"ЕМЕ"   
Неділя, 18.08.2019, 01:27
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Чорна О.Ю. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Чорна О. Ю.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

Вступ: Питанням економічної безпеки надана значна увага в сучасній економічній літературі, проте теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки харчових підприємств  в українській економічній науці практично не досліджені. Мета: Визначення поняття "забезпечення економічної безпеки підприємства харчової промисловості", розглянути особливості забезпечення економічної безпеки підприємств харчової промисловості. Методи: монографічний, наукового аналізу і синтезу, угруповань, узагальнення та логічного аналізу. Результати: доведено  значення необхідності дослідження питань економічної безпеки підприємств харчової промисловості. Досліджена сутність поняття економічна безпека підприємства, запропоновано поняття забезпечення економічної безпеки підприємства харчової промисловості, встановлено особливості забезпечення економічної безпеки підприємств харчової промисловості та сформульовано основні цілі забезпечення економічної безпеки підприємства харчової промисловості. Висновки: Під забезпеченням економічної безпеки підприємства харчової промисловості запропоновано розуміти упорядковану сукупність дій щодо пошуку, вибору та використання комплексу соціально-економічних заходів, спрямованих на убезпечення від суперечливості інтересів стейкхолдерів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства завдяки випереджальному реагуванню на реальні чи потенційні загрози внутрішнього та зовнішнього середовища та ефективного, раціонального і збалансованого використання ресурсів.

Ключові слова: економічна безпека, підприємство,загрози, інтереси, ресурси, харчова промисловість, забезпечення, властивості, цілі забезпечення економічної безпеки підприємства.

 

Черная О. Ю.

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 

Введение: Вопросам экономической безопасности уделяется значительное внимание в современной экономической литературе, однако теоретические и прикладные аспекты экономической безопасности предприятий пищевой промышленности в украинской экономической науке практически не исследованы. Цель: Изучение понятия "обеспечение экономической безопасности предприятия пищевой промышленности", выделение особенностей обеспечения экономической безопасности предприятий пищевой промышленности. Методы: монографический, научного анализа и синтеза, группировок, обобщения и логического анализа. Результаты: обосновано значение необходимости исследования вопросов экономической безопасности предприятий пищевой промышленности. Исследована сущность понятия экономическая безопасность предприятия, предложено понятие обеспечения экономической безопасности предприятия пищевой промышленности, установлены особенности обеспечения экономической безопасности предприятий пищевой промышленности и сформулированы основные цели обеспечения экономической безопасности предприятий пищевой промышленности. Выводы: Под обеспечением экономической безопасности предприятия пищевой промышленности предложено понимать упорядоченную совокупность действий относительно поиска, выбора и использования комплекса социально-экономических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности от противоречивости интересов стейкхолдеров как внешней, так и внутренней среды предприятия благодаря опережающему реагированию на реальные или потенциальные угрозы внутренней и внешней среды, а также эффективного, рационального и сбалансированного использования ресурсов.

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, угрозы, интересы, ресурсы, пищевая промышленность, обеспечение, свойства, цели обеспечения экономической безопасности предприятия.

 

Chorna O. Yu.

 

ENSURING ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES OF FOOD INDUSTRY

 

Introduction: The issues of economic security are given considerable attention in modern economic literature, but the theoretical and applied aspects of economic security of the enterprise of the food industry in Ukrainian economics practically were not studied. Objective: The definition of the concept "the provision of economic security of the enterprise of the food industry", features of provision of economic security of the enterprise of the food industry have been considered. Methods: monographic, scientific analysis and synthesis, grouping, generalization and logical analysis. Results: The value of necessity of research of the economic security issues of the enterprise of the food industry was proved. The essence of the concept of economic security of the enterprise was investigated, the concept of the provision of economic security of the enterprise of the food industry was proposed, features of provision of economic security of the enterprise of the food industry were established and main goals of provision of economic security of the enterprise of the food industry have been formulated. Conclusions: The provision of economic security of the enterprise of the food industry should be understood as ordered set of actions for finding, selecting and using the complex of socio-economic measures that aimed at securing the interests of stakeholders, both external and internal environment of the enterprise through anticipatory reaction on real or potential threats of external and internal environment and effective, rational and balanced using of resources.

Keywords: economic security, enterprise, threats, interests, resources, food industry, provision, features, goals of provision of economic security of the enterprise.

 

Література

1.     Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства : сутність та механізм забезпечення : [монографія] / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. — К. : Лібра, 2003. — 280 с.

2.     Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : [монографія]: в 3 т. Т. 1 / О. М. Ляшенко, Ю. С. Погорелов, В. Л. Безбожний [та ін.] ; за заг. ред. Г. В. Козаченко. — Луганськ: Елтон-2, 2010. — 282 с.

3.     Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : [монографія] / Олександра Миколаївна Ляшенко. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. — 400 с.

4.     Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посіб. / Ортинський В. Л., Керницький І. С., Живко З. Б. [та ін.]. — К.: Правова єдність, 2009. — 541 с.

5.     Покропивний С. Ф. Економіка підприємства / С. Ф. Покропивний. — К.: КНЕУ, 2003. — 608 с.

6.     Материалы свободной энциклопедии Wikipedia [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/

7.     Безбожний В. Л. Вибір способу забезпечення соціально-економічної безпеки великих промислових підприємств / В. Л. Безбожний: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2009. — 197 с.

8.     Чорна О. Ю. Забезпечення узгодженості управління економічною безпекою інтегрованих структур промисловості : дис. … канд. екон. наук: 21.04.02. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. — 215 с.

9.     Ладыко Л. Н. Обеспечение экономической безопасности предприятия: сущность и содержание / Л. Н. Ладыко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2012. — № 1(172). Ч. 2. — С. 6–10.

 

Інформація про авторів:

 

Чорна О. Ю. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 346

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz