"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 15:46
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Высочина М.В. РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Высочина М. В.

 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

 

Введение: Управленческое решение является центральным звеном управленческого цикла. Одной из характеристик управленческого решения является качество. От качества процесса принятия управленческих решений зависят конечные результаты управления деятельностью предприятия. Предпосылкой обеспечения заданного уровня качества процесса принятия управленческого решения является оценивание его уровня. Поэтому важным является формирование/выбор методического подхода к оцениванию качества процесса принятия управленческого решения на предприятии. Цель: Развитие теоретических основ методического подхода к оценке качества принятия управленческого решения. Методы: методы логического и сравнительного анализов, метод группировки, метод интеграции, графический метод. Результаты: Исследованы подходы к трактованию понятий «качество» и «качество управленческого решения». Уточнено понятие «качество принятия управленческого решения» с учетом специфических особенностей процесса принятия управленческих решений. Определена сущность и значение оценивания качества процесса принятия управленческого решения. Уровень качества процесса принятия управленческого решения предложено оценивать путем определения интегрального показателя, который формируется на основе системы показателей. Система показателей оценивания качества процесса принятия управленческого решения построена на основании оценки качества факторов, которые оказывают влияние на этот процесс. Выводы: Обоснован выбор процессного подхода к оцениванию качества принятия управленческого решения. Интегральный показатель качества процесса принятия управленческих решений построен на базе системы показателей, отражающих качество информационного обеспечения процесса принятия управленческого решения, качества ресурсного обеспечения процесса и характеристик ЛПР.

Ключевые слова: управленческое решение, качество, оценивание, процессный подход, показатели.

 

Височина М. В.

 

Розвиток методичного підходу до оцінювання якості процесу УХВАЛЕННЯ управлінських рішень

 

Вступ: Управлінське рішення є центральною ланкою управлінського циклу. Однією з характеристик управлінського рішення є якість. Від якості процесу ухвалення управлінських рішень залежать кінцеві результати управління діяльністю підприємства. Передумовою забезпечення заданого рівня якості процесу ухвалення управлінського рішення є оцінювання його рівня. Тому важливим є формування/вибір методичного підходу до оцінювання якості ухвалення управлінського рішення на підприємстві. Мета: Розвиток теоретичних основ методичного підходу до оцінювання якості ухвалення управлінського рішення. Методи: Методи логічного і порівняльного аналізів, метод групування, метод інтеграції, графічний метод. Результати: Досліджено підходи до трактування понять «якість» та «якість управлінського рішення». Уточнено поняття «якість ухвалення управлінського рішення» з урахуванням специфічних особливостей процесу ухвалення управлінських рішень. Визначені сутність та значення оцінювання якості процесу ухвалення управлінського рішення. Рівень якості процесу ухвалення управлінського рішення запропоновано оцінювати шляхом визначення інтегрального показника, який формується на основі системи показників. Систему показників оцінювання якості процесу ухвалення управлінського рішення побудовано на підставі оцінки якості чинників, що впливають на цей процес. Виводи: Обґрунтовано вибір процесного підходу до оцінювання якості ухвалення управлінського рішення. Інтегральний показник якості процесу ухвалення управлінських рішень побудований на базі системи показників, що відображають якість інформаційного забезпечення процесу ухвалення управлінського рішення, якості ресурсного забезпечення процесу та характеристик особи, що приймає рішення.

Ключові слова: управлінське рішення, якість, оцінювання, процесний підхід, показники.

 

Vysochina M. V.

 

Development of methodological approach Тo evaluation of the quality of administrative decision making

 

Introduction: Administrative decision is a central part of the management cycle. Quality is one of the characteristics of administrative decisions. Quality of an administrative decision affects final results of management activities of enterprises. Assessment of its level is prerequisite for ensuring a certain level of quality of administrative decisions. Aims and Objectives: Development of theoretical basis for methodological approach to the evaluation of the quality of decision-making. Methods: Methods of logical and comparative analyses, method of integration, method of grouping, graphical method. Results: Approaches to interpretation of the concepts «quality» and «quality of administrative decision» have been studied. The concept of «quality of decision making» has been clarified with the account of specific features of administrative decisions making. The essence and significance of evaluation of the quality of decision-making have been dealt with. It is proposed to assess the level of quality of decision-making by determination of the integral index which is based on a system of indicators. The system of indicators for estimation of the quality of decision making is based on assessment of factors that influence this process. Conclusions: Process approach to evaluation of the quality of administrative decision making has been justified. The integral indicator of the quality of administrative decision making bases on the system of indicators reflecting the quality of information support of the process of decision-making, quality of resource support for the process and characteristics of the decision-maker.

Keywords: administrative decision, quality, evaluation, process approach, indicators.

 

Література

1.     Азгальдов Г. Г. Теория и практика оценки товаров : [монография] / Г. Г. Азгальдов. — М.: Экономика, 1982. — 168 с.

2.     Райхман Э. П. Экспертные методы в оценке качества товаров : [монография] / Э. П. Райхман, Г. Г. Азгальдов. — М.: «Экономика», 1974. — 152 с.

3.     Кирисов С. В. Теория и практика применения процессного подхода к управлению качеством деятельности организации : [монография] / С. В. Кирисов. — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. — 80 с.

4.     Круглов М. Г. Менеджмент качества как он есть / М. Г. Круглов, Г. М. Шишков. — М.: Эксмо, 2007. — 544 с.

5.     Лепа Р. Н. Влияние качества управленческих решений на эффективность производства / Р.Н. Лепа // Экономика промышленности. — 2006. — №3. — С. 97-104.

6.     Литвак Б. Г. Экспертные технологии в управлении : учеб. пособ. / Б. Г. Литвак. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Дело, 2004. — 400 с.

7.     Смирнов Э. А. Управленческие решения : учеб. пособ. / Э. А. Смирнов. — М.: РИОР, 2006. — 126 с.

8.     Мишин В. М. Управление качеством : [учебник] / В. М. Мишин. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — 463 с.

9.     Фатхутдинов Р. А. Управленческие решения : [учебник] / Р. А. Фатхудинов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М., 2002. — 314 с.

10.  Лукичeвa Л. И. Условия и факторы качества управленческих решений [Электронный ресурс] / Л. И. Лукичева. — Режим доступа : http:// www.elitarium.ru/2007/04/12/uslovija_i_faktory_kachestva_upravlencheskikh_reshenijj.html.

11.  Шишков Г. М. Измерение качества процесса [Электронный ресурс] / Г. М. Шишков, С. С. Зинина. — Режим доступа : http://www.iso9000ff.ru/docs/art_04.html.

12.  Лебединец В. А. Оценка процессов системы менеджмента качества [Электронный ресурс] / В. А. Лебединец. — Режим доступа : http://www.klubok.net/article2153.html.

13.  Высочина. М. В. Факторы принятия управленческого решения / М. В. Высочина // Экономика и управление. — 2012. — № 5. — С. 21-26.

14.  Кошевой О. С. Разработка управленческих решений : учеб. пособ. / О. С. Кошевой. — Пенза: ПГУ, 2005. — 64 с.

15.  Бочарников В. П. Fuzzy Technology: модальность и принятие решения в маркетинговых коммуникациях / В. П. Бочарников. — К. : Ника–Центр, Эльга, 2002. — 224 с.

 

Інформація про авторів:

 

Височина М. В. кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Національної академії природоохоронного та курортного будівництва, м. Сімферополь, Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 468

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz