"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 17:12
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Скрипко Т.О., Васильців Т.Г. ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІЙ АКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦ

Скрипко Т. О., Васильців Т. Г.

 

ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІЙ АКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Вступ: Активізація інвестиційних процесів малого й середнього підприємництва потребує детального і всебічного дослідження економічних ризиків згідно нової парадигми управління економічною безпекою держави. Мета: Проаналізувати причини виникнення економічних загроз підприємництва та окреслити напрями їх зменшення на сучасному етапі. Методи: логічного і порівняльного аналізу, групування, компаративний аналіз. Результати: Відмінність між великим і малим бізнесом породжує диференціацію загроз та створює нові специфічні ризики. Виникненню економічних загроз також сприяють майнова диференціації населення, незбалансованість національної економіки, нерівномірність регіонального соціально-економічного розвитку. Отож, попри достатню економічну автономність, малий і середній бізнес потребують державної підтримки і стимулювання. Висновки: Інноваційно-інвестиційна активність підприємництва реагує на збурення національної економіки, тому загрози та ризики можна об’єднати у системні, мега-, макро- та мікроекономічні. Аналіз загроз за масштабами наслідків та джерелами виникнення є дієвим інструментом виявлення внутрішніх резервів протидії та зміцнення ресурсного, наукового і виробничо-технічного потенціалу підприємств сектора.

Ключові слова: мале і середнє підприємництво, інвестиційно-інноваційна активність, ризики, загрози, економічна безпека держави.

 

Скрипко Т. А., Васильцив Т. Г.

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ И УГРОЗЫ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 

Введение: Активизация инвестиционных процессов малого и среднего предпринимательства требует детального и всестороннего исследования экономических рисков согласно новой парадигмы управления экономической безопасности государства. Цель: Проанализировать причины возникновения экономических угроз предпринимательства и определить направления их уменьшение на современном этапе. Методы: логического и сравнительного анализа, группировки, компаративный анализ. Результаты: Различие между большим и малым бизнесом порождает дифференциацию угроз и создает новые специфические риски. Возникновению экономических угроз также способствуют имущественная дифференциации населения, несбалансированность национальной экономики, неравномерность регионального социально-экономического развития. Поэтому, несмотря на достаточную экономическую автономность, малый и средний бизнес нуждаются в государственной поддержке и стимулировании. Выводы: Инновационно-инвестиционная активность предпринимательства реагирует на возмущение национальной экономики, поэтому угрозы и риски можно объединить в системные, мега-, макро- и микроэкономические. Анализ угроз по масштабам последствий и источникам возникновения является действенным инструментом выявления внутренних резервов противодействия и укрепления ресурсного, научного и производственно-технического потенциала предприятий сектора.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, инвестиционно-инновационная активность, риски, угрозы, экономическая безопасность государства.

 

Skrypko T. A., Vasyltsiv T. H.

 

ECONOMIC RISKS AND THREATS INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITY OF THE SUBJECT SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE

 

Introduction: Increased investment processes of small and medium businesses requires a detailed and comprehensive study of the economic risks under the new paradigm of management of economic security. Objective: To analyze the causes of the economic threats to business and identify areas to reduce them today. Methods: logical and comparative analysis, clustering, comparative analysis. Results: The difference between large and small business creates differentiation creates new threats and specific risks. The emergence of economic threats also contribute to the differentiation property of the population imbalance of the national economy, the uneven regional socio-economic development. So, despite sufficient economic autonomy, SMEs need public support and incentives. Conclusions: innovation and investment activity of enterprises responding to the perturbation of the national economy as threats and risks can be grouped into the system, mega-, macro- and microeconomic. Analysis of threats on the scale of impacts and sources of origin is an effective tool for identifying internal resources and strengthening anti-resource, scientific, technical and production potential of enterprises sector.

Keywords: small and medium business, investment and innovation activity, risks, threats, national economic security.

 

Література

1.     Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И. А. Бланк. К. : Эльга, 2009. 776 с.

2.     Варналій З. С. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : [монографія] / З. С. Варналій; [за ред. З. С. Варналія]. К. : НІСД, 2007. 820 с.

3.     Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / З. С. Варналій. — К. : Т-во «Знання», КОО, 2008. — 302 с.

4.     Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: [монографія] / Т. Г. Васильців. — Львів : Арал, 2008. — 386 с.

5.     Васильців Т. Г. Пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки малого і середнього підприємництва : монографія / Т. Г. Васильців, В. І. Волошин, А. М. Гуменюк. — Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. — 248 с.

6.     Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / С.І. Дугіна. К.: КНЕУ, 2005. 393 с.

7.     Кириленко В. І. Інвестиційна складова економічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 / В. І. Кириленко ; Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана. К., 2006. 33 с.

8.     Кузьменко В. В. Економічна безпека та сталий розвиток: взаємодія на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 / В. В. Кузьменко. Донецьк, 2007. 20 с.

9.     Мак Рей Х. Світ у 2020 році, потужність, культура та добробут – бачення майбутнього / Х. Мак Рей. Варшава: АВС, 1996. 120 с.

10.  Шамхалов Ф. О государственной поддержке предпринимательства в России / Ф. Шамхалов // Проблемы теории и практики управления. 2005. № 2. С. 94-99.

11.  Шевчук В. О. Ризики фінансової дестабілізації в Україні / В. О. Шевчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна). — 2009. — №2. — С. 228-237.

12.  Шегда А. В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : навч. посіб. / А. В. Шегда, М. В. Голованенко ; за ред. А. В. Шегди. К. : Знання, 2008. 271 с.

 

Інформація про авторів:

 

Скрипко Т. О. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Львівської комерційної академії, м. Львів, Україна.

Васильців Т. Г.доктор економічних наук, доцент, заступник директора Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, м. Львів, Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 285

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz