"ЕМЕ"   
Неділя, 18.08.2019, 01:03
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (І) / 2013

Ворожбит В.В. СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 65.012.8 

 

В. В. Ворожбит

 

СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Вступ: На сьогодні одним з найбільш важливих завдань управління персоналом є формування якісно нового ставлення до праці, підвищення загального культурного рівня персоналу. Формування корпоративної культури на основі системи цінностей сприяє підтримці рівня економічної безпеки підприємства. Мета: Обґрунтування впливу корпоративної культури, зокрема її соціального аспекту, на рівень економічної безпеки підприємства. Методи: логічного і порівняльного аналізу, метод групування, метод виміру, конкретно-соціологічні методи, зокрема, анкетування. Результати: Визначено, що корпоративна культура не лише формує зовнішнє сприйняття компанії, створює її імідж, але й відіграє важливу роль у вирішенні задач, пов’язаних з соціальним управлінням. Доведено значний вплив корпоративної культури на економічну безпеку підприємства. Висновки: Питання вдосконалення корпоративної культури підприємства, яка має тісний зв’язок з економічною безпекою, набули особливої актуальності в наш час. Пропонується розробити комплекс заходів з підвищення рівня соціально-трудових відносин та впровадити його в дію, що дозволить значно посилити економічну безпеку підприємства.

Ключові слова: корпоративна культура, економічна безпека підприємства, соціально-трудові відносини, мотивація, система цінностей.

 

В. В. Ворожбит

 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Введение: На сегодня одной из наиболее важных задач управления персоналом является формирование качественно нового отношения к труду, повышение общего культурного уровня персонала. Формирование корпоративной культуры на основе системы ценностей способствует поддержанию уровня экономической безопасности предприятия. Цель: Обоснование влияния корпоративной культуры, в частности её социального аспекта, на уровень экономической безопасности предприятия. Методы: логического и сравнительного анализа, метод группировки, метод измерения, конкретно-социологические методы, в частности, анкетирование. Результаты: Определено, что корпоративная культура не только формирует внешнее восприятие компании, создает её имидж, но и играет важную роль в решении задач, связанных с социальным управлением. Доказано значительное влияние корпоративной культуры на экономическую безопасность предприятия. Выводы: Вопросы совершенствования корпоративной культуры предприятия, имеющей тесную связь с экономической безопасностью, приобрели особую актуальность в наше время. Предлагается разработать комплекс мероприятий по повышению уровня социально-трудовых отношений и внедрить его в жизнь, что позволит значительно усилить экономическую безопасность предприятия.

Ключевые слова: корпоративная культура, экономическая безопасность предприятия, социально-трудовые отношения, мотивация, система ценностей.

 

V. V. Vorozhbyt

 

SOCIAL ASPECT OF CORPORATE CULTURE AND ITS INFLUENCE ON ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE

 

Introduction: Today one of the most important tasks of HR is the formation of a qualitatively new attitude to work, raising the general cultural level of personnel. Forming the corporate culture based on values system helps to maintain the level of economic security. Aims and Objectives: Justification of influence of corporate culture, namely, of its social aspect, on the level of economic security. Methods: Logical and comparative analysis, method of clustering, method of calculation, specific sociological methods, such as questionnaires. Results: It has been determined that corporate culture does not only form and create the image of the company, but also plays an important role in solving problems related to social management. Significant impact of corporate culture on economic security of the enterprise has been proved. Conclusions: Problems of improvement of corporate culture of the enterprise, which have close relationship to economic security, acquire special importance nowadays. It has been proposed to develop and implement a complex of measures to improve social and labor relations, which will significantly enhance the economic security of the enterprise.

Keywords: corporate culture, economic security of an enterprise, social and labor relations, motivation, system of values.

 

Інформація про авторів:

 

Ворожбит В. В. – аспірантка кафедри управління фінансово-економічною безпекою Київського університету економіки та права «Крок», м. Київ, Україна.

 


Література

1.                Спивак В. А. Корпоративная культура / В. А. Спивак. — СПб.: Питер, 2001. — 352 с.

2.    Захарчин Г. М. Теорія та методологія формування і розвитку організаційної культури машинобудівного підприємства: [монографія] / Г. М. Захарчин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 348 с.

3.    Корпоративна культура : навч. посіб. / [Хаєт Г. Л., Єськов О. Л., Хаєт Л. Г., Ковалевський C. B. та ін.]. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 403 с.

4.    Петрова І. Л. Економіка праці та соціально-трудові відносини / І. Л. Петрова ; за наук. ред. А. М. Колота. — К.: КНЕУ, 2009. — 711 с.

5.    Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський. — К.: Центр навчальної літератури, 2009. — 256 с.

6.    Економіка підприємства : [підручник] / [за ред. С. Ф. Покропивного]. — 2-ге вид, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 528 с.

7.    Ніколаюк С. І. Безпека суб’єктів підприємницької діяльності : курс лекцій / С. І. Ніколаюк, Д. Й. Никифорчук. — К. КНТ, 2005. — 320 с.

8.    Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О. А.Грішнова. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. — 254 с.

9.    Новікова О. Ф. Соціальна безпека в Україні: можливості людського розвитку : [монографія] / О. Ф. Новікова ; LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG. — Saarbrucken, 2012. — 172 с.

10.  Ярочкін В. І. Інформаційна безпека : [підручник для вузів] / В. І. Ярочків. — М.: Академічний Проект, Світ, 2004. — 544 с.

11.  Реверчук Н. Й. Розвиток екологічної безпеки фірми в умовах ринкового реформування економіки України / Н. Й. Реверчук // Науковий вісник Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Економічні науки. — 2001. — № 3. — С. 193–196.

12.  Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект : [монографія]. — К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. — 436 с.

13.  Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : [монографія] / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. — К.: Лібра, 2007. — 280 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_15/98_Was.pdf

14.  Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посіб. / [Ортинський В. Л., Керницький І. С., Живко З. Б. та ін.]. — К.: Правова єдність, 2009. — 544 с.

15.  Чорна А. М. Ресурсне забезпечення економічної безпеки підприємства / А. М. Чорна // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 20. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv. gov.ua /portal/Soc_Gum/Emp/2008_20/index.html

16.  Ткаченко А. М. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства / А. М. Ткаченко, О. Л. Резніков // Вісник економічної науки України. — 2010. — № 1. — С. 101-106. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/socgum/venu/.../21.pdf

17.  Рященко В. П. Система мотивації праці. Порівняння досвіду європейських країн та країн третього світу / В. П. Рященко, А. В. Лубенченко, О. Е. Лубенченко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 24. Ч. 2. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2012. — С. 7–14.

 

Категорія: № 25 (І) / 2013 | Додав: EME (28.05.2013) | Автор: Ворожбит В.В.
Переглядів: 578

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz