"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 18:41
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Святохо Н.В. Формалізація ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ інструментів екологічного менеджменту промислового підприємства

Святохо Н. В.

 

Формалізація ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ інструментів екологічного менеджменту промислового підприємства

 

Вступ. Для забезпечення стійкого розвитку промислового підприємства необхідно сформувати інструменти його екологічного менеджменту, які є складовою екологічної інформаційної системи та повинні функціонувати в межах системи екологічного менеджменту підприємства. Тому важливо виявити всі складові процесу формування інструментів екологічного менеджменту промислового підприємства шляхом його формалізації. Мета: опис процесів та процедур, інформаційних потоків, центрів відповідальності, функцій, комплексів завдань та завдань управління, пов’язаних з процесом формування інструментів екологічного менеджменту промислового підприємства. Методи: аналізу, синтезу, метод групування, графічний та табличний методи, логічного та порівняльного аналізу. Результати: Досліджено сутність інструментів екологічного менеджменту промислового підприємства, уточнений їхній перелік та обґрунтована необхідність їхньої формалізації задля моделювання екологічної ситуації, прогнозування та локалізації можливих екологічних наслідків, що є підґрунтям розробки та реалізації низки превентивних заходів. В межах формалізації процесу формування інструментів екологічного менеджменту промислового підприємства виокремлено процеси та процедури, інформаційні потоки, центри відповідальності, функції, комплекси завдань та завдання управління, пов’язані з таким формуванням. Висновки: В межах формалізації інструментів екологічного менеджменту промислового підприємства визначено послідовність їхнього формування в межах впровадження системи екологічного менеджменту, необхідні процедури, ресурси, інформаційне забезпечення, форму представлення, вихідну інформацію тощо, що можуть використовуватися на промисловому підприємстві задля підвищення ефективності використання інструментів його екологічного менеджменту.

Ключові слова: промислове підприємство, екологічний менеджмент, інструменти екологічного менеджменту, формалізація, система екологічного менеджменту.

 

Святохо Н. В.

 

ФормалИзацИя ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ИнструментОв ЭкологИчЕСКОГО менеджментА промЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Введение: Для обеспечения устойчивого развития промышленного предприятия необходимо сформировать инструменты экологического менеджмента, которые являются составляющей экологической информационной системы и должны функционировать в рамках системы экологического менеджмента предприятия. Поэтому важно выявить все составляющие процесса формирования инструментов экологического менеджмента промышленного предприятия путем его формализации. Цель: Описание процессов и процедур, информационных потоков, центров ответственности, функций, комплексов задач и задач управления, связанных с процессом формирования инструментов экологического менеджмента промышленного предприятия. Методы: анализа, синтеза, метод группировки, графический и табличный методы, логического и сравнительного анализа. Результаты: Исследована сущность инструментов экологического менеджмента промышленного предприятия, уточнен их перечень и обоснована необходимость их формализации для моделирования экологической ситуации, прогнозирования и локализации возможных экологических последствий, что является основой разработки и реализации ряда превентивних мероприятий. В пределах формализации процесса формирования инструментов экологического менеджмента промышленного предприятия выделены процессы и процедуры, информационные потоки, центры ответственности, функции, комплексы задач и задачи управления, связанные с таким формированием. Выводы: В пределах формализации инструментов экологического менеджмента промышленного предприятия определена последовательность их формирования в рамках внедрения системы экологического менеджмента, необходимые процедуры, ресурсы, информационное обеспечение, форма представления, исходная информация и т.п., которые могут использоваться на промышленном предприятии для повышения эффективности использования инструментов экологического менеджмента.

Ключевые слова: промышленное предприятие, экологический менеджмент, инструменты экологического менеджмента, формализация, система экологического менеджмента.

 

Svyatokho N. V.

 

FORMALIZATION OF THE PROCESS OF FORMING THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT INSTRUMENTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

 

Introduction: In order to ensure sustainable development of industrial enterprise it is necessary to create environmental management instruments, which are part of an environmental information system and must operate within the environmental management system. Therefore, it is important to identify all the components of the process of forming of environmental management instruments of industrial enterprise through its formalization. Aims and Objectives: Description of processes and procedures, information flows, centres of responsibility, functions, complex tasks and management tasks associated with the formation of environmental management instruments. Methods: analysis, synthesis, the method for grouping, graphical and tabular methods, logical and comparative analysis. Results: The essence of environmental management instruments of industrial enterprise, their list and the necessity of their formalization for the sake of modelling of ecological situation are updated, forecasting and localization of potential environmental impact, which is the basis of development and implementation of a number of preventive measures. Within the formalization of the process of forming of environmental management instruments of industrial enterprise allocated processes and procedures, information flows, responsibility centres, functions, complexes of tasks and management tasks associated with such a formation. Conclusions: Within formalization of environmental management instruments of industrial enterprise is defined sequence of their formation in the framework of implementing environmental management systems, procedures, resources, provision of information, the form of representation, background information, etc. that can be used in industrial enterprise to improve the efficiency of using tools of environmental management.

Key words: industrial enterprise, environmental management, environmental management instruments, formalization, the environmental management system.

 

Література

1.     ISO14004. Система управления окружающей средой – общее руководство по принципам, системам и методикам применения. — 2-е изд 15.11.2004. — М. : Изд-во стандартов, 2005. — 55 с.

2.     Веклич О. Вдосконалення інструментів екологічного управління в Україні / О. Веклич // Економіка України. ― 1998. — № 9 — С. 65–73.

3.     Галушкина Т. П. Экономические инструменты экологического менеджмента (теория и практика) / Т. П. Галушкина. — Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2000. — 280 с.

4.     Гирусов Э. В. Экология и экономика природопользования / Э. В. Гирусов и др. — М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. — 550 c.

5.     Глухов В. В. Основы менеджмента : [учебник] / В. В. Глухов. — СПб. : Питер, 2008. — 608 с. 

6.     Кирсанова Т. А. Экологический контролинг – инструмент экоменеджмента / Т. А. Кирсанова, Е. В. Кирсанова, В. А. Лукьянихин. — Сумы : Изд-во "Козацький вал", 2004. — 222 с.

7.     Кожушко Л. Ф. Екологічний менеджмент / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. — К. : Видавничий центр "Академія", 2007. 430 с.

8.     Лук'янихін В. О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком : [монографія] / В. О. Лук'янихін. Суми : ВТД "Університетська книга", 2002. 314 с.

9.     Мельник Л. Г. Социально-экономический потенциал устойчивого развития : [учебник] / Л. Г. Мельник, Л. Хенс. — Сумы : ИТД "Университетская книга", 2007. — 1120 с.

10.  Общий толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://tolkslovar.ru/f2276.html

11.  Пахомова Н. В. Экологический менеджмент / Н. В. Пахомова, А. Эндрес, К. Рихтер. — СПб. : Питер, 2003. — 544 с.

12.  Системы экологического менеджмента для практиков / Дайман С. Ю., Островкова Т. В., Заика Е. А., Сокорнова Т. В.; под ред. С. Ю. Даймана. — М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004. — 248 с.

13.  Стратегический менеджмент / [под ред. А. Н. Петрова]. — СПб. : Питер, 2005. — 496 с.

 

Інформація про авторів:

 

Святохо Н. В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Національної академії природоохоронного та курортного будівництва, м. Сімферополь, Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 264

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz