы являются другие: функции, которые определены не на основе целенаправленности, а на основе целесообразности функционирования системы, и поведенческие стереотипы людей, которые входят в состав системы. Выводы: Целенаправленная система экономической безопасности предприятия не в состоянии справляться с потоком опасных ситуаций из-за невозможности так быстро изменять собственные целевые ориентиры. Значительно более результативной в этом смысле является СЭБП, функционирующая на основе целесообразности действий, а не целенаправленности. Такую СЭБП можно создать на основе поведенческого стереотипа как системообразующего фактора. Привлечение теории функциональных систем к системообразованию в области экономической безопасности предприятия дает возможность определить аспекты построения СЭБП на основе поведенческого стереотипа.

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, система, цель, управление.

 

Ovcharenko Ye. I.

 

PURPOSEFULNESS vs EXPEDIENCY PRAGMATICS IN MANAGEMENT IN SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

 

Background: Allocation and the description of the procedural principles of management in such system has to become an important point of studying of properties of system of economic security of the enterprise. Right establishment and the description of such principles allows to carry out intrinsic transitions between different models of representation of system for fuller understanding of its essence. Aims: Definition of conceptual signs and the principles of management in system of economic security of the enterprise against change of an ideological basis of creation of this system from purposefulness to expediency of actions of elements. Results: Attraction of the theory of functional systems to a system-creation in the field of economic security of the enterprise is considered expedient. The theory of functional systems belongs to biological approach in a systematology which propagandizes teleonomy understanding of the aim, – the aim is defined by expediency of behavior – the person as part of society, most often as the aim understands conscious or subconscious aspiration to a solution, instead of result of the decision. The functional system is capable to change of the aim of functioning if the adaptive result is unsatisfactory. Thus this change can happen almost instantly and an infinite number of times. Therefore the aim in functional system is a dynamic element inclined to repeated changes. Round it, it is difficult to construct system. It is possible only in case of a certain stability of the aim. Steadier elements of system are others: functions which are defined not on the basis of purposefulness, and on the basis of expediency of functioning of system, and behavioral stereotypes of people which are a part of system. Conclusion: The purposeful system of economic security of the enterprise isn't able to cope with a stream of dangerous situations because of impossibility so quickly to change own target reference points. Much more productive in this sense is SESE functioning on the basis of expediency of actions, instead of purposefulness. Such SESE can be created on the basis of a behavioral stereotype as system-creation factor. Attraction of the theory of functional systems to a system-creation in the field of economic security of the enterprise gives the chance to define aspects of creation of SESE on the basis of a behavioral stereotype.

Keywords: economic security, enterprise, system, aim, management.

 

Література

1.   Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем / П. К. Анохин // Принципы системной организации функций : монография. — М. : Наука, 1973. — С. 5–61

2.   Анохин П. К. Кибернетика функциональных систем / П. К. Анохин ; под общ. ред. К. В. Судакова. — М. : Медицина, 1998. — 397 с.

3.   Анохин П. К. Функциональная система, как методологический принцип биологического и физиологического исследования / П. К. Анохин // Системная организация физиологических функций : монография. — М. : Наука, 1968. — С. 5–7.

4.   Поспелов Д. А. Ситуационное управление: теория и практика / Д. А. Поспелов. — М. : Наука, 1986. — 286 с.

5.   Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем / П. К. Анохин. — М. : Медицина, 1975. — 448 с.

6.   Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений : [учебник для вузов] / Э. А. Смирнов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 271 с. 

7.   Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. — М.: Дело, 1998. — 799 с.

8.   Краткий психологический словарь / [авт.-сост. С. Я. Подопригора, А. С. Подопригора]. — Ростов н/Д : Феникс, 2012. — 317 с.

9.     Щербаков Е. П. Функциональная структура воли / Е. П. Щербаков. — Омск : Изд-во СибГУФК, 1990. — 255 с.

10.  Максимова Н. Е. Соотношение биопотенциалов мозга человека с системными процессами поведенческого акта / Н. Е. Максимова // Системные аспекты нейрофизиологии поведения : монография. — М. : Наука, 1979. — 308 с.

 

Інформація про авторів:

 

Овчаренко Є. І.кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 235

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz