"ЕМЕ"   
Неділя, 18.08.2019, 01:56
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Мартинюк В.П. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ ОЦІНЮВАННЯ

Мартинюк В. П.

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ ОЦІНЮВАННЯ

 

Актуалізація проблематики економічної безпеки вищих навчальних закладів зумовлена виникненням численних складнощів в останні десятиліття, через що вітчизняні виші втратили головну характеристику – стійкість діяльності, ускладненням умов функціонування вітчизняних ВНЗ, загостренням конкуренції між ними, зростанням запитів студентів, швидкими змінами на ринку праці, зміцненням тенденції комерціалізації діяльності вишів, перетворенням їх на економічні корпорації. Метою статті є розгляд принципових передумов до оцінювання економічної безпеки вищих навчальних закладів в Україні. Основні результати: Економічну безпеку ВНЗ розглянуто з позицій ресурсного та захисного підходів – як стан вишу, в якому наявних ресурсів достатньо для запобігання, послаблення або захисту від загроз діяльності ВНЗ. Розглянуто можливість застосування індикаторного методу в оцінюванні економічної безпеки вищих навчальних закладів в Україні, переваги та обмеження методу. Зроблено висновок, що індикаторний метод можна застосовувати в оцінюванні економічної безпеки ВНЗ, але лише після вирішення зазначених проблемних питань в цілому і стосовно ВНЗ зокрема. Розглянуто переваги та обмеження оцінювання економічної безпеки вищих навчальних закладів в Україні з використанням сукупності показників економічної безпеки ВНЗ. Доведено доцільність концентрування уваги на одному показнику економічної безпеки ВНЗ – дефіциту бюджету ВНЗ (у відсотках до планової його величини), що визначається за результатами порівняння величин планового та наявного бюджетів вишу. Позначено проблемні аспекти поданої схеми оцінювання економічної безпеки ВНЗ, зокрема структуризації системи економічної безпеки ВНЗ.

Ключові слова: економічна безпека, вищий навчальний заклад, оцінювання, передумови, показник, система.

 

Мартынюк В. П.

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В УКРАИНЕ: ПРЕДПОСЫЛКИ ОЦЕНКИ

 

Актуализация проблематики экономической безопасности высших учебных заведений обусловлена возникновением многочисленных сложностей в последние десятилетия, из-за чего отечественные вузы утратили главную характеристику ‑ устойчивость деятельности, осложнением условий функционирования отечественных вузов, обострением конкуренции между ними, ростом запросов студентов, быстрыми изменениями на рынке труда, укреплением тенденции коммерциализации деятельности вузов, превращением их в экономические корпорации. Целью статьи является рассмотрение принципиальных предпосылок оценки экономической безопасности высших учебных заведений в Украине. Основные результаты: Экономическая безопасность вуза рассмотрена с позиций ресурсного и защитного подходов ‑ как состояние вуза, в котором имеющихся ресурсов достаточно для предотвращения, ослабления или защиты от угроз деятельности вуза. Рассмотрена возможность применения индикаторного метода в оценке экономической безопасности высших учебных заведений в Украине, преимущества и ограничения метода. Сделан вывод, что индикаторный метод можно применять в оценке экономической безопасности вуза, но лишь после решения отмеченных проблемных вопросов в целом и относительно вуза в частности. Рассмотрены преимущества и ограничения оценки экономической безопасности высших учебных заведений в Украине с использованием совокупности показателей экономической безопасности вуза. Доказана целесообразность концентрирования внимания на одном показателе экономической безопасности вуза ‑ дефиците его бюджета (в процентах к плановой величине), который определяется по результатам сравнения величин планового и имеющегося бюджетов вуза. Обозначены проблемные аспекты поданной схемы оценки экономической безопасности вуза, в частности, структуризация системы экономической безопасности вуза.

Ключевые слова: экономическая безопасность, высшее учебное заведение, оценка, предпосылки, показатель, система.

 

Martynyuk V. P.

 

Economic security of higher schools in Ukraine: premises of evaluation

 

The topicality of problems of higher schools economic security is confirmed by the significant difficulties in the higher schools activity in the last decades. Such difficulties led to loss the sustainability by domestic higher schools, complication of activity conditions for domestic higher schools, increasing the competitiveness among them, increasing the demands of students, fast changes on labor market, strengthening the tendency of higher schools commercialization, their transformations to economic corporations. The aim of article is the consideration of principle premises to evaluate higher schools economic security in Ukraine. Results: Economic security of higher school is considered from the standpoint of resource and protective approaches – as the situation for higher school when there are enough resources to prevent and reduce the threats of higher school activity or to protect higher school against such threats. The opportunity to use the indicator method in the evaluation of Ukrainian higher schools economic security is considered. The advantages and restrictions of such method are shown. It is proved that indicator method can be used in the evaluating the economic security of higher schools, but after solving highlighted problems at all and concerning the higher schools especially. The advantages and restrictions of evaluating the economic security of higher schools in Ukraine using the aggregate of indicators of higher schools economic security are shown. The expediency of paying the attention to the one indicator of higher school economic security – the deficit of higher school budget (in percentage to its planned value) that can be calculated comparing the planned and actual value of higher school budget is shown. The problems of given scheme of evaluating the economic security of higher school, especially structuring the system of higher school economic security are defined.

Keywords: economic security, higher school, evaluation, premises, indicator, system.

 

Література

1. Алимова Н. К. Экономическая безопасность образовательного учреждения в условиях становления инновационной экономики: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Н. К. Алимова. — М.: МГУ им. Ломоносова, 2009. — 184 с. 

2. Бархатов В. Ю. Экономическая безопасность ВУЗа [Электронный ресурс] / В. Ю. Бархатов, В. Н. Пугач, Н. К. Алимова. — Режим доступа : www.naukovedenie.ru/sbornik1/2-1.pdf.

3. Боголиб Т. М. Университет как экономическая корпорация (опыт США) / Т. М. Боголиб // Вісник економічної науки України. — 2010. — №2. — С. 13 – 17.

4. Карпунина Е. С. Инструменты обеспечения экономической безопасности высших учебных заведений в современных условиях : дис. … канд.  экон наук: 08.00.05. / Екатерина Сергеевна Карпунина. — М.: РГТУ, 2010. — 157 с.

5. Кузенко Т. Б. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Тетяна Борисівна Кузенко. –– К.: Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2004. –– 18 с.

6. Малолетко А. Н. Экономическая безопасность вуза: структурное разрушение системы финансового обеспечения [Электронный ресурс] / А. Н. Малолетко. — Режим доступа: http://finanal.ru/007/ekonomicheskaya-bezopasnost-vuza-strukturnoe-razrushenie-sistemy-finansovogo-obespecheniya

7. Пугач В. Н. Взаимодействие качества образования и экономической безопасности ВУЗа: дис. … канд. экон наук: 08.00.05 / Валентин Николаевич Пугач. — М.: Московская академия экономики и права, 2010. — 164 с.

8. Тюлєнєв Г. Д. Вищий навчальний заклад як економічна корпорація: доцільність та наслідки / Г. Д. Тюлєнєв // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 23. Ч. І. — Луганськ: СНУ ім. В Даля, 2011. — С. 49 – 54.

 

Інформація про авторів:

 

Мартинюк В. П. – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль, Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 326

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz