"ЕМЕ"   
Неділя, 18.08.2019, 01:55
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 24 (IІ) / 2012

Дунаєв І.В. МІсто Харків як суб’єкт конкурентної боротьби в умовах постіндустріальної економіки

УДК 339.926 : 352.07

 

І.В. Дунаєв

 

МІсто Харків як суб’єкт конкурентної боротьби в умовах постіндустріальної економіки

 

Вступ: Сьогодні значно загострилося питання забезпечення конкурентоспроможності не тільки держав, а й окремих територій, що стимулює до перегляду базових концепцій місцевого регіонального розвитку. Сфера матеріального виробництва вже досягла такої ефективності і таких масштабів, що подальше нарощування обсягів виробництва не дає очікуваного економічного ефекту. Мета: Узагальнення принципових ідей, які покладаються у розробку бачення інноваційно-орієнтовного розвитку міста Харкова як нового світового міста, що формується у Східній Європі. Методи: індукції, логічного і порівняльного аналізу, синтезу, інтеграційного та маркетингового підходів. Результати: Просторовий масштаб забезпечення взаємопов'язаного розвитку та конкурентоспроможності харківської економіки на зовнішніх ринках уявляється таким: європейський рівень, національний, міжрегіональний, локальний рівень як харківська агломерація. Висновки: Очікуваний перехід міста Харкова до умов постіндустріальної економіки пов'язаний з можливостями його самореалізації в найсучасніших технологічних укладах і цілеспрямованим посиленням взаємопідтримуючих галузей.

Ключові слова: Харків, людський капітал, міжнародне позиціонування, ринки збуту, стратегія розвитку, структура економіки, конкурентоспроможність.

 

И.В. Дунаев

 

ГОРОД ХАРЬКОВ КАК СУБЪЕКТ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

 

Введение: Сегодня значительно обострился вопрос обеспечения конкурентоспособности не только государств, но и отдельных территорий, что стимулирует пересмотр базовых концепций местного и регионального развития. Сфера материального производства уже достигла такой эффективности и таких масштабов, что дальнейшее наращивание объемов производства не дает ожидаемого экономического эффекта. Цель: Обобщение принципиальных идей, которые полагаются в разработку видения инновационно-ориентированного развития города Харькова как нового мирового города, который формируется в Восточной Европе. Методы: индукции, логического и сравнительного анализа, синтеза, интеграционного и маркетингового подходов. Результаты Пространственный масштаб обеспечения взаимосвязанного развития и конкурентоспособности харьковской экономики на внешних рынках представляется таким по уровням: европейский национальный, межрегиональный, региональный уровень как харьковская агломерация. Выводы: Ожидаемый переход города Харькова к условиям постиндустриальной экономики связан с возможностями его самореализации в современных технологических укладах и целенаправленным усилением взаемопидтримуючих отраслей.

Ключевые слова: Харьков, человеческий капитал, международное позиционирование, рынки сбыта, стратегия развития, структура экономики, конкурентоспособность.

 

I.V. Dunayev

 

Kharkiv city as subject of business competition in conditions of postindustrial economy

 

Background: Today the issue of competitiveness is of vital importance not only for the states, but also for their separate regions, which fact leads to the necessity of reviewing basic concepts of local regional development. Material production has reached such efficiency and scale that further increasing of output will not always lead to an expected economic effect. Aims and Objectives: to summarize and generalize principal ideas which are to become the basis for the new vision of innovation-oriented development of Kharkiv as a new cosmopolis emerging in Eastern Europe. Methods: induction, logical and comparative analysis, synthesis, integration and marketing approaches. Results: Perspectives of interconnected development and competitiveness of Kharkiv economy on foreign markets is represented as a model being developed at the following levels: European level, national level, regional level, local level in the form of Kharkov as an agglomeration. Conclusions: The expected transition of Kharkiv to post-industrial economy conditions is linked with the possibilities of its self-fulfillment in modern technology modes and in purposeful and complex development of industries.

Key words: Kharkiv, human capital, international positioning, sales markets, strategy of development, structure of economy, competitiveness.

 

Інформація про авторів:

Дунаєв І.В. – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економічної політики Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків, Україна.

 

Текст статті


Література

1. Ветров Г. Ю. Российские и мировые тенденции и тренды в сфере стратегического территориального планирования городов, агломераций и регионов [Електронний ресурс] / Г. Ю. Ветров. — М. : ГУ ВШЭ, Ин-т экономики города. — Режим доступу: http://esco-ecosys.narod.ru/2012_10/art244.pdf

2. Кларк Д. Б. Потребление и город, современность и постсовременность [Електронний ресурс] / Д. Б. Кларк. — Режим доступа : www.ruthenia.ru/logos/number/34/03.pdf

3. Колосов В. Приоритеты стратегии развития Харькова на период до 2030 года / В. А. Колосов, А. М. Кирюхин, А. А. Лукашов // Часопис соціально-економічної географії : Міжрег. Збірник наукових праць. Вип. 11 (2). — Х. : ХНУ ім. В. Каразіна, 2011. Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chseg/2011_11/Kolosov,Kiryuhin,Lukashov.pdf

4. Конкурентоспроможність територій : практ. посіб. / А. Ткачук, В. Толкованов, С. Марковський, [та ін.]. — К. : Легальний статус, 2011. — 252 с.

5. Потенциал социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года: возможные стратегии / [под руковод. В. Н. Княгинина]. — СПб: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». 2011. — 64 с.

6. Слука Н. А. Современные геодемографические процессы в мировых городах / Н. А. Слука : дисс. ... доктора геогр. наук : 25.00.24. — М., 2006. — 396 с.

7. Стратегии развития старопромышленных городов: международный опыт и перспективы в России / [под ред. И. Стародубровской]. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. — 248 с.

8. Харківська область у 2009 році (статистичний щорічник) // Головне управління статистики у Харківській області. — Х. : ГУС у Харківській області, 2010. — 580 с.

9. Харківська область у 2010 році : Статистичний щорічник // Головне управління статистики у Харківській області. — Х. : ГУС у Харківській області, 2012. — 600 с.

10. World Development Report 2011 [Електронний ресурс] // WordBank. Режим доступу: http://wdr2011.worldbank.org/sites/default/files/pdfs/WDR2011_Full_Text.pdf

Категорія: № 24 (IІ) / 2012 | Додав: EME (16.01.2013) | Автор: Дунаєв І.В.
Переглядів: 439

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz