"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 16:41
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Щербатюк А.І. ІННОВАЦІЙНА ПРАЦЯ В РОЗРІЗІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІННОВАЦІЙ

Щербатюк А. І.

 

ІННОВАЦІЙНА ПРАЦЯ В РОЗРІЗІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІННОВАЦІЙ

 

Вступ. Сучасний стан соціально-економічних процесів зумовлює необхідність детального вивчення інноваційних процесів. Інновації та інноваційна праця зокрема – базові категорії сучасності. Аналіз інноваційної праці в розрізі життєвого циклу інновацій є не освітленою ланкою, що з огляду на актуальність підлягає вивченню. Мета: проаналізувати життєвий цикл інновацій з подальшим визначенням місця інноваційної праці в загальній його структурі. Результати: Згенеровано структуру життєвого циклу інновації, що базується на застосуванні тріадного критерію цілісності, шляхом виділених трьох сегментів діяльності, з урахуванням тріади типів праці, притаманних будь-якому суб’єктові господарювання. Висновки: отримані результати дозволяють позиціонувати інноваційну працю як інструмент забезпечення безперервної діяльності суб’єкта господарювання (на прикладі вищого навчального закладу).

Ключові слова: інноваційна праця, інновація, життєвий цикл, творча праця, технічна праця, тріада сегментів діяльності, сегменти діяльності вищого навчального закладу.

 

Щербатюк А. И.

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ТРУД В РАЗРЕЗЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИННОВАЦИЙ

 

Введение. Современное состояние социально-экономических процессов предопределяет необходимость детального изучения инновационных процессов . Инновации и инновационный труд в частности - базовые категории современности. Анализ инновационного труда в разрезе жизненного цикла инноваций является не освещенным звеном, и учитывая актуальность, подлежит изучению. Цель: проанализировать жизненный цикл инноваций и определить место инновационного труда в общей его структуре. Результаты: сгенерировано структуру жизненного цикла инновации, базирующейся на применении триадного критерия целостности, путем выделенных трех сегментов деятельности, с учетом триады типов труда, присущих любому субъекту хозяйствования. Выводы: полученные результаты позволяют позиционировать инновационный труд как инструмент обеспечения непрерывной деятельности предприятия (на примере высшего учебного заведения).

Ключевые слова: инновационный труд, инновация, жизненный цикл, творческий труд, технический труд, триада сегментов деятельности, сегменты деятельности высшего учебного заведения.

 

Shcherbatiuk А. I.

 

INNOVATIVE LABOR IN THE LIFE CYCLE INNOVATION

 

Introduction. Modern state of socio-economic processes determines the need for a detailed study of the innovation processes. Innovation and innovative labor in particular – basic categories of modernity. Innovative labor in the context of the life cycle of innovation should be studied. Objective: To analyze the life cycle of innovation and determine the location of innovative labor in its general structure. Results: generated structure lifecycle innovation, based on the use of triadic criterion of integrity, dedicated by three business segments, based on the triad types of labor inherent in any business entity. Conclusions: results allow you to position the innovative labor as a tool for continuous activity of the enterprise (for example, higher education institution).

Keywords: innovative labor, innovation, life cycle, creative labor, technical labor, the triad business segments.

 

Література

1.     Баранцев Р. Г. Тринитарный критерий целостности [Електронний ресурс] / Р. Г. Баранцев. — Режим доступу : http://www.trinitas.ru/rus/doc/0226/002a/02260063.htm.

2.     Щербатюк А. І. Інноваційна праця з позиції тріадної метрики / А. І. Щербатюк // Часопис економічних реформ: Науково-виробничий журнал. — — 2013. — № 3 (11). — С. 104-111.

3.     Щербатюк А. І. Інноваційна праця як компонент компетентної діяльності сучасного фахівця / А. І. Щербатюк // Управління проектами та Розвиток виробництва: Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 2(42). — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2012. — С. 144-148.

4.     Вівчар О. Й. Інноваційна діяльність в Україні та напрямки її розвитку [Електронний ресурс] / О. Й. Вівчар, Н. М. Паранька. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/nvnltu/21_9/183_WIW.pdf

5.     Топух І. П. Управління інноваційною діяльністю підприємства в умовах ринкової економіки [Електронний ресурс] / І. П. Топух, І. В. Лавринюк. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2011_11_1/Topuh.pdf

6.     Волощук К. Б. Напрямки та перспективи інноваційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / К. Б. Волощук. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vkhdtusg/2013_138/02.pdf

7.     Петренко Л. А. Життєвий цикл інновацій [Електронний ресурс] / Л. А. Петренко. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1104

8.     Свірідова С. С. Управління ризиками життєвого циклу інноваційного проекту [Електронний ресурс] / С. С. Свірідова, Ю. О. Плонська. — Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2011/No1/103-108.pdf

9.     Школа В. Ю. Життєвий цикл інновації та його етапи [Електронний ресурс] / В. Ю. Школа. — Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/10694/1/Shkola.pdf

10.  Поканевич Ю. В. Особливості впровадження інновацій [Електронний ресурс] / Ю. В. Поканевич, О. В. Липовий. — Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10024/1/43.pdf

11.  Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf

12.  Россошанская О. В. Объектно-предметная модель процесса формирования и реализации стратегического потенциала предприятия / О. В. Россошанская // Формування, використання та розвиток управлінського потенціалу : матер. Міжнародної науково-практичної конф. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2005. — С. 124-125.

13.  Россошанська О. В. Інноваційна активність працівників як фактору економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств / О. В. Россошанська // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 25(І). — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. — С. 169-178.

14.  Колот А.М. Інноваційно-інтелектуальні чинники розвитку вищої освіти як провідного інституту економіки знань [Електронний ресурс] / А. М. Колот. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpu/Ekon/2009_7/2.pdf

15.  Скоблякова И. В. Инновационные системы и венчурное финансирование / И. В. Скоблякова. — М.: Машиностроение-1, 2006. — 210 с.

16.  Touraine A. Social transformations of the twentieth century / A. Touraine // International Social Science journal. — 1998. June. — № 156. — Р. 165–171.

 

Інформація про авторів:

 

Щербатюк А. І. – асистент кафедри управління проектами та прикладної статистики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 557

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz