"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 15:46
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Труніна І.М. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ

Труніна І. М.

 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ

 

Мета статті ‑ розгляд підходів до створення механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємницької діяльності. Методи дослідження: структурно-порівняльний аналіз, причинно-наслідковий аналіз, морфологічний аналіз. Основні результати: Проаналізовано зміст понять "механізм", "економічний механізм", "підприємницька діяльність", "конкурентоспроможність", за результатами чого надано визначення поняття "механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємницької діяльності". Подано аспекти механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємницької діяльності, головний результат його функціонування, а також рушійну силу механізму ‑ інноваційно-інвестиційний процес. Показано доцільність формування механізму за допомогою субординованих і взаємозалежних програмно-цільових комплексних блоків, розглянуто зміст програмно-цільових комплексних блоків, що є системами, які охоплюють різноманітні системоутворювальні компоненти, ‑ конкретні організаційні, економічні, техніко-технологічні заходи в їхньому взаємозв'язку і взаємозалежності, реалізація яких сприяє забезпеченню конкурентоспроможності підприємницької структури. Розглянуто наукові підходи, що мають використовуватися при формуванні механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємницької діяльності (системний, ситуаційний, комплексний, процесний).

Ключові слова: механізм, підприємницька діяльність, конкурентоспроможність, програмно-цільовий комплексний блок, призначення, функція, рушійна сила.

 

Трунина И. М.

 

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ

 

Цель статьи ‑ рассмотрение подходов к созданию механизма обеспечения конкурентоспособности предпринимательской деятельности. Методы исследования: структурно-сравнительный анализ, причинно-следственный анализ, морфологический анализ. Основные результаты: Проанализировано содержание понятий "механизм", "экономический механизм", "предпринимательская деятельность", "конкурентоспособность", по результатам чего предоставлено определение понятия "механизм обеспечения конкурентоспособности предпринимательской деятельности". Показаны аспекты механизма обеспечения конкурентоспособности предпринимательской деятельности, главный результат его функционирования, а также движущую силу механизма ‑ инновационно-инвестиционный процесс. Показана целесообразность формирования механизма с помощью субординированных и взаимозависимых программно-целевых комплексных блоков, рассмотрено содержание программно-целевых комплексных блоков, которые являются системами, охватывающими разнообразные системообразующие компоненты, ‑ конкретные организационные, экономические, технико-технологические меры в их взаимосвязи и взаимозависимости, реализация которых способствует обеспечению конкурентоспособности предпринимательской структуры. Рассмотрены научные подходы, которые должны использоваться при формировании механизма обеспечения конкурентоспособности предпринимательской деятельности (системный, ситуационный, комплексный, процессний).  

Ключевые слова: механизм, предпринимательская деятельность, конкурентоспособность, программно-целевой комплексный блок, назначение, функция, движущая сила.

 

Trunina I. M.

 

THE MECHANISM OF PROVIDING THE COMPETITIVENESS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY: APPROACHES TO CREATE

 

Article aim: analysis of approaches to create the mechanism of providing the competitiveness of entrepreneurial activity. Research methods: structural-comparing analysis, cause-consequential analysis, morphological analysis. Main results: The content of notion "mechanism”, "economic mechanism”, "entrepreneurial activity”, "competitiveness” is considered. Based on results of monographic analysis  the notion "mechanism of providing the competitiveness of entrepreneurial activity” is considered as the aggregate of methods and means that allow to reconcile the market environment and competitive advantages of an enterprise, its interests, perform adaptation of enterprise internal environment, and the aggregate of actions concerning using the competitive advantages, that provide stable competitive position for the enterprise. The aspects of mechanism of providing the competitiveness of entrepreneurial activity (technical, organizational, economical, social, psychological, legal and commercial) are shown. The main result of such mechanism functioning is considered as level of effectiveness of entrepreneurial structure resources, primarily labor usage. It is shown that mechanism should execute some functions – organizational, prognostic, prevention, compensative, coordinative, stimulative, control, informational. The innovative-investment process is recognized as a motive force of mechanism of providing the competitiveness of entrepreneurial activity. It is shown the advisability of such mechanism formation based on subordinated and interdependent program-target blocks that form the aggregate together and  in conjunction provide the enterprise competitiveness. The content of program-target blocks that are systems that cover variable system-building components is shown. Such system-building components are presented as precise organizational, economical, technical and technological activities in their interrelation and interdependence that promote the competitiveness of entrepreneurial structure. The scientific approaches that should be used while creating the mechanism of providing the competitiveness of entrepreneurial activity are shown (system, situational, complex and process).

Keywords: mechanism, entrepreneurship, competitiveness, program-target complex block, appointment, function, motive force.

 

Література

1. Абалкин Л. И. Избранные труды: в 4-х т. Т. ІІ. На пути к реформе. Хозяйственный механизм развитого социалистического общества. Новый тип экономического мышления. Перестройка: пути и проблемы / Леонид Иванович Абалкин. — М.: Экономика. 2000. — 254 с.

2. Багиев Г. Л. Организация предпринимательской деятельности : учуб. пособ. / Г. Л. Багиев, А. Н. Асаул ; под общей ред. Г. Л. Багиева. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. —231 с.

3. Білецька Л. В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. — 2-ге вид. перероб. та доп. — К.: ЦУЛ, 2009. — 688 с.

4. Кузьмін О. Є. Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики : [монографія] / Кузьмін О. Є., Долішній М. І., Булеев І. П., Шинкаренко В. Г. та ін. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. — 248 с.

5. Портер М. Э. Конкуренция / Майкл. Э. Портер ; пер. с англ. — М.: ИД "Вильямс", 2005. — 608 с.

6. Финансовый механизм [Электронный ресурс] / Энциклопедический словарь экономики и права. — Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/17156/

7. Чаленко А. Ю. О неопределенности термина «механизм» в экономических исследованиях [Электронный ресурс] / А. Ю. Чаленко. — Режим доступа : // http://kapital-rus.ru/articles/article/176697

8. Экономический механизм управления [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://infomanagement.ru/lekciya/Ekonomicheskii_mekhanizm_upravleniya

9. Экономический механизм [Электронный ресурс] / Словарь терминов. — Режим доступа : http://birzhevik.ru/tesaurus/221/12065/

 

Інформація про авторів:

 

Труніна І. М. – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 260

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz