"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 18:53
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Ільчук П.Г. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕОРІЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Ільчук П. Г.

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕОРІЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

 

Вступ: Актуальність дослідження теорій інтернаціоналізації підприємств зумовлюється як необхідністю удосконалення теоретичних та прикладних засад управління підприємствами у зв’язку із сталим підвищенням рівня інтернаціоналізації їхньої діяльності, так і необхідністю врахування нових чинників, вплив яких проявляється під час інтернаціоналізації діяльності підприємств. Мета: Уточнення сутності категорії «інтернаціоналізація підприємств», узагальнення та класифікація теорій інтернаціоналізації підприємств. Методи: Логічного і порівняльного аналізу, метод групування, метод дедукції. Результати: Систематизовано визначення економічної категорії «інтернаціоналізація підприємств» та на їхній основі запропоновано власне трактування сутності інтернаціоналізації підприємств. Досліджено, узагальнено та класифіковано основні теорії інтернаціоналізації на пять груп за ознакою основного чинника інтернаціоналізації. Висновки: Під час ухвалення управлінських рішень щодо інтернаціоналізації підприємств необхідно керуватися положеннями основних теорій інтернаціоналізації з метою досягнення конкурентних переваг на зарубіжних ринках.

Ключові слова: інтернаціоналізація, теорії інтернаціоналізації підприємств, класифікація, стратегія, стратегічне управління

 

Ильчук П. Г.

 

ОБОБЩЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕОРИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

 

Введение: Актуальность исследования теорий интернационализации предприятий обусловлено как необходимостью усовершенствования теоретических и прикладных основ управления предприятиями в связи с постоянным повышением уровня интернационализации их деятельности, так и необходимостью учета новых факторов, влияние которых проявляется при интернационализации деятельности предприятий. Цель: Уточнение сущности категории «интернационализация предприятий», обобщение и классификация теорий интернационализации предприятий. Методы: Логического и сравнительного анализа, метод группировки, метод дедукции. Результаты: Систематизированы определения экономической категории «интернационализация предприятий» и на их основе предложено собственную трактовку сущности интернационализации предприятий. Исследовано, обобщенно и классифицировано основные теории интернационализации на пять групп по признаку основного фактора интернационализации. Выводы: При принятии управленческих решений по интернационализации предприятий необходимо руководствоваться положениями основных теорий интернационализации с целью достижения конкурентных преимуществ на заграничных рынках.

Ключевые слова: интернационализация, теории интернационализации предприятий, классификация, стратегия, стратегическое управление

 

Ilchuk P. H.

 

GENERALIZATION AND CLASSIFICATION OF THEORIES OF INTERNATIONALIZATION OF ENTERPRISES

 

Introduction: Importance of research of theories of internationalization of enterprises is determined by the need to improve theoretical and applied principles of business management in relation to a steady increase of the level of internationalization of their activities, and the need to take into account new factors whose influence is manifested in the internationalization of enterprises. Aims and Objectives: Clarifying the category "internationalization of enterprises", synthesis and classification of theories of internationalization of enterprises. Methods: Logical and comparative analysis, method of grouping, the method of deduction. Results: Definitions of the economic category "internationalization of enterprises" have been systemized and on their basis a new interpretation of the concept of internationalization of enterprises has been suggested. The basic theories of internationalization have been investigated, generalized and classified into five groups based on the main factors of internationalization. Conclusions: Decision-making on internationalization of enterprises should be guided by the provisions of the basic theories of internationalization in order to achieve competitive advantages in foreign markets.

Key words: internationalization, theory of internationalization of enterprises, classification, strategy, strategic management.

 

Література

1.     Безчасний Л. Тенденції на світовому ринку капіталів та їх вплив на інвестиційну діяльність в Україні / Л. Безчасний, С. Онишко // Економіка України. — 2001. — № 3. — С. 4-12.

2.     Вдовиченко Ю. В. Теорії інтернаціоналізації економічної діяльності та розвитку міжнародного бізнесу / Ю. В. Вдовиченко // Вісник Черкаського університету. — 2012. — № 4 (217). — С. 29-41.

3.     Гонта О. І. Теоретичні підходи до регіоналізму в умовах глобалізації / О. І. Гонта // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. Вип. 1., 2007. — С. 154-160.

4.     Гохберх О. Ю. Інтернаціоналізація рекламної індустрії України: теоретичні основи дослідження, тенденції та проблеми / О. Ю. Гохберх // Культура народов Причерноморья. Проблемы материальной культуры – Экономические науки. — 2011. — №216. — С. 35-39.

5.     Крапивний І. В. Глобалізація: сутність, чинники та етапи розвитку / І. В. Крапивний // Вісник СумДУ. Серія Економіка. — 2008. — № 1. — С. 129-137.

6.     Куриляк В. Є. Менеджмент: міжцивілізаційні і міжкультурні основи : [монографія] / В. Є. Куриляк. — К. : Кондор, 2010. — 482 с.

7.     Макуха С. М. Україна в міжнародних економічних відносинах в умовах глобалізації / С. М. Макуха. — Харків: Легас, 2003. — 352 с.

8.     Портер М. Международная конкуренція / М. Портер ; пер с. англ. — М.: Междунар. отношения, 1993. — 896 с.

9.     Ткач О. В. Методологічний зміст понять інтернаціоналізація, інтеграція й глобалізація в сучасній науці / О. В. Ткач // Економічний аналіз. — 2009. — № 4. — С. 65-68.

10.  Чернецкий Ю. А. Интернационализация социосферы и современная глобализация общественной жизни: проблема соотношения понятий и процессов / Ю. А.Чернецкий // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. — 2008. — № 14. — С. 28-32.

11.  Buckley P. The future of the multinational enterprise / P. Buckley, M. Casson. — London: Macmillan, 1976. — 112 р.

12.  Caves R. International corporations: The industrial economics of foreign investment / R. Caves // Economica. — 1971. — Vol. 38, Issue 149 (Feb). — Р. l-27.

13.  Coase R. The nature of the firm / R. Coase // Economica. — 1937. — Vol. 4, Issue 16 (Nov). — Р. 386-405.

14.  Dunning J. The determinants of international production / J. Dunning // Oxford Economic Papers. — 1973. — Volume 25 (3). — Р. 289-335.

15.  Dunning J. The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future / J. Dunning // International Journal of the Economics of Business. — 2001. — Volume 8 (2). — Р. 173-190.

16.  Dunning J. The Eclectic Paradigm as an Envelope for Economic and Business Theories of MNE Activity / J. Dunning // International Business Review. — 2000. — Volume 9 (1). — Р. 163-190.

17.  Dunning J. The eclectic paradigm of international production: and some possible extensions / J. Dunning // Journal of International Business Studies. — 1988. — Volume 19 (1). — Р. 1-31.

18.  Dunning J. Towards an eclectic theory of international production / J. Dunning // Journal of International Business Studies. — 1980. — Volume 11 (1). — Р. 9-31.

19.  Epstein E. H. Globalization of Education // Encyclopedia of Education / Editor in Chief J. W. Guthrie. — 2nd ed. — New York etc.: Macmillan Reference USA, 2003. — Vol. 3. — P. 936-940.

20.  Hennart J. A theory of multinational enterprise / J. Hennart. — Michigan: Michigan University Press, 1982. — 201 р.

21.  Hollensen S. Global marketing / S. Hollensen. — Edinburgh: Pearson Education, 2007. — 714 р.

22.   Hymer S. The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment / S. Hymer. — Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 1960. — 198 p.

23.  Kindleberger C. American Business Abroad: six lectures on direct investment / C. Kindleberger. — CT: Yale University Press, 1969. — 225 р.

24.  Knickerbocker F. Oligopolistic Reaction and Multinational Enterprise / F. Knickerbocker. — Boston: Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, 1973. — 236 р.

25.  Malhotrа N. Internationalization and Entry Modes: Multi-Theoretical Framework and Research Propositions / N. Malhotra, J. Agarwal, F. Ulgado // Journal of International Marketing. — 2003. — Volume 11, Issue 4. — Р. 1-31.

26.  Rugman A. Internalization theory and corporate international finance / A. Rugman // California Management Review. — 1980. — Volume 23 (No. 2). Р. 73-79.

27.  Siroen J.-M. L’international n’est pas le global: Pour un usage raisonne du concept de globalization / J.-M. Siroen // Rev. d’economie polit. — P., 2004. — A. 114, N 6. — P. 681-698.

28.  Williamson O. Transaction cost economics: how it works; where it is headed / O. Williamson // De Economist. — 1998. — Volume 146, No. 1. Р. 23-58.

 

Інформація про авторів:

 

Ільчук П. Г. – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Львівська політехніка", м. Львів, Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 288

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz