"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 19:21
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 24 (IІ) / 2012

Даніч В.М. ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

УДК 339.137: 65.012.8

 

В. Н. Данич

 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 

Введение: Понятие экономической безопасности имеет много видений и толкований, что находит отражение в большом количестве определений. Цель: Обоснование единого видения понятия экономической безопасности как свойства экономического объекта, заключающегося в принадлежности его текущих и будущих состояний к множеству, удовлетворяющему ряду условий, называемых условиями безопасности. Методы: системного анализа, теории динамических систем, теории множеств. Результаты: Существующие определения экономической безопасности могут быть сведены к определению через понятие состояния экономической системы. Множество безопасных состояний представляет собой семейство траекторий фазового пространства динамической системы, определяемое уровнем угроз и требованиями безопасности защищаемого объекта. Общеупотребительный термин "безопасное состояние" представляет собой метасостояние, т.е. именование этим термином множества безопасных состояний объекта. Предложено авторское определение понятия экономической безопасности предприятия. Выводы: Приведено теоретико-множественное обоснование понятия "экономическая безопасность предприятия".

Ключевые слова: экономическая безопасность, состояние, множество, фазовое пространство.

 

В. М. Даніч

 

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Вступ: Поняття економічної безпеки має багато видінь і тлумачень, що знаходить відображення у великій кількості визначень. Мета: Обгрунтування єдиного бачення поняття економічної безпеки як властивості економічного об'єкта, що полягає в належності його поточних та майбутніх станів до множини, що задовольняє ряду умов, так званих умов безпеки. Методи: системного аналізу, теорії динамічних систем, теорії множин. Результати: Існуючі визначення економічної безпеки можуть бути зведені до визначення через поняття стану економічної системи. Множина безпечних станів являє собою сімейство траєкторій фазового простору динамічної системи, визначуване рівнем загроз і вимогами безпеки об'єкта, що захищається. Загальновживаний термін "безпечний стан" являє собою метастан, тобто іменування цим терміном множини безпечних станів об'єкта. Запропоновано авторське визначення поняття економічної безпеки підприємства. Висновки: Приведено теоретико-множинне обгрунтування поняття "економічна безпека підприємства".

Ключові слова: економічна безпека, стан, множина, фазовий простір.

 

V. N. Danich

 

CONCEPTUAL APPARAT OF SET-THEORETIC MODELS OF ECONOMIC SECURITY

 

Introduction: The concept of economic security has a lot of meanings and interpretations, and it’s reflected in a large number of definitions. Purpose: Rationale a concept of single vision of economic security as a property of economical object, which consists of belonging to set its current and future forms that satisfies a number of conditions, which are called safety conditions. Methods: A systematic analysis of the theory of dynamical systems, the theory of sets. Results: The exist definitions of economic security may be reduced to determination through a concept of a state of the economic system. The set of safe states is a family of trajectories of the phase space of the dynamical system defined by the level of threat and security requirements securable. Common usage, the term "safe" is a meta-state, i.e., the naming this term the set of safe states of the object. The author 's definition of the economic security of an enterprise. Conclusions: We give a set-theoretic rationale of "economic security of an enterprise".

Keywords: economic security, a condition set, the phase space.

 

Інформація про авторів:

 

Даніч В. М. – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

 

Текст статті


Литература

1.    Абалкин Л. И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л. И. Абалкин // Вопросы экономики. — 1994. — №12. — С. 4-13.

2.    Архипов А. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения / А. Архипов, А. Городецкий, Б. Михайлов // Вопросы экономики. — 1994. — №12. — С. 36-44.

3.    Безопасность. Википедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/Безопасность

4.    Безпека. Вікіпедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Безпека

5.    Бендиков М. А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития / М. А. Бендиков // Менеджмент в России и за рубежом. — 2000. — №2. — С. 17-30.

6.    Вечканов Г. С. Экономическая безопасность: [учебник для вузов] / Г. С. Вечканов. — СПб: Питер, 2007. — 384 с.

7.    Гапоненко В. Ф. Экономическая безопасность предприятий / В. Ф. Гапоненко, А.Л. Беспалько, А.С. Власков. — М.: Изд-во «Ось-89», 2007. — 208 с.

8.    Даніч В. М. Класифікація підприємств в задачах кризової динаміки / В. М. Даніч, Н. О. Пархоменко. — в кн.: Економіка в контексті евроінтеграційних процесів: український вимір: [монографія] / [за заг. ред. О. Старіша, С. Тумакової]. — Сімферополь: Оджакъ, 2012.— 410 с., С. 255-278.

9.    Економічна_безпека. Вікіпедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Економічна_безпека

10.  Забродский В. Собственность, экономическая безопасность и государство / В. Забродский, Н. Кирец // Бизнес-информ. — 1997. — №13. — С. 27–30.

11.  Иванов А. Экономическая безопасность предприятия / А. Иванов, В. Шлыков. — М., 1995. — 265 с.

12.  Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: [монографія] / Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. — К.: Лібра, 2003. — 280 с.

13.  Колосов А. В. Экономическая безопасность хозяйственных систем / А. В. Колосов. — М.: РАГС, 2001. — 314 с.

14.  Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия / В. В. Шлыков. — СПб. : Алетейя, 1999. — 138 с.

15.  Концепція економічної безпеки України // Ін-т екон. прогнозування; кер. проекту В. М. Геєць. — К.: Логос, 1999. — 56 с.

16.  Куснер Ю.С. Принципы движения экономической системы / Ю. С. Куснер, И. Г. Царев. — М.: Физматлит, 2008. — 200 с.

17.  Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: [монографія] / О. М. Ляшенко. — Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. — 400 с.

18.  Марова С. Ф. Управління безпекою життєдіяльності: [монографія] / С. Ф. Марова. — Донецьк: Вебер, 2009. — 344 с.

19.  Опасность. Википедия. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/Опасность

20.  Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие, личность) / [под. ред. Е. А. Олейникова]. — М., 1997. — 288 с.

21.  Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: в 3 т. Т.1 / О. М. Ляшенко, Ю. С. Погорелов, В. Л. Безбожний [та ін.]; за заг. ред. Г. В. Козаченко. Луганськ: Елтон–2, 2010. 282 с.

22.  Система економічної безпеки держави / [під заг ред. А. І. Сухорукова]. — К.: ВД "Стилос”, 2009. — 685 с.

23.  Сухоруков А.І. Сучасні проблеми фінансової безпеки України / А. І. Сухоруков. — К.: Академпрес, 2005. — 140 с.

24.  Тамбовцев В. Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура, проблемы / В. Л. Тамбовцев // Вестник МГУ. Серия 6 "Экономика", 1995, №3.

25.  Шлыков В. В. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов; организационные и криминологические аспекты / В. В. Шлыков. — Рязань: «Пресса», 2000. — 360 с.

26.  Экономическая безопасность предприятий интегрированной промышленной структуры: [монография] / [под общ. ред. А.В. Козаченко]. — Луганск: Изд-во "Ноулидж", 2011. — 226 с.

27.  Экономическая безопасность: Производство-Финансы-Банки / [под. ред. В. К. Сенчагова]. — М.: ЗАО "Финстатинформ", 1998. — 621 с.

Категорія: № 24 (IІ) / 2012 | Додав: EME (16.01.2013) | Автор: Даніч В.М.
Переглядів: 442

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz