"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 16:48
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Вахлакова В.В. ПОКАЗНИКИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вахлакова В. В.

 

ПОКАЗНИКИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Вступ. Екологізація розглядається як процес впровадження технологічних, управлінських і правових методів, що дозволяють забезпечити випуск необхідної продукції у потрібній кількості та достатньої якості, але за умови підвищення ефективності використання природних ресурсів та зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Екологізація як процес в діяльності підприємства має результат, тобто стан процесу на певний момент часу, і параметри. Звідси виникає комплексне завдання: потрібно оцінити (або описати) результат екологізації та перебіг цього процесу. Вирішення першої частини завдання полягає у визначенні сукупності показників, які характеризують результат екологізації. Мета: первинне формування складу показників для опису результату екологізації діяльності підприємства з числа відомих еколого-економічних показників. Методи: логічного і порівняльного аналізу, метод групування. Результати. Показники результату екологізації діяльності підприємства розподілено на групи: показники, які характеризують технології виробництва продукції; показники, які характеризують технології охорони навколишнього середовища та відтворення споживаних ресурсів; показники, які характеризують економічність екологізації діяльності підприємства. Показники екологізації діяльності підприємства, які характеризують технології виробництва продукції, у свою чергу, поділено на такі групи: показники, які характеризують технологічний процес виробництва продукції за шкідливістю його впливу на навколишнє середовище; показники, які характеризують відходність виробництва. Економічний аспект екологізації діяльності підприємства має обов’язково розглядатися з позиції витрат та втрат, що виникають у цьому процесі. Особливістю витрат, які виникають у процесі екологізації діяльності підприємства, є їхня, у кращому випадку, низька окупність. Витрати екологізації діяльності підприємства поділяються на інвестиційні (капітальні) та поточні. Висновки. Наявні еколого-економічні показники не можна повною мірою використати для характеристики результатів екологізації діяльності підприємства та параметрів цього процесу. Їхнім суттєвим недоліком слід вважати відокремленість в їхній сукупності окремо екологічних і окремо економічних показників.

Ключові слова: екологізація, результат, процес, показник, параметр, витрати.

 

Вахлакова В. В.

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Введение. Экологизация рассматривается как процесс внедрения технологических, управленческих и правовых методов, позволяющих обеспечить выпуск необходимой продукции в нужном количестве и достаточного качества, но при условии повышения эффективности использования природных ресурсов и уменьшения антропогенной нагрузки на окружающую среду. Экологизация как процесс в деятельности предприятия имеет результат, то есть состояние процесса на определенный момент времени, и параметры. Отсюда возникает комплексное задание: нужно оценить (или описать) результат экологизации и ход этого процесса. Решение первой части задания заключается в определении совокупности показателей, которые характеризуют результат экологизации. Цель: первичное формирование состава показателей для описания результата экологизации деятельности предприятия из числа известных эколого-экономических показателей. Методы: логического и сравнительного анализа, метод группирования. Результаты. Показатели результата экологизации деятельности предприятия разделены на группы: показатели, характеризующие технологии производства продукции; показатели, характеризующие технологии охраны окружающей среды и воссоздания потребляемых ресурсов; показатели, характеризующие экономичность экологизации деятельности предприятия. Показатели экологизации деятельности предприятия, характеризующие технологии производства продукции, в свою очередь, разделены на такие группы: показатели, характеризующие технологический процесс производства продукции по вредности его влияния на окружающую среду; показатели, характеризующие отходность производства. Экономический аспект экологизации деятельности предприятия должен обязательно рассматриваться с позиции затрат и потерь, возникающих в этом процессе. Особенностью затрат, возникающих в процессе экологизации деятельности предприятия, является их, в лучшем случае, низкая окупаемость. Затраты экологизации деятельности предприятия разделяются на инвестиционные (капитальные) и текущие. Выводы. Имеющиеся эколого-экономические показатели нельзя в полной мере использовать для характеристики результатов экологизации деятельности предприятия и параметров этого процесса. Их существенным недостатком следует считать наличие в их совокупности отдельно экологических и отдельно экономических показателей.

Ключевые слова: экологизация, результат, процесс, показатель, параметр, расходы.

 

Vakhlakova V. V.

 

The indicators of activity ecologization for an industrial enterprise

 

Introduction. Ecologization is proposed to be understood as the process of implantation of technological, managerial and legislative methods that allow to provide the creating the necessary production of the sufficient quality and in the right quantity while increasing the effectiveness of usage the natural resources and decreasing the anthropogenic pressure on the external environment. Ecologization as the process in the enterprise activity has result as the conditions of the process at the specific moment of time and some indicators. This fact allows to formulate the complex task: it is necessary to evaluate (or to describe) the result of ecologization and passing the process of ecologization. The first part of this task requires to define the aggregate of indicators that characterize the result of ecologization. Target: the primary formation of composition of indicators from the well-known ecologic and economic indicators to describe the result of ecologization of the enterprise activity. Methods: logical and comparative analysis, grouping. Results. The indicators of enterprise activity ecologization are divided into groups: indicators that characterize the production technologies; indicators that characterize the technologies of external environment protection and reconstruction of consumed resources; indicators that characterize the economy of enterprise activity ecologization. The indicators of enterprise activity ecologization that characterize the production technologies are divided in such groups: the indicators that characterize the technological process depending on its insalubrity for the external environment; the indicators that characterize the waste of production. The economical aspect of enterprise activity ecologization should be analyzed from the position of costs and losses of ecologization process. The specific feature of costs for enterprise activity ecologization is their low payback as the best variant. The costs for the enterprise activity ecologization are divided on investment (capital) and current. Conclusions. The existing ecological and economical indicators can not be used to characterize the results of enterprise activity ecologization and the parameters of such process. Their substantial lack is the presence of separated ecological and economical indicators.

Keywords: ecologization, result, process, indicator, parameter, costs

 

Література

1. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посіб. — 4-e вид. — К.: Знання, 2006. — 319 с.

2. Основы экологии и природопользования : учеб. пособ. / В. Л. Дикань, А. Г. Дейнека, Л. А. Позднякова, И. Д. Михайлов, А. А. Каграманян. — Харьков: ООО «Олант», 2002. — 384 с.

3. Рюмина Е. В. Анализ эколого-экономических взаимодействий : [монография] / Е. В. Рюмина. — М.: Наука, 2000. —158 с.

4. Смирнов Г. С. Экологизация сознания как отражение современной экологической ситуации: дис. канд. филос. наук 09.00.01 / Григорий Станиславович Смирнов. — Иваново: ИГУ, 1984. — 214 с.

 

Інформація про авторів:

 

Вахлакова В. В.асистент кафедри обліку і аудиту Донбаського державного технічного університету, м. Алчевськ, Луганська обл., Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 251

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz